Bevándorláspárti önkény és csalás az Európai Parlamentben: a Sargentini-jelentés a jog szerint valójában nem kapta meg a 7. cikk szerinti eljárás megindításához szükséges minősített többséget, az EP határozata jogkövetkezmény kiváltására alkalmatlan

Az Európai Parlament 2018. szeptember 12-i szavazásán döntött Judith Sargentini zöld párti EP képviselő hazánkról szóló jelentéséről, amelyben a jelentéstevő azt javasolta az EU Tanácsának, hogy "mivel fennáll az egyértelmű veszélye annak, hogy Magyarország súlyosan megsérti az EUSZ 2. cikkében hivatkozott értékeket", ezért az ún. 7. cikk szerinti eljárás keretében tegyen megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy "helyreállítsa a befogadó demokráciát, a jogállamiságot és az alapvető jogok tiszteletben tartását Magyarországon."

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat a jelentésről kiadott 7 pontos állásfoglalásában (http://nja.hu/hirek/kozlemenyek/-a-sargentini-jelentes-mind-jogi-mind-ne...) többek között megállapította, hogy "a jelentés mind jogi, mind nemzetpolitikai szempontból teljes mértékben elutasítandó" és "a jelentés egyoldalúsága, önkényes jellege, készítésének körülményei és tényekkel, jogszabályi háttérrel ellentétes tartalma alapján megállapítható, hogy maga a jelentés és a jelentést támogató minden törekvés jelent egyértelmű fenyegetést hazánk nemzeti szuverenitására és éppen maga a Sargentini-jelentés tekinthető rendszerszintű fenyegetésnek a demokrácia és jogállamiság európai értékeire."

Ezt igazolja, hogy a bevándorláspárti többség a Sargentini-jelentésről tartott szerdai szavazást tévesen, önkényesen és jogellenesen az EUSZ 7. cikk szerinti eljárás megindítására alkalmasnak tekinti, annak ellenére, hogy a támogató szavazatok száma nem érte el az EU alapszerződései által előírt kettős minősített többségi érvényességi küszöböt.

Ahhoz, hogy egy ilyen döntés alkalmas legyen az Európai Unióról szóló 7. cikk szerinti (szavazati jog felfüggesztését is esetlegesen eredményező) eljárás megindítására minősített többség kell: két speciális érvényességi küszöböt kell elérjenek a támogató szavazatok.

Ezt a kettős feltételt az Európai Unió Működéséről szóló szerződés (EUMSZ) 354.cikk negyedik bekezdése az alábbiak szerint határozza meg:

"Az Európai Unióról szóló szerződés 7. cikkének alkalmazásakor az Európai Parlament a leadott szavazatoknak az egyben a tagjai többségét is kitevő kétharmados többségével dönt."

A két együttes érvényességi feltétel tehát:

1. Az Európai Parlament (EP) tagjainak többségét kell elérje az igen szavazatok száma:

Az EP tagjainak száma: 751. A leadott 448 igen szavazat meghaladta a 376 főt.

Ez az érvényességi feltétel teljesült.

2. Az EP képviselők leadott szavazatainak kétharmadát kell elérje az igen szavazatok száma:

A szavazáskor háromféle szavazat leadásával lehetett szavazni: igen, nem, tartózkodás.

A tartózkodás leadott szavazatnak minősül mind a kézfelemeléses, mind az elektronikus szavazásnál, erre bármelyik képviselőnek lehetősége van, utóbbi esetben az igen, nem vagy tartózkodás gombok közül választhat a képviselő. A tartózkodás szavazatot leadó képviselő vitathatatlanul részt vesz a szavazáson, ráadásul olyan képviselőnek számít, aki nem támogatja az előterjesztést.

Ezt teszi még nyomatékosabbá az Európai Parlament saját eljárási szabályzata 178. cikkének 3. pontja

"A szavazásra bocsátott szöveg elfogadásának, illetve elutasításának megállapításához csak a mellette és az ellene leadott szavazatokat veszik figyelembe, kivéve azokat az eseteket, amelyek tekintetében a Szerződések különleges többséget írnak elő."

Jelen esetben az EUMSZ már idézett 354. cikk negyedik bekezdése egyértelműen kettős minősítésű különleges többséget ír elő az EUSZ 7. cikk szerinti eljárás EP általali kezdeményezéséhez, tehát tételesen előíró szabály létezik arra, hogy a tartózkodásokat is figyelembe kell venni.

A szavazás a következőképpen alakult: 448 igen, 197 nem, 48 tartózkodás. 

Megállapítható, hogy összesen 693 szavazatot adtak le. Ennek kétharmadát (462) kellett volna elérje az érvényességhez az igen szavazatok száma, azonban azok ettől elmaradtak 14 szavazattal: 64,6 %-ot értek el az igenek, tehát nem érték el a kétharmados küszöböt.

Ez az érvényességi feltétel nem teljesült.

Megállapítható tehát, hogy az EP hazánk elleni EUSZ 7.cikk szerinti eljárás kezdeményezéséhez szükséges érvényességi küszöböt nem érték el a Sargentini-jelentésre leadott támogató szavazatok.

Következésképpen nem született olyan határozat, amely alapján a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárást az Európai Unió Tanácsa lefolytathatná. Úgy kell tekinteni a szeptember 12-i szavazást, hogy annak során nem született olyan határozat, amellyel az EP érvényes kezdeményezéssel élhetett volna. Ebből az is következik, hogy ennek ellenére esetlegesen mégis megindított eljárás és hazánkkal szembeni szankció jogkövetkezmény kiváltására alkalmatlan és az EU alapszerződéseit sérti.

Azzal, hogy a vonatkozó szabályok ellenére a jogállamiság álcája mögé bújó bevándorláspárti többség és az EP vezetése a tartózkodás gomb megnyomásával leadott 48 szavazatot önkényesen figyelmen kívül hagyta és azokat levonta a leadott szavazatok számából a nyílt jogellenesség útjára léptek. Ráadásul a tartózkodással szavazók szavazatának figyelmen kívül hagyása súlyosan sérti a képviselői mandátumok egyenlőségét elvét.

Ezzel a gátlástalan trükkel hiába csökkentették le a leadott szavazok számát és állítják tévesen azt, hogy érvényes határozat született: az EUSZ 7. cikk szerinti eljárás megindításának feltétele nem következett be. Ez az önkény még egyértelműbb ösztönzést ad arra, hogy az ellenállás jogát gyakorolni kell az egyre diktatórikusabb és önkényesebb EU-val szemben, a nemzeti önrendelkezés védelme minden magyar közös feladata, szövetségben az önrendelkezését szintén védő, a magyarságot tisztelő, jogainkat tiszteletben tartó európai nemzetekkel.

Budapest, 2018. szeptember 14.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ, www.njsz.hu) nevében

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, az NJSZ ügyvezetője (www.gaudinagytamas.hu)

A Kárpát-medencei magyar nemzeti jogvédelem időszerű kérdései és az önrendelkezés

Ezúton ajánlom minden hazafi szíves figyelmébe a Magyarok Országos Gyűlésén 2018. augusztus 18-án, "A Kárpát-medencei magyar nemzeti jogvédelem időszerű kérdései és az önrendelkezés" címmel megtartott nemzetpolitikai előadásom felvételét, amely ma, az Észak-Erdélyt hazánknak visszajuttató II. bécsi döntés 78. évfordulóján különösen időszerű.

Szóba kerültek a nemzeti jogvédelem főbb frontvonalai, így a Budaházy-Hunnia ügy, a 2006 őszi igazságtétel, a sorosista, liberális álcivil és áljogvédők, illetve az általuk védett devianciák elleni harc, a hazai igazságszolgáltatás elodázhatatlan nemzeti érdekű reformja, az elcsatolt magyar területeken élő magyarok jogfosztottsága elleni küzdelem (pl. Beke-Szőcs ügy, délvidéki és kárpátaljai helyzet), a szétesés felé zuhanó, háttérhatalmak markában tartott EU válsága, az elkerülhetetlennek tűnő magyar (és régiós) kilépés, a Huxit, a közép-európai értékvédő tengely, a migrációs nyomás, illetve mindezekkel kapcsolatos kormányzati és nemzeti jogvédő feladatok, kihívások. Az előadás végén olyan kérdésekre is válaszoltam, mint Soros brüsszeli befolyása és a békediktátumok érvénytelenítését célzó aláírásgyűjtés.

(A felvétel elején hallható háttérzene a 10. perc után megszűnik.)

Köszönet és elismerés ezúton is Magyarok Országos Gyűlése szervezőinek ezen nemzetépítő és lélekerősítő rendezvény megszervezéséért !

Augusztus 20-i nemzeti ünnepünk üzenete: Szent István és Koppány örökségére egyaránt szükség van a sikeres nemzetépítéshez és nemzetvédelemhez

Korunk kihívásai, fenyegetései és a történelmi tapasztalaink ma már egyre világosabban jelzik, hogy Szent István király és Koppány vezér örökségét nem egymás ellenében, hanem egymással ötvözve kell tovább vinnünk, s alkalmaznunk a nemzetegyesítés, nemzetgyarapítás és nemzetépítés érdekében folytatott, egyre eredményesebb és egyre komolyabb esélyekkel kecsegtető küzdelmünkben.

Ehhez éltető ihletforrást ad a Szent Korona eszme értékei mellett dicső eleink bátorsága, tiszta szívűsége, bölcsessége, nemzethűsége és hagyományainkat óvó európai látásmódja. 

A nemzetegyesítés, nemzetgyarapítás és nemzetépítés mellett a külső és belső ellenségekkel szemben egyszerre folytatandó nemzetvédő küzdelemben és munkálkodásban minden jóakaratú, cselekvő és hasonló célzatú nemzettársára szövetségesként tekintő hazafira szükség van határon innen és túl.

És szükség van minden olyan szövetséges népre, nemzetre is, amelyek tisztelnek minket, s elfogadják a Szent Korona értékeit és a magyarság önrendelkezéshez való jogát.

Isten éltesse és óvja hazánkat, nemzetünket !

Nemzeti jogvédők is részt vesznek Európa migrációtól és a globalista erőktől való megvédését, illetve az európai patrióták térnyerését célzó civil kezdeményezésben

Megtisztelő kihívás és hazafias, igazi nemzeti jogvédő feladat részt venni a jogi tudásunkat és politikai tapasztalatainkat egyaránt igénylő, CÖF-CÖKA által koordinált szakmai munkában (http://civilosszefogas.hu/kozlemeny-80/), amelynek végcélja értelemszerűen nem más mint, Európa megtartása az őshonos európai nemzeti közösségek számára, ha másként nem megy akkor az EU-n kívül és emellett a magyar nemzeti egység érvényesítése.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálatot ebben a munkában dr. Zétényi Zsolt és jómagam képviseljük a neves jogász kollégák mellett.

Természetesen részünkről továbbra is minden olyan kormányzati erőfeszítést támogatunk, amely a fenti, nemzeti megmaradásunkat, gyarapodásunkat előmozdító célokat szolgálja.

