Óvatoskodik a belügy a 2006-os áldozatok kártérítése kapcsán

Egyes esetekben, a minisztériumi szintű elbírálásban a túlzott óvatosság és a megfelelő, reális joghelyreállítás elveinek nem megfelelő értelmezése tapasztalható.
A Nemzeti Jogvédő Alapítvány állásfoglalása az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekkel kapcsolatos peren kívüli joggyakorlatról.

Az Országgyűlés 33/2010. számú (VI. 11.) OGY határozata az állami vezetői mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megillető kártérítésekről és az ennek végrehajtásáról kiadott 1189/2010. (IX. 13.) Korm. határozat az állami vezetõi mulasztások, illetve az állam nevében elkövetett jogsértések áldozatait megilletõ kártérítésekrõl szóló 33/2010. (VI. 11.) OGY határozat végrehajtása érdekében szükséges intézkedésekrõl, megfelelő keretet nyújt a jogsértettek hatékony és gyors kárpótlására. A peren kívüli megegyezéseket előkészítő tárcaközi bizottság, a melynek előterjesztéseit az illetékes belügyminisztériumi államtitkár bírálja el végső soron, számos esetben megfelelő pénzügyi jogsegélyt nyújtott a peren kívüli tárgyalások keretében. Ugyanakkor egyes esetekben, a minisztériumi szintű elbírálásban a túlzott óvatosság és a megfelelő, reális joghelyreállítás elveinek nem megfelelő értelmezése tapasztalható.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvédeinek tapasztalatait megfelelő időben összegezzük, s a kárpótlási-kártérítési folyamatot értékelni fogjuk, amit jelenleg az ügyvédi és szolgálati titoktartás elveinek tisztelete miatt sem tehetünk meg, továbbá a peren kívüli egyeztetések sikerét sem kívánjuk veszélyeztetni. A később súlyos kifogások és az országgyűlési akarat fogyatékos érvényesülését érintő bírálatok megelőzése végett mindazonáltal fontosnak tartjuk a következők rögzítését:

Az országgyűlés akarata a megfelelő, megnyugtató kártérítési folyamat peren kívül való végrehajtására, a több éves peres eljárások megelőzésére ill. megszüntetésére, s az áldozatok bizonytalan helyzetének megszüntetésére, anyagi igényeik gyors, megnyugtató rendezésére irányul.

A végrehajtási kormányhatározat a méltányosság elvének érvényesítését írja elő, ezzel olyan többlet elemet visz be a jogviták békés rendezésének folyamatába, amely nem, vagy csak kisegítő jelleggel érvényesülhet a bírósági gyakorlatban. A határozat azt is kimondja, hogy „ a Kormány által méltányosnak tartott és a jogosultnak felajánlott kártérítési összeget helyezzék bírósági letétbe, amennyiben a károsult azt nem fogadja el és kárigényét peres úton kívánja érvényesíteni.”

Ezen szabály megfelelő értelmezést kíván, mert kizárólag nyelvtani értelmezéssel oda vezet, hogy elzárja a peren kívüli részegyességek útját, mintegy szankcionálja a bírósági jogérvényesítési szándékot, s az elismert kártérítési jogalap ellenére meggátolja, hogy a károsultak hozzájussanak követelésük elismert részéhez. Így az évekig tartó perek után a nem kamatozó, az időmúlás és pénzromlás miatt értékcsökkent letéthez juthatnak csak hozzá a jogosultak.

Mindez ellentétes a Polgári Törvénykönyv 287. § rendelkezésével, amely szerint „(1) Ha a jogosult személye bizonytalan, lakóhelye, illetőleg székhelye ismeretlen, vagy ha a jogosult késedelembe esik, a pénz fizetésére, továbbá értékpapír vagy más okirat kiadására irányuló kötelezettséget bírósági letétbehelyezéssel is lehet teljesíteni.” Az említett esetben ugyanis egyik feltétel sem állapítható meg. A 27/2003. (VII. 2.) IM rendelet a bíróságon kezelt letétekről 1. §-ában kimondja, hogy „ Bírósági letétbe helyezésnek a) teljesítés céljából (Ptk. 287. §; a továbbiakban: teljesítési letét)” van helye, de nem akkor, ha részteljesítést is elfogad a jogosult.

A részegyességeket lehetővé kell tenni abban az esetben, ha a károsult a felkínált részegyességet elfogadja, s ekkor a károsult nem tekinthető úgy, hogy megtagadta a kártérítés elfogadását. A kártérítés el nem fogadásának az minősíthető, ha valaki elzárkózik részegyesség megkötésétől.


Az igazságosság alapelvéből következő méltányossági elv sajnálatosan mindeddig nem tapasztalt megfelelő alkalmazásával pedig megelőzhető olyan helyzet kialakulása, amelyben éppen a legsúlyosabban jogértettek, részben vagy teljesen megvakult személyek, szellemi-lelki megrokkanást, megpróbáltatást folyamatosan elszenvedők kényszerüljenek évekig tartó peres eljárásokra, s ezzel a nemes célú határozatok végrehajtása kudarcot szenvedjen.

A 2006-os kártételek ügyének megfelelő módon való befejezése feltétele a köznyugalom és közbizalom helyreállításának, a szabadságharc évfordulója méltó megünneplésének.

Budapest, 2010-09-30.

Nemzeti Jogvédő Alapítvány


www.nja.hu www.njsz.hu