Az EU bevándorlást erőltető politikájával szembeni egyre eredményesebb ellenállás és a közép-európai patrióta nemzetek ilyen irányú összefogásának szervezése mellett ebbe az irányba tett helyes lépésnek tekintjük az ENSZ globális migrációs csomagjának határozott ellenzését és az abból való kilépés tervét is. Ez az életveszélyes egyezmény-tervezet - az EU törekvéseivel egybehangzóan - a migrációt legalizálni és ezáltal gerjeszteni kívánja, ellentétes Európa biztonsági érdekeivel és végcélja az európai nemzetek felszámolása, végrehajtva ezáltal a Kalergi-Soros tervet.

A szakmai együttműködés természetesen nem jelenti önállóságunk és pártfüggetlenségünk feladását. Egyúttal továbbra is fenntartjuk a kezdeményezés és bírálat jogát olyan esetekre, amikor a magyar érdekekért való cselekvő fellépés szükséges, de nem elégséges, mint például a délvidéki magyarok jogtiprásainak megszüntetése érdekében.

Elvárjuk azt is, hogy a magyar kormány a rendelkezésre álló minden eszközzel - az ukránok irányában tanúsított példaértékű határozottsággal és keménységgel - lépjen fel a két bebörtönzött székely politikai fogoly, Beke István és Szőcs Zoltán szabadságának (https://goo.gl/2wF4a6) és az erdélyi magyar nép önrendelkezésének mielőbbi kivívása, illetve a kommunizmus idején elorzott vagyonok visszaszerzése érdekében. 

(Itt lehet aláírni a két székely politikai fogoly melletti. dr. Kékesy Rajmund által kezdeményezett petíciót: https://goo.gl/itvTq , én már aláírtam...) 

De ugyanez a jogos elvárás a felvidéki és délvidéki magyarok önrendelkezése és jogérvényesítő, megmaradást szolgáló küzdelmük tekintetében.

Az elmúlt évek sikeres magyar külpolitikai munkájának eredményeit gyümölcsöztetni kell az elcsatolt magyarok érdekében is, ésszerűen megválogatva a legcélravezetőbb eszközöket, de egyértelművé téve, hogy az elcsatolt magyarok jogfosztását nem tűrjük, önrendelkezésük, illetve gyarapodásuk, nyelvük, kultúrájuk és önazonosságuk megőrzésének biztosítását minden szomszédos államtól elvárjuk.

Budapest, 2018. július 17.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

http://civilosszefogas.hu/kozlemeny-80/

Szabadságot a bebörtönzött két székely politikai fogolynak, Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak!

(Nemzeti Jogvédő Szolgálat közleménye, 2018. július 7.)

Mi, nemzeti jogvédők nemcsak a migráció, a Soros zsoldos álcivilek-áljogvédők, önkényes bírók és a szexuális deviánsok ellen (mai napon a deviáns-menet elleni normalitáspárti tiltakozók jogi biztosítását a Nemzeti Jogvédő Szolgálat látja el), de a külhoni magyarjaink jogtiprása ellen is jogi harcot kell folytassunk. Sajnos bőven akad ez utóbbi téren is teendő.


Éppen július 4-én, a dicsőséges pozsonyi csata 1111. évfordulóján a román Legfelsőbb Bíróság példátlan justizmorddal öt-öt év letöltendő börtönre ítélte "terrorcselekmény" előkészülete miatt a már milliók által ismert és szeretett két székely hazafit, Beke Istvánt és Szőcs Zoltánt.

Öt év a semmiért: ez egy felháborító, jogi köntösbe öltöztetett székely- és magyarellenes támadás és provokáció, az európai jogállami elvek teljes sárba tiprása. Az ügyészség másodfokon módosította a vádat terrorcselekményre, ennek adott helyt a bíróság a tények és a jogszabályok ellenére.

Ügyük messze túlmutat személyes sorsukon, rajtuk keresztül akarnak példát statuálni az erdélyi önrendelkezési mozgalom ellen. A nyilvánvaló cél az európai normák szerinti önrendelkezésért küzdő erdélyi székelység és magyarság elrettentése és megfélemlítése: békés és jogszerű küzdelmük büntetőjogi eszközökkel való üldözése, a terrorizmus rájuk húzása, hogy ezzel legitimálják az olyan hazafias szervezetek törvénytelen megfigyelését és törvényen kívül helyezését, mint a Hatvanégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom erdélyi szervezete. De ez a cél kudarcra van ítélve: az ellenállást csak növelik ezzel és minden jóérzésű ember (nemcsak magyar, székely, de sok román is) elemi felháborodással fogadta ezt a verdiktet.

Ma este hatkor tüntetés lesz értük Kézdivásárhelyen, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) képviselteti magát, dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető várhatóan felszólal. Július 11-én 18 órától pedig a budapesti román nagykövetség előtt lesz, HVIM által szervezett tiltakozó megmozdulás.

Az ítélet végrehajtását még aznap megkezdték rajtuk. Ismét kiragadták tehát szerettetik köréből a közmegbecsülésnek örvendő kézdivásárhelyi vármegyéseket és rács mögé zárták őket. Ha nem sikerül ügyükben akár jogi, akár politikai eszközökkel kedvező változást elérni még négy év rabság vár rájuk.

Minden erőnkkel azon vagyunk mi is, jószándékú erdélyi és hazai erőkkel, jogászokkal, mozgalmárokkal, civil szervezetekkel, pártokkal és a magyar kormánnyal együtt, hogy a politikai foglyok szabadságukat mielőbb és végleg visszanyerjék. Korábban Semjén Zsolt magyar miniszterelnök-helyettes is elítélően nyilatkozott az eljárásról, és magyarázatot kért a román hatóságoktól. A kormány illetékesei jelenleg kiemelten foglalkoznak az üggyel és várhatóan nem hagyják magára két, egyébként magyar állampolgárságú derék székelyt. Megtettük ennek érdekében a szükséges lépéseket.

Jogi fronton is gőzerővel zajlik a küzdelem: a védelem megkezdte törvénysértő elítélés miatti rendkívüli jogorvoslat kidolgozását, illetve az Emberi Jogok Európai Bíróságához intézendő sürgősségi kérelem is előkészítés alatt áll annak érdekében, hogy Romániát marasztalják el tisztességes eljárás követelményeinek súlyos és kirívó megsértése miatt az ügy kapcsán. Mindkét eljárás a jogerős ítélet megsemmisítését eredményezheti. Csak ez fogadható el, de egyúttal az amnesztia igénybevétele sem kizárt.

Határozott álláspontunk szerint semmilyen szabadságelvonásnak nincs helye a székely hazafiakkal szemben és elítélésük mielőbbi megsemmisítése, illetve az elszenvedett joghátrányok miatti jóvátételük indokolt.

A román államnak az ilyen és ehhez hasonló koncepciós, magyarellenes eljárások helyett azon kellene munkálkodnia, hogy végre biztosítsa a jelenleg súlyos jogfosztásban élő erdélyi magyar nép egyéni és közösségi jogainak az irányadó jogi normák és előremutató európai modellek (pl. Dél-Tirol, Baszkföld) szerinti érvényesülését velük, a magyar állammal és az emberi jogok garantálásáért felelős nemzetközi szervezetekkel (EU, ENSZ, Európa Tanács) szoros együttműködésben.

Az önrendelkezésért küzdő erdélyi magyar nép megfélemlítését és lejáratását célzó eljárásban különösen az ártatlanság vélelme, a védekezéshez fűződő jog és a tisztességes eljárás követelménye sérült, de saját büntetőszabályait megsértette a román állam.

A két székely hazafi két éve szabadult a 10, illetve 11 hónap előzetes letartóztatásból, ennek kapcsán kiadott NJSZ közlemény itt olvasható, az ott kifejtett álláspontunk most is időszerű sajnos: https://goo.gl/8UDqCZ

Tavaly pedig – bár felmentésnek lett volna helye a koncepciós vád megalapozatlansága miatt- az ítélőtáblán megszületett a relatíve kedvezőnek mondható elsőfokú ítélet, amely a letartóztatásban töltött időnek megfelelő enyhe börtönbüntetést szabott ki pusztán pirotechnikai eszközök birtoklásának vétsége miatt. Az elsőfokú eljárásban egyértelműen rögzítette a szakértő felül nem vizsgálható módon, hogy nem alkalmasak pusztító erő kifejtésére és emberi egészségben, kárban, dologban való károkozásra a lefoglalt pirotechnikai eszközök, így szóba sem jöhet előkészületi cselekmény: azok beszerzése, vagy azok beszerzésében való előzetes megállapodás sem merítheti ki a terrorcselekmény előkészületét, most mégis emiatt ítélték el őket.

Az Európai Unió tanácsának 2002/475/Ib. számú kerethatározata (lényegében az irányelvnek megfelelő korábbi jogi norma) határozza meg a terrorizmus elleni küzdelem terén a tagállamok által elvégzendő feladatokat. A kerethatározat 1. cikk (1) bekezdése szerint szerint a tagállamok csak azon szándékos cselekményeket nyilváníthatók terrorista bűncselekményekké, amelyek az elkövetés módja vagy összefüggéseik folytán egy államot vagy nemzetközi szervezetet komolyan károsíthatnak, illetve ha azokat olyan céllal követik el, hogy a lakosságot komolyan megfélemlítsék.

A kötelező EU normának minősülő kerethatározat szerinti terrorcselekménnyé minősítés legalapvetőbb feltételei tehát hiányoznak esetükben, mivel a vád szerinti előkészületi cselekmények, eszközök alkalmatlanok bármilyen, így komolyabb károsításra, illetve ezáltal a lakosság komoly megfélemlítésére.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) az első pillanattal kezdve kiemelten foglalkozik a nemzetközi jogi standardok szerint egyértelműen politikai fogolynak minősülő két székely hazafi ügyével. A nemzetközi jog politikai fogolynak azon személyeket tekinti, akik politikai okból, politikai nézeteik, világnézetük, vagy valamely, adott politikai helyzetben jelentőséggel bíró csoporthoz való tartozásuk miatt börtönbüntetést kaptak egy olyan eljárásban, amelyben sérülnek a tisztességes eljáráshoz és védekezéshez fűződő jogok, illetve az állam saját anyagi és eljárási jogszabályait sem tartja be. Itt is erről van szó. Ráadásul a nemrég módosított román büntetőeljárási törvény szerint a törvénytelenül beszerzett bizonyítékok semmisek, itt is sor került ilyenre.

Dr. Morvai Krisztina EP képviselőként többször felszólalt (https://goo.gl/oeHezs és https://goo.gl/iLYNvY) érdekükben az Európai Parlamentben, az ügy európai szintű figyelmet kapott. A hozzátartozók levélben fordultak az EP, a magyar és román parlament képviselőihez. Az Európai Bizottság emberi jogi ügyekért felelős biztosa képviselői megkeresésre adott válaszlevelében szintén aggályosnak találta az eljárást.

A NJSZ dr. Morvai Krisztina és dr. Gaudi-Nagy Tamás által vezetett delegációja 2016 tavaszi, az erdélyi magyar nép nem túl rózsás egyéni és kollektív emberi jogainak helyzetét felmérő jogi monitorozó útján Kézdivásárhelyen is járt. A román sajtó gyalázkodásaival kísért tényfeltáró utunkon találkoztunk hozzátartozóikkal és nyilvános fórumon követeltük a két székely mozgalmár szabadon bocsátását. A koncepciós jellegű büntetőeljárásról dokumentumfilmet készítettünk "Székely hazafiak terrorizmussal gyanúsítva" címmel, amely széles körben ismertté tette az ügyet és ebből lényegében minden megérthető az üggyel kapcsolatban. A filmek román és angol  felirattal is megnézhetők, kérjük mindenkitől ezek terjesztését.

Végül ajánljuk elolvasásra a pestisracok.hu témával foglalkozó cikkét, amely az üggyel kapcsolatos legfrissebb tudnivalókat tartalmazza.

Szabadságot a bebörtönzött két székely politikai fogolynak, Beke Istvánnak és Szőcs Zoltánnak !

Székelyföld, 2018. július 7.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Hazafiak a Budapest "Pride"-ról: megálljt kell parancsolni az abnormalitásnak! STOP SOROS & STOP Pride !

2018. július 3-án a Polgári Mulatóban sajtónyilvános kerekasztal beszélgetés tartottak a szexuális deviancákat éltető propaganda-rendezvénysorozatot ("pride") ellenző hazafias mozgalmak képviselői. Budaházy Edda, Budaházy György, dr. Jancsó Gábor, dr. Téglásy Imre, dr. Gaudi-Nagy Tamás és Barcsa-Turner Gábor a július 7-ei aberrált vonaglás kapcsán körbejárták a témát orvosi, jogi, eszmei, vallási, gyakorlati témafelvetések alapján, igy nemcsak maga a felvonulás került górcső alá, hanem az egész kártékony jelenség. 

"A magyar ellenállás történetében azért tekinthető ez a beszélgetés mérföldkőnek, mert intelligensen, komoly megalapozottsággal foglalkoztak egy témával, megalapozva a fizikai kiállásoknak" - írja a Szent Korona Rádió.

A július 7-i budapesti, közrendet és közerkölcsöt sértő szexuális deviancia-menet kapcsán hazafias szervezetek ütős akciókkal (https://goo.gl/D2wNs6) készülnek a normalitás melletti kiállás jegyében. A tiltakozó hazafias szervezetek jogvédelmét a Nemzeti Jogvédő Szolgálat biztosítja.

Várunk szeretettel minden normalitáspárti hazafit ! 

Mutassuk meg nekik, hogy vannak még normális leányok és legények a gáton ! STOP SOROS & STOP Pride !

A beszélgetésből készült 17 perces összeállítás mellett az egész beszélgetést is ajánlom minden érdeklődő hazafi figyelmébe. A teljes beszélgetés itt tekinthető meg:

https://www.youtube.com/watch?v=j2YGgzh6seo

https://www.youtube.com/watch?v=OUih_UHTk08

Gaudi a Hír Tv Peronon c. műsorában

A Hír Tv Peronon c. műsorában három újságíróval vitattam meg a 120 Kossuth téri 2006-os tüntető kárrendezését, a rendőrterror felelőseinek nélkülözhetetlen felelősségre vonását, a bírói függetlenséget veszélyeztető balliberális "érzékenyítés" és elfogultság miatti, hazafiakat diszkrimináló, kettős mércés személyiségvédelmi bírói gyakorlatot, Vasvári Csaba és Baka András bírók aggályos "szakmai" munkásságát, az új gyülekezési törvény otthonvédő rendelkezéseit, a Mi Hazánk zászlóbontását, a Jobbik által szétzilált nemzeti radikális erők egyesítését és az ennek érdekében szükséges párbeszéd, együttműködés és alázat kérdését

(Hír Tv Peronon c. műsor- 2018. június 27.)

https://hirtv.hu/video/209279

Gaudi az ECHO TV-ben a Mi Hazánkról

Gaudi az ECHO TV-ben a Mi Hazánkról, a Jobbik által szétzilált nemzeti radikális erők egyesítéséről és a szükséges párbeszédről, együttműködésről, alázatról, 120 Kossuth téri 2006-os tüntető mostani kárrendezéséről, a tény- és jogalap nélküli Sargentini EP jelentésről, a bírói függetlenséget veszélyeztető balliberális "érzékenyítés" és elfogultság miatti, hazafiakat törvénytelenül diszkrimináló, kettős mércés és ezért megszüntetendő bírói gyakorlatról, az ártalmas szexuális devianciát propagáló Pride ellen tervezett hazafias akciókról és a Stop, Soros ! törvényt hazug módon támadó Soros zsoldosokról (ECHO Tv Napi aktuális 2018. június 26.)

 

Gaudi-Nagy Tamás gondolatai a Mi Hazánk Mozgalom zászlóbontásáról: a hazafias mozgalomnak elsődlegesen önrendelkezése visszaszerzésére, cselekvő hazafiságra és nem egy újabb pártra van szüksége

Mottó: „A nép is olyan, mint a gyermek: tettekből ért.” (Márton Áron)

A Mi Hazánk Mozgalom (MHM) mai, június 23-i zászlóbontása előtt három pontban összegzem idevágó gondolataimat a kezdeményező és résztvevő, illetve a távolmaradó nemzeti radikálisok számára azzal a jó szándékkal, hogy azok megfontolást nyerjenek minél szélesebb körben.

Teszem ezt olyan nemzeti jogvédőként, aki számára mindig a nemzet védelme, egyesítése és felemelkedése a cél, bármilyen párt ennek csak alárendelt eszköze lehet. Vallom, hogy ez a hozzáállás visz előre most, mert a tényektől elszakadt pártos elvakultság és szinte vallásos pártimádat megfoszt a tisztánlátás képességétől. De a pártok elleni jogos harag is. A döntések nem pártokról, hanem a nemzetünkről szólnak. A nemzethűség előbbre való a párthűségnél. Ehhez érdemes igazítani döntéseinket.

Már itt jelzem, hogy Rubi Gergelynek az ECHO TV Napi aktuális c. műsorban közölt tegnapi állításával ellentétben sem a Nemzeti Jogvédő Szolgálat, sem én nem vagyunk részesei és stratégiai partnerei az általa kezdeményezett, szintén nemzeti radikális közösséget megszólító mozgalomnak. Ez a közlés ellenkezik azzal, amit helyesnek látok: jelenleg a sorok rendezésére, nemzeti radikális szervezetek és személyek közötti építő jellegű egyeztetésekre, tervezésre és nem újabb szervezetek egyoldalú alapítgatására van szükség. Ezt az álláspontomat már több alkalommal nyilvánossá tettem, legutóbb a "Merre tovább radikálisok ?".c három nyilvános eszmecserén. Közismerten autonóm személyiség vagyok, mély nemzeti elkötelezettséggel és senkitől sem tűröm el, hogy mások, át nem látható különböző játszmáinak részesévé tegyenek.

1. Előzmények- a Jobbik árulása és bukása, az új keretek szükségessége

A MHM kezdeményezőihez régi bajtársi kapcsolat fűz. 

Volt, hogy jogi tudásommal is segítettem némelyiküket; az Országházon belül és kívül számos küzdelmet folytattunk együtt a nemzeti önrendelkezésért és még fogunk is bizonyára. Mindannyian példaértékűnek tekintjük az 1956-os szabadságharcunkat és részesei voltunk a 2006 őszi, rendszerváltást követelő népfelkelésnek, emlékszünk annak izzó hangulatára és nemzetegyesítő erejére. Együtt küzdöttük végig a nemzeti ellenállás felívelő éveit is. Sok bajtárs lesz részese tehát a zászlóbontásnak.

Az utóbbi időszakban többször megszólaltam a „hogyan tovább”-ról, mivel erről idén tavasszal a választási kampány kapcsán széles körű eszmecsere bontakozott ki a vadhajtásos nemzeti radikális körökben: számos bajtárssal nyíltan, őszintén, felelősen és a nemzetünk iránt érzett aggódással tekintettük át az elárvult-elárult nemzeti radikalizmus helyzetét (tudósítás: https://goo.gl/5fgsX7).

Világossá kell tenni ennek az útkeresésnek egy része, de nem az egyetlen meghatározó része a mostani ásotthalmi zászlóbontás.

Az azóta a Jobbikból kizárt Toroczkai Lacinak és az egész nemzeti radikális közösségünknek nemrég egy tízoldalas elemzésben már részletesen kifejtettem (https://goo.gl/KJYPKW

) a kedvezőtlenül végződött tisztújítás előtt a hozzám intézett - nemzetellenes jobbikos bűnöket tévesen még csak kommunikációs bakinak nevező (ma már sokkal egyértelműbben fogalmaz)- nyílt levele nyomán mit gondolok a Jobbik árulásáról, a nemzethű radikálisok előtti utakról és a kormányhoz való viszonyról.

Ugyanezt folytattam nemrég a 888.hu részére adott nagyinterjúban (https://goo.gl/2ybLwY

), ahol megjósoltam a szakadást, támogattam a platform alapítást. Azóta a frakcióból galád módon kizárt Dúró Dórit bíztattam mandátumának nemzeti célú megtartására, úgy tűnik eredménnyel. Az új Jobbik vezetés pedig ott folytatja a mélyrepülést, ahol Vona abbahagyta.

Szerencsés helyzetben vagyok. Hasonlóan ugyanis az e téma kapcsán a sokak által várt esemény előtt szintén fontos meglátásokat nyilvánosságra hozó Budaházy Györgyhöz (https://goo.gl/ujxRwf

), dr. Lenhardt Balázshoz (https://goo.gl/YQosQU

) és dr. Morvai Krisztinához (https://goo.gl/bb9qjd

) mi a nemzetünk sorsa szempontjából döntő idei országgyűlési választás előtt már egy jó ideje egyértelművé tettük a Jobbik és a nemzeti radikális közösség, s céljai közötti viszonyt. Kimondtuk, hogy meztelen a király.

Rámutattunk: a Jobbik vonaista vezetése a nemzeti radikális mozgalom árulójává és az általuk elnyert jelentős források élősködőjévé vált, mivel szakítottak az eredeti értékekkel és a nemzetellenes balliberális ellenzék szövetségesévé züllesztették a pártot, amely így vállalhatatlan vált a nemzethű hazafiak számára. Igazunk volt, de kaptunk ezért hideget-meleget. Még azoktól is, akik most ott vannak a zászlóbontáson...

A pártvezetés ugyanis ahol csak tudta, levágta ezt a mozgalmi jelleget, mint valami vadhajtást a pártról. Utána meg összepaktált Vona a bosszúszomjas oligarchával és kitalálta a "néppártosodást". Ennek égisze alatt valójában a párt, meg a párt elitje az időközben hatalmas léptekkel eltávolodott az emberektől és a "csak a nemzet" elvtől.

Mára gyakorlatilag teljesen levált a Jobbik pártvezetése a mozgalmi alapokról. Láthatóan nincs szükségük a hajdani mozgalmi törzsre, pedig a "borzalmas tagság" szíve, lelkesedése és magyarság iránti elkötelezettsége nélkül mit sem ér a pártfelépítmény, amely így csak egy parazita sejtburjánzás. Olyanok lettek, mint egy alattomos folyondár, amely egy idő után meg akarja fojtani az anyanövényt, amelyen felkapaszkodott. Szerencsére ez nem sikerült. Sőt fordult a helyzet.

Messzemenően egyetértek tehát mindezért Budaházy Gyuri azon jogos meglátásával, hogy "a nemzeti radikális politikai közösségnek innentől sokkal bölcsebbnek kell lenni."

A nemzeti radikális közösség újra kell rendezze a parazitává és árulóvá vált Jobbik és az elmúlt évek tétlensége miatt meggyengült, szétzilált sorait. Szükséges az elorzott önrendelkezésének visszaszerzése, önazonosságának megerősítése és új szervezeti keretek kialakítására, de közös munkával, önkényesség és egyoldalúság kizárásával, a párbeszédre való nyitottsággal. Látni kell, hogy ezen összerendeződésnek egyik, de nem egyetlen helyszíne Ásotthalom. Az új küzdelmekre való felvonulás és a nagy újraegyesítés azonban csak egy többlépcsős folyamat eredménye lehet. Jogos elvárás a zászlóbontók felé az ennek érdekében való együttműködés.

2. Az alapvető célokat és feladatokat a következőkben látom:

2.1

A nemzeti radikális mozgalom elsődleges célja a nemzeti önrendelkezés útján vezet. Ennek része az egy és oszthatatlan nemzet egyesítése és építése a Szent Korona Eszme értékei alapján szellemi, anyagi és morális értelemben, illetve a nemzet védelme a nyugatról fenyegető EU, gyarmatosító szándékú egyes államok és a liberalizmus mételyét terjesztő Soros-birodalom, itthoni zsoldosaik, körkörösen az elcsatolt magyar közösségek felszámolását célzó egyes államok, délről pedig az illegális bevándorlók ellen.

2.2

Teljesen egyértelmű, hogy szükség van a nemzeti radikális szellemiségű politikára, dacára annak, hogy a Fidesz kormányzása ugyan valóban sok ilyen elemet valósított meg és képvisel, de a kormányzati pozícióból és jellegéből fakadóan nem pótolhatja teljesen egy nemzeti radikális eszmeiség mentén működő szerveződés szerepét.

Tény, hogy van egy eszmei közösségen alapuló, egy a nemzeti radikális szubkultúrában megerősödött és a gyurcsányi önkény-időszak könnygázfelhőiben edződött, egymásra talált több százezres, nemzeti elkötelezettségű hazafias közösség, akik bizonyos szempontból fenntartásokkal viseltetnek a Fidesz irányában. Ők a „csak a nemzet” elv mentén gondolkodnak és cselekszenek, a kormány politikáját szimpátiával figyelik ugyan, de ha kell jobbról kritizálják, a balliberális oldalt ütik, az EU-t és a Soros-birodalmat elutasítják és készek a magyar szabadságért akár harcolni is.

A mostani választáson a Fidesz-KDNP-t támogatta, sőt kétharmadhoz juttatta ez a több százezres hazafias közösség, miután a Jobbikban csalódtak, és elárultnak érezték magukat és de indulataik ellenére – nem kritikátlanul - felismerték, hogy a Fidesz az elmúlt években számos olyan fontos nemzeti ügyet, mint a nemzeti önrendelkezés védelme, bevándorlás-ellenesség, nemzetpolitika, a családpolitika vagy a keleti nyitás jól ragadott meg. Ez a nemzeti radikális közösség nem feltétlenül kiált azonnal egy párt iránt, de egy cselekvő hazafiság elve és gyakorlata mentén működő mozgalom után mindenképpen. Ők nem most döbbentek rá, hogy a Jobbik zsákutca és nem érzik szükségét, hogy azonnal egy Jobbik pótlékot alkossanak. Sőt…. Ők építkezni, hatni, alkotni és gyarapítani akarnak.

Az elmúlt 8 év kormányzásából mindent, ami jó azt meg kell tartani, sőt több tekintetben még radikálisabb nemzeti érdekű megoldásokra van szükség. Mindent fel kell számolni, ami rossz és a vállalhatatlan embereket el kell távolítani. Az új kormány összetétele és a 2030-ig felvázolt, évtizedekre szóló nemzetépítési és nemzetegyesítési, sőt a közép-európai államokkal közös, EU-n kívüli jövőkép mentén a magyarság létszámbeli, kulturális, gazdasági és katonai erőbeli növekedését célzó program ígéretes minden nemzeti radikális számára. De nem az ígéret, hanem a végrehajtás a lényeg. És ezt figyelni, előmozdításban segíteni, ha szükséges kritizálni kell.

Ezt az irányt várja a hazafias közvélemény a kormányerőktől, de annak nemzeti ellenzékétől is. A félreértések eloszlatása érdekében: a Jobbik már nem az. Ez az irány és a nemzeti elkötelezettség egy igen masszív összekötő kapocs a hazafias oldalon, de emellett még van tucatnyi közös nevező is, egy kézenfekvő, természetes szövetség alapja. 

Az volt a természetellenes, működésképtelen és kudarcra ítélt a Jobbik és a nemzet szempontjából is, hogy Vonáék a balliberális oldal felé kerestek-keresnek szövetségeseket. A választási eredmény szerencsére kizárta, hogy élesben teszteljék ezt torz szövetséget.

A Fidesz melletti szavazásra sok hazafit ennek jogos réme inspirált, akik sokkal inkább az Ausztriában azóta már meg is valósult olyan együttműködést vártak volna, amelyben a radikálisabb nemzeti párt rendpárti vonalú, ellenőrző, kritikusan támogató, biztosítékot adó szerepet játszik akár egy koalíciós kormányban is. A nyugati szomszédoknál a néppárttal közös koalíciós kormányban a második helyezést elérő Szabadság Párt kezében került hat minisztérium, közte a nemzetvédelem szempontjából kiemelkedő külügyi, belügyi és honvédelmi tárca.

A fentiekből következik, hogy a mostani kormányzat kapcsán egy alapvető tévedést érdemes elkerülni: a jogosan kritikával illethető jelenségek nem egy rendszerszintű nemzetellenes politika részei, hanem a kormányzati működés felszámolandó és korrigálandó hibái, ezt joggal várja el minden hazafi.

2.3 

Ma már egyértelmű, hogy akik a nemzeti radikális elvek, eszmék mentén szeretnének dolgozni a hazáért a Jobbikon kívüli kereteket kell keressenek. Ilyen értelemben alternatív keretekre szükség van, de nem mindegy milyenre és milyen széles nemzeti radikális közösségi összefogással. Olyan szigorú garanciák mellett, amelyek kizárják az újabb ilyen zsákutcát és szilárd, letisztázott eszmei, értékrend alapokon, világos nemzeti célokkal.

2.4.

Minderről közösen kell döntenünk, türelmes és értelmes "nemzeti radikális konzultáció" kell, az irányadó, megbízható és bizonyított személyek konszenzusa alapján, gondos tervezést és építkezést követően. A kapkodás nem szerencsés.

Most azok kezdeményezik a zászlóbontást és diktálják a ritmust, akik egészen eddig a Jobbik keretei között maradtak különböző megfontolásokból és akarva-akaratlanul hozzájárulhattak volna ahhoz, hogy egy ellenzéki káoszkoalíció bugyraiba zuhanjon az emelkedő pályán tartó hazánk. Szerencsére nem ez történt: a jelenlegi nemzeti kormányzati irányzat kétharmados győzelmében döntő szerepe volt annak a nemzeti radikális közösségnek, amelynek tagjai az elveik és a nemzet mellett maradtak, s a Fidesz-kormányzás folytatására szavaztak, jobb híján.

A döntés nem pusztán azok joga, akik eddig még kibírták a Jobbikon belül. Hiszen rajtuk kívül ott vannak azok akik már sokkal korábban felismerték a jobbikos tévutat és hamarabb váltak ki, vagy hamarabb távolították el őket, mint vadhajtások és azok is, akik soha nem voltak tagjai vagy szövetségesei a Jobbikak, de mindig is nemzeti ellenállás élvonalában álltak. E három kört kell szinergiába hozni. Ehhez önmérsékletre, alázatra, fegyelemre és együttműködésre van szükség.

2.5

Az elorzott önrendelkezés visszaszerzése, az önazonosság megerősítése ideális esetben meg kell előzze az új szervezeti kereteket, mindezt érték és cél tisztázás alapján érdemes megtenni, szükség van ezért mielőbb a sokat emlegetett nemzeti radikális minimumra, ahogy arra Budaházy Gyuri is utalt.

Mélyen egyetértek Morvai Krisztina már említett közleményében írt fontos alapvetésével: „Meggyőződésem, hogy a nemzeti radikális mozgalom jövőbeni sikerét az fogja meghatározni, hogy kik lesznek azok, akik tudnak és mernek az akkor, tíz évvel ezelőtt meghatározott és meghirdetett „emberközpontúság” és nemzetközpontú értékrend mentén politizálni.”

Szükséges és elkerülhetetlen egy alapelv és célrendszer meghatározása szintén a már említett három részre szakadt nemzeti radikális közösség minél szélesebb bevonásával. Ehhez orientációt adhat a Jobbik 2009-es EP programja és 2010-es „Radikális változás” c. program, amelyeket természetesen időszerűsíteni és ötvözni kell minden megfontolandó, értékes felvetéssel.

Ki kellene mondani: ma már a nemzeti megmaradás egyik legfontosabb jövőbeli stratégiai iránya, a pusztítóvá vált Európai Unióból való kilépésünk, a HUXIT, lehetőleg az elcsatolt magyar testvéreink által lakott államokkal együtt és a Nemzetek Európája típusú együttműködést előmozdítani. Ez nem csak a megmaradás, de a nemzetegyesítés alapvető feltétele. Elő kell készíteni, meg kell tervezni és végre kell hajtani az Európai Unióból való kilépést megfelelő rákészüléssel, olyan ütemezéssel, amely nemzeti érdekeinkkel összhangban áll.

A mai sorvadó, fogyatkozó Európában most hazánkban döntő szükség van a magyarságtudat, nemzeti hagyományaink, a kereszténység és a családok védelmére, a magyarság lélekszámának és mentális, anyagi erejének növelésére. A jogrendszer átalakítása és a gazdaság rendbetétele után elkerülhetetlen a kultúra, az oktatás, a tudomány és az igazságszolgáltatás liberális, magyarellenes befolyástól való mentesítése, tiszta alapokra helyezése.

A 2006 őszi népfelkelés követeléseinek megfelelő teljes és gyökeres rendszerváltozási akarat alapján a valódi nemzeti önrendelkezést kell megvalósítani a társadalmi igazságosság, a tisztakezű népképviselet, alulról építkezés, ember-, s közösség-központúság és a Szent Korona eszme értékeinek jegyében.

Nemzetszolgálatot és nemzetépítést üzen 2006 ősze: teremtő, értékvédő közösségeket építeni, harcosan küzdeni stratégiai nemzeti céljainkért, szeretettel az igazság jegyében mindenki a maga helyén többek között nemzeti szuverenitásunkért, a magyar föld külföldiektől és oligarcháktól való megóvásáért, a kizsigerelt munkavállalók jogaiért, emberhez méltó, tisztes életért és az azt biztosító jövedelmekért, az elvándorlás megfékezéséért, sőt az eltávozottak visszahívásáért, a teremtő erejű magyarok lélekszámának növeléséért, a mindennapi bűnözés radikális csökkentéséért, korrupciós hálózatok megszüntetéséért, hatékony és hazafiak hátrányos megkülönböztetésétől mentes, valódi igazságszolgáltatásért, a banki csapdák károsultjainak megmentéséért, az EU gyarmatosító törekvéseinek visszaveréséért, a multiknak való kiszolgáltatottság végső felszámolásáért, a migráció teljes megszüntetéséért, a Soros zsoldosok eljelentéktelenítésért, lehetőség szerint országunkból való kiszorításáért, a szexuális deviáns propaganda megtiltásáért, a rablóprivatizált és más módokon elorzott nemzeti vagyon visszaszerzéséért, az elcsatolt honfitársaink önrendelkezéséért, bármilyen állami önkény megszüntetéséért.

Végül, de nem utolsósorban a 2002-2010 közötti önkényuralmi időszak felelőseinek elszámoltatásáért és a jogsértettek teljes rehabilitációjáért. (Ebben szerencsére hatalmas előrelépés a 2006 őszi Kossuth tériek jóvátételi ügyének minapi rendezése, ezt éppen szintén ma tettem közzé: https://goo.gl/tpPKwM

. A 2009. július 4-én meghurcolt 34 gárdista és vármegyés kártérítési viszont ügye még megoldatlan).

Ennek keretében kiemelt nemzeti radikális követelés Budaházy György és 16 meghurcolt hazafi társa ügyében a közkegyelem mielőbbi elfogadása. Ezt ráadásul össze kellene kötni a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások rendőri-ügyészi-bírói felelősségre vonását elévülésre tekintet nélkül lehetővé tevő Alaptörvény módosítással.

A fentiek javaslataim az 1956-os és 2006 őszi eszméken is alapuló nemzeti minimum lehetséges kereteire, amelynek megalkuvásmentes képviseletét joggal várja el minden 2006 őszi „veterán” a nemzeti érdekeket szolgálni kívánó nemzeti szervezetektől és amelyért érdemes 2006 őszi lélekkel küzdeni.

2.6. 

Szigorúan technikai, politikai, de szükséges rossz eszközként a mozgalom által garanciákkal övezetten ellenőrzött párt létrehozása megfelelő előkészítéssel középtávon indokolt lehet, mivel a hazai és – amíg az EU tagság fennáll – az európai képviseleti szinteken való részvétel a nemzeti radikális mozgalom céljait előmozdíthatja, és a részvétel csak a pártok számára adott eléggé sajnálatos módon.

De mindezt csak úgy szabad közös akarattal megvalósítani, hogy a mozgalom a lényeg, a technikai és politikai eszköz a választások idején a mozgalom céljaiért harcba küldött párt, amely szigorúan a mozgalom akarata és irányítása szerint működik, a szerzett erőforrásait és lehetőségei a mozgalom céljai számára hasznosítja. Szigorú jogi keretekkel ki kell zárni minden olyan önjárás és önkény lehetőségét, amely a miépesedéshez vagy jobbikosodáshoz vezetett és amely az eszközből célt csinált és machiavellista, bolsevik trükközéssel árulta el a nemzeti mozgalmat...

3. Záró rész

Végül pedig a téma iránt még mélyebben érdeklődő honfitársak figyelmébe ajánlom a Merre tovább radikálisok c. nyilvános vitafolyam 3. részének felvételének megtekintését is a korábbiak mellett (https://www.youtube.com/watch?v=F0qxsP6u_VQ

, saját mondandóm a felvételen a 11:45-27:34 és 1:02:14-1:17:45 között látható), amelynek során a most kifejtett gondolatokon túl avatott, harcedzett bajtársak vázolják fel szintén megfontolandó elképzeléseiket.

Ma Ásotthalmon nem vagyok ott, az ok egyszerű. Oda megyek, ahová hívnak. Pártpolitikát nem kívánok folytatni, nemzetpolitikát viszont igen, a nemzeti ügyek mentén, elsődlegesen a nemzeti jogvédelem eszköztárával.

 

Az ellenség nagy erőket mozgat, ugyan most a választáson buktak ügynökeik, de a hálózat szívósan küzd a hazánk megtörése és megszállása érdekében. Dübörög a most már 30 napos Budapest pride deviáns akció 93 rendezénnyel, július 7-i vonaglással... A Soros birodalom és betelepítések elleni szükséges törvényalkotást hatalmas erővel támadják. Ezt a nemzeti oldal nem fogja szó és tettek nélkül eltűrni... A nemzeti jogvédők a normálitáspártiak jogvédelmét idén is megszervezik. Zajlik a trianoni és párizsi diktátumok érvénytelenítését célzó aláírásgyűjtés. És még van feladat bőven...

Az a helyes a nemzeti oldalon tehát, ha mindenki teszi a maga dolgát nemzethűen, legjobb tudása szerint. A nemzeti érdekek előmozdítása érdekében, a természetes szövetségesekkel együttműködve, szervesen építkezve és a nemzet ellenségeivel bátran szembeszállva. Ebben mindig lehetett és lehet számítani rám.

Ezúton is köszöntök minden bajtársat, akik Ásotthalmon a nemzeti radikális újjászerveződés egyik fontos zászlaját kibontják és kívánom nekik, hogy legyenek sikeres alkotótársaink a nemzeti munka egyetemes műhelyében.

Budapest, 2018. június 23.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, 

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu

) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

2006-os Kossuth tériek és nemzeti jogvédők győzelme 12 év után és üzenete Ásotthalomra- videós tudósítás

Közel 12 évvel a véres gyurcsányi rendőrterror után a 2006. október 23-án hajnalban a budapesti Kossuth térről 1009 rendőr által erőszakkal feloszlatott kormányellenes tüntetők Gonda László által vezetett és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyezetője által képviselt 120 fős csoportja az Igazságügyi Minisztériummal kártérítési egyezséget kötött az Emberi Jogok Európai Bírósága előtti eljárásban. A vélemény-nyilvánítási szabadság és gyülekezési jog megsértése miatt személyenként 270 ezer forintnak megfelelő nem vagyoni kártérítés kifizetésére a - még a választás előtt megkötött - egyezség közelgő bírósági jóváhagyása után rövidesen sor kerül. Az ügyet 2016 decemberi haláláig néhai dr. Grespik László ügyvéd vitte, aki a tüntetés feloszlatást hazai bírósági úton jogellenesnek nyilváníttatta és a strasbourgi testület elé terjesztette 2009-ben 173 jogsértett ügyét. Közülük azóta többen meghaltak és elérhetetlenné váltak: 120 egykori Kossuth téri tüntető azonban végül az egyezség révén kártérítéshez jut.

Ugyanakkor a Fővárosi Törvényszék (dr. Szabó Csilla bíró) a Kossuth tériek tavaly ősszel indított hazai próbaperében (https://goo.gl/mNLDwr

) 2018. június 22-én hozott első fokú ítélettel ugyan megállapította, hogy 2006. október 23-án hajnalban Budapesti Rendőr-főkapitányság megsértette tüntetők egyik vezetője, Fáber Károly személyes szabadságát és emberi méltóságát földre teperésével, megbilincselésével és 12 órás fogva tartásával és ezért a szervet bocsánatkérésre kötelezte, de tévesen úgy döntött, hogy követelt 730 ezer forint és kamatai összegű nem vagyoni kártérítés nem jár neki, mivel az elévült. A képtelen indok: a néhai dr. Grespik László ügyvéd által a rendőrséghez címzett felszólítások azért nem szakították meg a kárigény elévülését, mert a Fáber Károlytól kapott meghatalmazás csak az oszlatási perre és nem a kárigény érvényesítésére vonatkozott. Idézzük a meghatalmazás 3. mondatát: "minden, az oszlatás jogszerűtlenségén alapuló lehetséges és szükséges polgári eljárásra kiterjed a megbízás". Ez tehát egy justizmord, ami miatt fellebbezést terjeszünk elő a jogsértett érdekében, aki a feloszlatás miatti egyezség nyomán az alapkártérítést egyébként megkapja.

A Gyurcsány- kormány rendőrterrorja keretében az azonosító jelvény nélküli, maszkos karhatalmi erők - a 2006 szeptemberi 19-20-i véres embervadászatokat követően - 2006 október 23-án egészen másnap hajnalig megemlékezők és kormány ellen tüntetők ezreire rontottak rá: erőszakos tüntetés feloszlatások, kardlapos lovasroham, fejmagasságban százszámra civilekre lődözött több ezer könnygázgránát és gumilövedék, magyar zászló és nemzeti jelképeink megtaposása, utcákon és éttermekben történt brutális verések, fogdai kínzások és önkényes őrizetbevételek tucatjai jellemezték azt a véres napot.

A Turul Tv videójában a Kossuth tériek egyik vezetője, Gonda László és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd szólnak a 2006 őszi rendőrterrorról, a Kossuth tériek igazságtételi küzdelméről, az egyezségről, a mostani tárgyalásról, a nemzeti radikálisok alapköveteléseiről, igazságtételi elvárásairól, Budaházyék elkerülhetetlen közkegyelméről, a hazafiak iránti egyre ragályosabb bírói érzéketlenségről, de a balliberálisok iránti érzékenységről és üzennek a június 23-án Ásotthalmon zászlót bontani készülő bajtársaknak is. A mai zászlóbontás kapcsán megfogalmazott üzenetemet rövidesen kiadom.

A 2006 őszi áldozatok elsöprő többségének jóvátétele a 2010-es kormány- és rendszerváltást követően rendeződött,de a Kossuth tériek eddig semmilyen jóvátételt nem kaptak, ezért fontos ez a mostani egyezség: végrehajtásával a 2006 őszi jóvátételek ügye Fáber Károly és Dukán Dániel ügyét kivéve lezárásra kerül. (Dukán Dánielt 2006 őszén az a Vasvári Csaba ítélte első fokú koncepciós és azóta megsemmisített verdikttel 2 és fél év letöltendő börtönre, aki most a bírói függetlenség egyik élharcosaként "tündököl"... Dániel a közel 40 nap előzetesért perrel közel 3 millió forint kártérítést harcolt ki, de az őt bántalmazó rendőröket felmentették, illetve az őt megverő, elfogó és kétnapos őrizetben tartó BRFK elleni keresetet jogerősen elutasították. Az ügy a hazafiak iránt érzéketlen dr. Baka András kúriai bíró tanácsa elé került, aki ellen kettős mércés bírói gyakorlata miatt kizárási indítvánnyal éltünk nemrégiben...)

A mostani tárgyaláson a BRFK jogtanácsosa -aki közpénzből működő szerv állami feladatkörben eljáró közpénzből fizetett képviselő - immár sokadszor nem járult hozzá álláspontjának bemutatásához és vitatta a jogalapot és elévülésre hivatkozott. A bíró pedig ismét jogellenesen megtiltotta a rendőrség képviselőjéről való kép- és hangfelvétel készítést és többször indulatosan, túlérzékenyen reagált a gyurcsányi rendőrterrorra relevánsan hivatkozó nemzeti jogvédői fordulatokra. A próbaperben korábban Gonda László és Bene Gábor is felperes volt, de ők - mivel az oszlatás során személyes szabadságukat ilyen durván nem sértették meg - a megkötött egyezség miatt elálltak a keresetüktől. A per első tárgyalásáról szóló tudósítás itt látható: https://www.youtube.com/watch?v=JuJGLIlZBxQ

A „Magyar Nemzeti Bizottság 2006” és Közhatalom Jogsértettjeinek Egyesülete tavaly decemberi - most is időszerű - közleménye (https://goo.gl/rBPMmp

) a látókörből kikerült Kossuth téri jogsértetteket arra kéri, hogy jelentkezzenek a Nemzeti Jogvédő Szolgálat irodájában a 06/1-216-30-88-as telefonszámon, illetve a titkarsag@drgaudi.hu e-mail címen annak érdekében, hogy ők is részesedhessenek kártérítésben.

A felelősök eddig lényegében megúszták: Gergényi Péter volt budapesti rendőr-főkapitány jogerősen 400 ezer forint pénzbüntetést kapott, de ezt sem a meggyalázott évfordulón elkövetett gaztettekért, hanem az MTV székház védelmére 2006. szeptember 18-án kirendelt rendőri erők nem kellő felszereltségéért... A többi nagyhal megúszta, néhány "kisrendőrt" ítéltek el csupán... A nemzetellenes terrorcselekményért felelős akkori politikai vezetők, Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök, jelenlegi "demokratikus" ellenzéki vezető és akkori politikus társai ellen - dacára a számtalan feljelentésnek és terhelő bizonyítéknak - büntető eljárás sem indult...

Elfogadásra javasoljuk a 12. évforduló alkalmából a Nemzeti Jogvédő Szolgálat tavaly október 18-án nyilvánosságra hozott Alaptörvény módosítási javaslatát, amellyel elévülésre tekintet nélkül felelősségre vonhatók lennének a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások rendőr, ügyész és bíró felelősei. Javaslatunkat a Miniszterelnökséget vezető akkori miniszter, Lázár János támogatásáról biztosította. Ezt indokolt összekötni a Budaházy-Hunnia koncepciós ügy üldözöttjeinek közkegyelmével.

Mi nemzeti jogvédők, a jogsértettekkel együtt soha nem adjuk fel az igazságtételért folytatott küzdelmet, nem nyugszunk Gyurcsány és társai rendőrterror miatti börtönbe juttatásáig és meghurcoltak rehabilitációjáig!

Budapest, 2018. június 23.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, 

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

Véget kell vetni a bírói kar nemzetellenes liberális mételyezésének !

Véget kell vetni a bírói kar nemzetellenes liberális mételyezésének és érvényt kell szerezni a hazafiak jogainak is, akik különösen a büntető és polgári személyiségvédelem terén kőkemény hátrányos megkülönböztetéstől szenvednek a Soros zsoldosok által "érzékenyített" bírók részéről ! Ezt a kettős mércét nemcsak mi nemzeti jogvédő ügyvédek, de olyan kollégák is tapasztalják, akik nemzeti elkötelezettségű felet képviselnek politikailag érzékeny perekben.

Így fordulhat elő, hogy egy homoszexuális társkereső portállal hírbe hozott liberális Gulyás Márton javára 4.3 millió forintot ítélt meg jogerősen a Fővárosi Ítélőtábla, addig a minden tényalap nélkül gyerekek halála árán is Gyurcsány, Lendvai, illetve a Fidesz vezetése életére törőnek valótlanul állított Budaházy György hat különböző liberális sajtószerv elleni kereseteit mind elutasították. És még hosszan lehet folytatni a sort. Hosszan tudnánk sorolni az ilyen szakmai elveket sértő ítéleteket sorozatban hozó bírók neveit...

A bizonyított tények és irányadó jogszabályok ellenében ítélkező, ideológiailag elfogultan eljáró, a bírói függetlenséggel ezáltal visszaélő, a bírói hivatás szentségét sárba tipró bírók önkénye rendkívüli fenyegetést jelent jogbiztonságra, a jogegyenlőségre és jogállamiságra.

Emiatt "természetesen" egyetlen hazánkat bíráló mondat sem hangzik el az EU és Európa Tanács "pártatlan" jogállamiság ellenőreitől.

Persze, hogy nem, mivel a nemzeti önrendelkezésért küzdő magyar közéleti szereplők gyakori elkaszálása liberális-baloldali ellenfelekkel szemben azon globalista háttérerőknek az európai őshonos nemzetek felszámolását célzó érdekeit szolgálja, akik az EU, ENSZ és Európa Tanács mozgatói.

George Soros és áljogvédő-álcivil hazai zsoldosai is ezért igyekeznek az élet- és nemzetellenes liberális elveket uralkodóvá tenni a magyar bíróságokon. Ez tűrhetetlen.

Meg kell állítani őket !

A szükséges, arányos és alkotmányos állami beavatkozás indokolt és elkerülhetetlen.

Budapest, 2018. június 11.

Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu
)
Kiadta: dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

https://magyaridok.hu/belfold/gaudi-nagy-a-biroi-kettos-merce-ellen-3179...

Lovas Pista az égi magyar seregekben is értünk harcol

Mélyen megrázott az őt szerető és tisztelő magyarok millióival együtt a bátor, erős, okos és igaz magyar, Lovas István földi pályájának tragikus hirtelenségű bevégződése. Megdöbbentő talány, hogy miért most szólította magához az Úr, amikor még ennyi feladat vette körbe és imádott élni, s komoly tervei voltak.

Mintha róla írta volna Gárdonyi e sorokat:

"Aki bátor, az az erős.
Aki erős, könnyen is győz,
S aki győzve megy előre,
A halál is megfut tőle!"

Szent meggyőződésem, hogy - ahogy itt is - odaát is lerendezi az ordas, hazug, becstelen, magyarellenes sajtót és közéleti kártevőket.

Pár napja még egy baráti társaságban finom magyar ételek és jó borok mellett vitattuk meg a világ és hazánk történéseit, nemzetünk csillagának emelkedését látva pedig unortodox akciókat is terveztünk nemzetünk érdekében.

Elképesztő profizmusa, energikus munkabírása, széles világlátása és meg nem alkuvó bátorsága bivalyerőssé tették a háttérők ármánykodását leleplező pörölycsapásait, amelytől méltán rettegtek a balliberálisok. Megvetette a gyávaságot és a megalkuvást teljes joggal, ezért is lett a nemzeti ellenállás példaképe.

Büszke vagyok rá, hogy a 2000-es évek elején kitüntetett bizalmával és barátságával, amelyeket a most hétfői tragédiáig kölcsönösen fenntartottunk. A sors kegyének tekintem, hogy a magyar igazságért folytatott munkássága miatt rárontókkal folytatott kemény jogi csatákban képviselhettem: többek között olyan alakokról rántotta le a leplet mint, bolgár györgy, horváth aladár és konrád györgy... Megemlegették, hogy bíróságra mentek: Pista humorral fűszerezett pengeéles csapásaiból tucatnyit kaptak a tárgyalóteremben is.

Igazi Pistára utaló virtus volt, hogy miután anno a Népszavát komoly kártérítésre köteleztettük jogerősen az egyik őt valótlanul mocskoló cikk miatt: hogy egyik kedvenc államába, Szingapúrba repült a jóvátételből pár napos tanulmányútra.

Nemrég pedig megelégedéssel nyugtázta, hogy a kommunista diktatúra idején elszenvedett politikai elítélése és börtönben töltött évei miatt sikerült elérnem neki a nyugdíj-kiegészítést. De persze nem lett volna ő, ha nem lett volna jogosan bosszús amiatt, hogy a diktatúra kiszolgálói még mindig büntetlenek...

Különös megtisztelés, hogy nemzeti jogvédő közösségünket is kiemelt becsben tartotta és már 2006 őszén is méltatta a Nemzeti Jogvédő Szolgálatot (https://goo.gl/DiYhLb
), ostorozva egyúttal az akkori jobboldalt, hogy egyedül hagytak minket a Gyurcsány terrorral szembeni jogvédő küzdelmünkben, meg, hogy a sajtó, a filmek és a könyvek világában is milyen liberális túlerő van...:
"A halaszthatatlan feladat: magának a jobboldalnak kell létre hoznia saját intézményrendszerét és ennek az intézményrendszer alapját képező anyagi bázist, vagyis gazdasági szervezeteket." - írta akkor Pista.
Azóta ezek nemzeti érdekű bázisok neki is köszönhetően megteremtődtek, de még messze nem teljes mértékben, tehát van még feladat ezen a téren is bőven.

Biztos vagyok benne, hogy föntről is végezni fogja az "érted haragszom" hevületű nemzetépítő munkásságát.

Számítunk is Rád Pista, velünk vagy, velünk maradsz örökre, mert pótolhatatlan vagy és maradsz !
Fogadd a nemzeti jogvédők főhajtását, mi sem adjuk fel soha és mindig kitartunk az általad is követett nemzeti önrendelkezés eszméje mellett !

Budapest, 2018. június 13.

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu
 
www.facebook.com/gaudinagytamas

Gaudi az ECHO Tv-ben: "Keményebb büntetést a migrációt szervező, Soros zsoldos áljogvédőkre, álcivilekre !" - "A Jobbik a nemzeti radikálisok árulójává és parazitájává vált."

2018. június 7-én az ECHO Tv-ben nyilatkoztam az Alaptörvény történeti alkotmányunkra utaló, nemzetvédő és migrációellenes, és ezek miatt támogatandó módosításáról, a bevándorlást szervezők megbüntetését célzó Stop, Soros ! törvényjavaslat szerinti büntetőjogi szankciók indokolt szigorításáról, a közerkölcsöt és közrendet sértő Budapest Pride vonulás betiltásának szükségességéről, a Soros zsoldos álcivil, áljogvédő ügynökszervezetek kártékony, nemzetellenes aknamunkájáról, a bírók liberális "érzékenyítésének" veszélyeiről és a hazafiak bírósági hátrányos megkülönbözetéséről; a nemzeti radikális eszmeiséget és mozgalmat eláruló, parazitává vált Jobbik elkerülhetetlen hasadásáról, Dúró Dóra és Toroczkai László kizárásáról.

Kifejtettem, hogy a Stop, Soros ! törvényjavaslat (https://goo.gl/1MxjeQ
) ugyan helyesen büntetni rendeli a jogellenes bevándorlás szervezőit, de azt jelentősen szigorítani kell. Ne csak max. 90 napos elzárás, hanem 2 évig terjedő szabadságvesztés legyen a büntetés az alapesetben, a minősített esetben pedig 3 év. Arra buzdítottam a nemzeti képviselőket, hogy ilyen tartalmú módosító javaslatot terjesszenek elő és szavazzanak meg.

Ugyanakkor a közbiztonsági célú szerveződéseket nem szabadna már tiltani, elfogadhatatlan, hogy még most is zajlik büntetőeljárás a 2015 nyári migránsinvázió idején az önvédelem szervezése miatt - általam védett - hazafiak ellen.

Rámutattam, hogy Alaptörvény 7. módosítása (https://goo.gl/jPZu4W
) a nemzetvédelem szempontjából kulcsfontosságú és a történeti alkotmányunk értékeit helyezi előtérbe és rendeli védeni az alábbi rendelkezésekkel:

„Valljuk, hogy a történeti alkotmányunkban gyökerező önazonosságunk védelmezése az állam alapvető kötelessége."
"Magyarország alkotmányos önazonosságának védelme az állam minden szervének kötelessége.”
"Magyarországra idegen népesség nem telepíthető be."

Nem jelent érdemi alapjogkorlátozást, hogy kimondják a tüntetések kapcsán a magánszféra védelmét. Emlékeztettem: a nemzeti erők gyülekezési jogát 2002-2010 közötti ballib kormányok erőszakkal, rendszeresen és durván korlátozták, míg az utóbbi 8 évben a kormány és nemzetellenes szervezetek, szexuális deviánsok szabadon vonulhattak, tiltakozhattak, sok esetben tételesen sértve a gyülekezési jogot és a közrendet.

Szorgalmaztam, hogy a közelgő szexuális deviáns "pride" vonulást emberi méltóságot sértő jellege miatt meg kell tiltani.

Kimondtam: a hatalmas pénzekből ügyködő Soros zsoldos álcivilek-áljogvédők, felülről szervezettek, magyarellenes célokat szolgálnak: azon dolgoznak, hogy a nemzetállami kereteket összetartó szöveteket rombolják. Eljutottak oda, hogy választójogot adnának a menekülteknek az önkormányzati választásokon, a letelepedettek szavaztatását pedig a parlamenti választásokon szeretnék elérni.

Míg a Magyar Helsinki Bizottságnak tavaly 404 millió forint jutott (többségében EU, George Soros és az ENSZ jóvoltából) a kártékony és nemzetellenes aknamunkájára, addig mi nemzeti jogvédők éves szinten ezen összeg fél százalékából küzdünk évente a migráció, az EU diktátumai, a SOROS terv végrehajtása és a SOROS zsoldos álcivil, áljogvédők ellen, a normalitáspárti magyarok mellett, a Budaházy-Hunnia ügyben 9 éve szabadságukért küzdő hazafiakért, a 2006 őszi elszámoltatásért, az elcsatolt területeinken élő honfitársaink jogaiért, önrendelkezéséért, a magyarellenes önkény áldozataiért, a multik károsultjaiért és minden igaz magyar ügyért.

A bírók liberális "érzékenyítése" veszélyt jelent a jogállamiságra, mert szakmai álca mögött valójában a bírók liberális eszmék szerinti átformálás zajlik és ennek is köszönhető, hogy a a liberális-baloldali felekkel szembeni jogvitákban (pl. személyiség védelem) rendszeresen hátrányos megkülönböztetést szenvednek a hazafias személyes és szervezetek. Mindez sérti a jogegyenlőséget, az államnak pedig az ilyen esetek elkerülése és a jogállamiság érdekében be kell avatkoznia, méghozzá kemény eszközökkel.

Végül a Jobbik kapcsán elmondtam: már nincs esély az egyben maradására, komoly hasadás várható. Toroczkait biztosan kizárják (másnap ki is zárták), az etikai eljárás egy színjáték, pedig szellemi-szakmai műhelyt a Jobbik alapszabálya szerint jogszerűen lehet létrehozni. Dúró Dóra frakcióból kizárása elvtelen tett, az utolsó csepp volt a pohárban. Politikai "lemészárlásukra" a bűnökkel terhelt, balra sikerült néppártosodás kritikája és a nemzeti radikális platform miatt került sor.

A Jobbik mára a nemzeti radikálisok árulójává és az általuk elnyert jelentős források élősködőjévé vált, teljes mértékben szakított az eredeti értékekkel, várhatóan a bevándorlás-ellenes törvényt és Alaptörvény módosítást sem támogatja.

A nemzeti radikális mozgalom vissza kell vegye önrendelkezését és akik a nemzeti radikális elvek, eszmék mentén szeretnének dolgozni a hazáért a Jobbikon kívüli kereteket kell keressenek.

<

„Erős igazsággal az erőszak ellen !”- HUXIT nélkül nincs revízió!

A trianoni diktátum 98. évfordulóján, 2018. június 4-én a budapesti Kossuth téren dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője 25 perces beszédben összegezte a trianoni és párizsi békediktátumok szétzúzása érdekében teendő kormányzati és civil társadalmi lépéseket, követendő stratégiát és taktikát. 

A felszólalás a Nyers Csaba hagyományőrző által szervezett III. Trianoni Emlékmenet keretében hangzott el. A beszéd lényege írásban.

Főbb tételmondatok: 

1. 98 éve Trianont hozta ránk a szabadkőműves ármány, manapság a migrációt és a nemzeti létünket fenyegető EU-t, Sorost, a csatlós szervezeteikkel együtt. 

2. A magyarellenes trianoni diktátum gyógyírja a nemzetegyesítés, a migráció és az EU-SOROS diktátumok gyógyírja pedig a kilépés (HUXIT), a függetlenségünk visszaszerzése! Meg kell teremteni a politikai, gazdasági, kulturális, katonai erőn és gyarapodó, öntudatos és szellemi-lelki értelemben érett, magas műveltségű népességen alapuló függetlenség feltételeit!  A Kalergi-Soros terv beteljesítése érdekében működtetett EU keretein belül lehetetlen megőrizni a nemzeti szuverenitást, illetve a nemzetépítést és a nemzetegyesítést sem lehet teljes egészében végrehajtani, ezért - megfelelően előkészített módon - legkésőbb 2030-ig ki kell lépni az Európai Unióból.

3. A trianoni és párizsi diktátumokba soha nem nyugszunk bele, soha nem adjuk fel a magyar igazságért folytatott küzdelmet, a magyar nemzet egy és oszthatatlan, összetartozunk és soha, semmilyen körülmények között nem mondunk le arról, hogy trianoni és párizsi diktátumok felülvizsgálatát követeljük és kikényszerítsük!

4. A revízió boldog éveit leszámítva 98 éve elszakított sorban élő magyar közösségek egyéni és közösségi jogai folyamatosan jelentős korlátozást szenvednek. Önrendelkezési joguk gyakorlását akadályozzák, létszámuk folyamatosan csökken, a beolvasztás progjamjai rendszereken átívelően kíméletlenül működnek, ezért nemzeti létkérdés, hogy a nemzet egységesülését szolgáló politika nyerjen teret a kormányzat és a hazafias szervezetek ezen cél érdekében összehangolandó működésében.

5. Az ún. "kisebbségi" jogok sem érvényesülnek, ezek amúgy is alkalmatlanok az elcsatolt, őshonos közösségként, sok helyen tömbben élő nemzetrészeink megmentésére. Nemhogy a társnemzeti státus, vagy a területi autonómia, de még az anyanyelv korlátozásmentes használata és az egyenjogú létezés modellje sem működik a magyarok lakta elcsatolt területeken.

6. Az EU helyett életre kell hívni a kölcsönös előnyök mentén működő, egyenjogúság elvén alapuló, nemzeti önazonosságot és a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó, bevándorlóktól védett, közép-kelet európai együttműködést. De ez nem járhat az elcsatolt magyarok jogfosztásának eltűrésével, sőt közösségi jogaik, tehát az önrendelkezési joguk érvényesülését meg kell követelni az együttműködés keretében az érintett szomszédos államoktól.

7.  Minden magyar szent kötelessége, hogy előmozdítsa a magyarság önrendelkezését az egész Kárpát-medencében.

8. Az önrendelkezés jelenthet határmódosítást vagy dél-tiroli szintű területi autonómiát és teljes egyenjogúságot! Az, hogy melyik legyen csak az érintett magyar közösségeken múlik. A területbitorló államokkal törekedni kell a tárgyalásos megoldásra, de nekik, a diktátumok haszonélvezőinek, területeink, kincseink kizsigerelőinek, honfitársainkat rabláncon tartónak alapvetően a magyar önrendelkezési döntések tudomásul vétele és a végrehajtás kötelessége marad a nemzetközi jog szerint. 

9.  A civilizált, keresztény, értékalapú Európa megmaradásának, békéjének és stabilitásának záloga a magyar - külső vagy belső - önrendelkezési igények mielőbbi teljesítése. Mindenhol ott és olyan formában, ahogy az lehetséges és kívánatos.

10. A magyarellenes status quo széttörésének egyik kitűnő eszköze a Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság által 2017. október 15-én útjára indított nemzeti konzultáció (https://goo.gl/GnT5Q1) és annak támogatása a trianoni diktátum érvénytelenségének megállapíttatása érdekében.

A kezdeményezés néhai dr. Grespik László 2016-os petíciója és a tavaly június 4-én a Kossuth téren elfogadott, dr. Gaudi-Nagy Tamás által átdolgozott változata alapján indult Nyers Csaba szorgalmazására, az MVSZ és Trianon Társaság támogatásával és szervezésében. 

Már 200 ezernél több aláírás gyűlt össze. Kellő számú aláírás megfelelő felhatalmazást adhat a Kormánynak a békediktátumok érvénytelenségének megállapíttatása, a status quo széttörése és a Kárpát-medencében húzódó határok magyarság számára kedvező újra formálása érdekében.

Zúzzuk szét együtt a trianoni és párizsi diktátumokat a szebb magyar jövő érdekében!

 

Cselekedjük meg, amit megkövetel a Haza! NEM! NEM! SOHA!

Budapest, 2018. június 7.

Honfitársi köszöntéssel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu 

www.facebook.com/ gaudinagytamas

A trianoni-párizsi diktátumok ellenszere a nemzetegyesítés, az EU-SOROS diktátumoké pedig a kilépés!

2018. június 4-én 11 órától indul a III. Trianoni Emlékmenet

„Erős igazsággal az erőszak ellen!”- 

Zúzzuk szét együtt a 98 éves trianoni diktátumot!

 

98 éve Trianont hozta ránk a szabadkőműves ármány, manapság a migrációt és a nemzeti létünket fenyegető EU-t, Sorost, csatlós szervezeteikkel együtt.

A magyarellenes trianoni diktátum gyógyírja a nemzetegyesítés, a migráció és az EU-SOROS diktátumok gyógyírja pedig a kilépés, függetlenségünk visszaszerzése!

Ma, június 4-én arra emlékezzünk, hogy hazánk, a Szent Korona Országa területének kétharmadát és vele együtt 3,5 millió magyart a gyalázatos szabadkőműves terv (az akkori Soros terv) alapján 1920. június 4-én aláírt diktátummal elcsatolták.

98 évvel a trianoni diktátum után egyértelmű, hogy az önrendelkezési jog megcsúfolásával végrehajtott terület- és népesség rablás orvoslásra vár és a magyarság sátáni kivégzési kísérlete kudarcot vallott. 

Helyesen mondta dr. Czettler Jenő országgyűlési képviselő, 1920. június 5-i országházi beszédében:

„Ez a békeszerződés egy régi kultúrnép megfojtását célozza, Isten és az emberek előtt semmis és érvénytelen”.

Ma már egyre többen és egyre elszántabban valljuk és hirdetjük, hogy: ebbe a diktátumba soha nem nyugszunk bele, soha nem adjuk fel a magyar igazságért folytatott küzdelmet, a magyar nemzet egy és oszthatatlan, összetartozunk és soha, semmilyen körülmények között nem mondunk le arról, hogy trianoni és párizsi diktátumok felülvizsgálatát követeljük és kikényszerítsük!

2018. június 4-én 11 órától Nyers Csaba hagyományőrző a III. Trianoni Emlékmenetre hívja a diktátumot elutasító és a nemzetegyesítés mellett kiálló magyarokat. Kezdés a budapesti Batthyány örökmécsesnél, majd a vármegyéink jelképeivel átvonulás a Szabadság térre,s végül a Kossuth térre. A Kossuth téren én is beszédet tartok. (Tavalyi beszédem itt látható). A rendezvény 16 óráig tart így a kezdést követően is van lehetőség a bekapcsolódásra.

Mára teljesen egyértelmű, hogy a revízió boldog éveit leszámítva 98 éve elszakított sorban élő magyar közösségek egyéni és közösségi jogai jelentős korlátozást szenvednek. Önrendelkezési joguk gyakorlását akadályozzák, létszámuk folyamatosan csökken, a beolvasztás progjamjai rendszereken átívelően kíméletlenül működnek, ezért nemzeti létkérdés, hogy a nemzet egységesülését szolgáló politika nyerjen teret a kormányzat és a hazafias szervezetek ezen cél érdekében összehangolandó működésében.

Az ún. "kisebbségi" jogok sem érvényesülnek, de ezek pedig ma már amúgy is alkalmatlanok az elcsatolt, őshonos közösségként, sok helyen tömbben élő nemzetrészeink megmentésére. Nemhogy a társnemzeti státus, vagy a területi autonómia, de még az anyanyelv korlátozásmentes használata és az egyenjogú létezés modellje sem működik a magyarok lakta elcsatolt területeken.

Ahogy a magyarság elpusztítását célzó trianoni majd párizsi diktátumok mögött, úgy az európai nemzeteket megsemmisíteni törekvő és ennek érdekében a bevándorlási fegyvert bevető EU mögött is hasonló hátterű szabadkőműves erők állnak.

Ma már egyértelmű, hogy a Kalergi-Soros terv beteljesítése érdekében működtetett EU keretein belül lehetetlen megőrizni a nemzeti szuverenitást, illetve a nemzetépítést és a nemzetegyesítést sem lehet teljes egészében végrehajtani, ezért - megfelelően előkészített módon - legkésőbb 2030-ig ki kell lépni az Európai Unióból!

Az EU helyett életre kell hívni a kölcsönös előnyök mentén működő, egyenjogúság elvén alapuló, nemzeti önazonosságot és a nemzeti szuverenitást tiszteletben tartó, bevándorlóktól védett, közép-kelet európai együttműködést. De ez nem járhat az elcsatolt magyarok jogfosztásának eltűrésével, sőt közösségi jogaik, tehát az önrendelkezési joguk érvényesülését meg kell követelni az együttműködés keretében az érintett szomszédos államoktól.

Ma már egyre megállíthatatlanabbul erősödik az oroszok által is elismert igény a magyar igazság, a magyar önrendelkezés érvényesítése iránt! Leginkább a Luxemburgnál ötször nagyobb, értékekben gazdag és erős öntudattal rendelkező Székelyföldön. Minden magyar szent kötelessége, hogy előmozdítsa a magyarság önrendelkezését az egész Kárpát-medencében.

Az önrendelkezés jelenthet határmódosítást vagy dél-tiroli szintű területi autonómiát és teljes egyenjogúságot! Az, hogy melyik legyen csak az érintett magyar közösségeken múlik. A területbitorló államokkal törekedni kell a tárgyalásos megoldásra, de nekik, a diktátumok haszonélvezőinek, területeink, kincseink kizsigerelőinek, honfitársainkat rabláncon tartónak alapvetően a magyar önrendelkezési döntések tudomásul vétele és a végrehajtás kötelessége marad a nemzetközi jog szerint. 

Ennél kevesebb már elfogadhatatlan! 

Márpedig jelenleg csak ennél kevesebb jut elcsatolt véreinknek. Alávetettség, jogfosztottság és kisebbrendűség, és még az anyanyelvüket is üldözik.

Meddig tűrik és tűrjük még?

A nemzetközi fórumokon (Nyugat-Európai Unió, Európa Tanács,Európa Parlament) eltöltött évek tapasztalatai számomra azt teszik egyértelművé, hogy a magyar kérdést a siker reményébe csak akkor lehet napirendre vetetni és a diktátum felülvizsgálatát, illetve az elszakított területeinken élő magyarság önrendelkezését, jóvátételét elérni, ha folyamatosan hangoztatjuk: nem nyugszunk bele, nem fogadjuk el. És persze ennek megfelelően is cselekszünk, természetesen emellett mindent megtéve az elcsatolt magyar közösségek gyarapodása, erősítése és önrendelkezési küzdelme érdekében.

Emiatt előbb-utóbb megértik a nemzetközi fórumok, a meghatározó nagyhatalmak és a magyar területeket bitorló államok: a civilizált, keresztény, értékalapú Európa megmaradásának, békéjének és stabilitásának záloga a magyar - külső vagy belső - önrendelkezési igények mielőbbi teljesítése. Mindenhol ott és olyan formában, ahogy az lehetséges és kívánatos.

Jogos nemzeti elvárás és követelmény a magyar élet alakításában részt vevő közszereplők, politikusok és véleményformálók felé, hogy ezen nemzetegyesítési célok figyelembe vételével cselekedjenek és nyilatkozzanak. Ha nem így tesznek, akkor éppen a nemzetegyesítésnek ártanak.

Mértékadó ebben a körben Orbán Viktor miniszterelnök 2017. október 31-i beszédének egy idevágó részlete, amelynek egyértelmű üzenetéből úgy tűnik, hogy a magyar kormány végre a valódi nemzetegyesítés progamját tűzte zászlajára. " A végső és nagy nemzetegyesítéshez szükség lesz arra az igazságra, amely nemcsak megszabadít, hanem egyben is tart bennünket és nemcsak a nemzetrészeket köti össze, hanem a magyar lelkeket is."

Sok nehéz évtized után ma rendkívül kedvező a csillagállás a nemzetünket fojtogató, sorvasztó és egyre jobban recsegő-ropogó diktátumok rendszerének szétzúzására, a valódi nemzetegyesítésre és a magyar önrendelkezés kivívására a Kárpát-medencében.

A magyarellenes status quo széttörésének egyik kitűnő eszköze a Magyarok Világszövetsége és az Országos Trianon Társaság által 2017. október 15-én útjára indított nemzeti konzultáció és annak támogatása a trianoni diktátum érvénytelenségének megállapíttatása érdekében.

A kezdeményezés néhai Grespik László 2016-os petíciója és a tavaly június 4-én a Kossuth téren elfogadott, általam átdolgozott változata alapján indult Nyers Csaba szorgalmazására, az MVSZ és Trianon Társaság támogatásával és szervezésében. A petíciót már én is régen aláírtam és magam is gyűjtők aláírásokat.

Eddig már több mint 200.000 támogató aláírás gyűlt össze a kezdeményezéshez, amely kellő számú aláírás esetén megfelelő felhatalmazást adhat a Kormánynak a békediktátumok érvénytelenségének megállapíttatása, a status quo széttörése és a Kárpát-medencében húzódó határok magyarság számára kedvező újra formálása érdekében.

Ajánlom megtekintésre a "Törjük szét együtt a trianoni és párizsi diktátumok rabbilincseit!"c. előadásomat a V. Trianon emléknap nevű, diktátum eltörlését szorgalmazó tavaly novemberi rendezvényen, amelyben felvázoltam, hogy milyen jogi és politikai lehetőségeket látok az 1920-as trianoni és az 1947-es párizsi békediktátumok szétzúzására!

Zúzzuk szét együtt a trianoni és párizsi diktátumokat a szebb magyar jövő érdekében!

Cselekedjük meg, amit megkövetel a Haza!

NEM! NEM! SOHA!

„Sosem tudhatod, milyen eredményei lesznek a cselekedeteidnek, de ha nem cselekszel, eredményük sem lesz!” (Gandhi)

„Támasszuk fel magunkban a magyarság ősi hazaszeretetét, sziklakemény bátorságát, nagyszerű munkaerejét, amely tulajdonságaival legyőzte és túlélte egy évezred minden támadását és minden támadóját, és dicsőséges jövő fog reánk virradni.” 

(részlet dr. Czettler Jenő országgyűlési képviselő, 1920. június 5-i országházi beszédéből)

Budapest, 2018. június 4.

Honfitársi köszöntéssel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője

www.gaudinagytamas.hu 

www.facebook.com/gaudinagytamas

Gaudi Nagy Tamás: Elkerülhetetlen a szakadás a Jobbikban

888.hu

A Jobbik pártvezetésnek a Toroczkai László és követői elleni reakciói alapján elkerülhetetlennek tartja a Jobbik pártszakadását - mondta el a 888.hu-nak nyilatkozva Gaudi Nagy Tamás , aki emellett óriási bűnnek tekinti, hogy az osztrák Szabadságpárt modellje helyett a Vona-Simicska duó által túltolt néppárti fordulat morálisan, politikailag és pénzügyileg is lenullázta a Jobbikot. Gaudi Nagy Tamás rövid távon nem tervezi, hogy visszatér a pártpolitikába, de a patrióta erők földcsuszamlásszerű előretörését várja a jövő évi európai parlamenti választáson, amelyben ezért akár képviselő-jelöltként is részt venne.

fotó: Kozma Zsuzsi

888.hu: Gondolta volna 10 évvel ezelőtt, hogy a mostani helyzetbe fog jutni a Jobbik? Identitásválság, anyagi csőd, alapszervezet megszüntetések, fegyelmi eljárások, kizárások...Pártszakadás?

Gaudi Nagy Tamás: Nem gondoltam volna arra, hogy ez lesz majd a vége, mint ami most van. Hazafias érzelmű magyarok tömegeivel együtt végtelen csalódással és keserűséggel szemlélem a Jobbik végjátékát: mára a párt és a pártosodás lényegében felfalta és elárulta a nemzeti ellenállási mozgalmat. Nem erre volt predesztinálva ez a hazafias mozgalom, amely 2002 utáni szocialista-szadeszes nemzetdúlás ellenében erősödött meg és a 2006-os őszi ellenállással jutott egy magasabb szintre, először az Európai Parlamentbe,  majd az Országgyűlésbe és végül az önkormányzatokba.

Nem erre volt hivatott a csatlakozó, hiteles személyiségek felhajtóereje, a Magyar Gárda, a tabudöntő nyílt, kompromisszummentes kiállás a mindennapi bűnözés által szorongatott emberek és a nemzeti önrendelkezés mellett, a rablóprivatizáció,  hazafiakat üldöző pártrendőrség, az EU szervilizmus illetve a multicégek elleni fellépés, meg az elszámoltatás és a határon túli magyarok melletti határozott kiállás miatt sem. Én is ezen nemzeti önrendelkezési célkitűzések miatt fogadtam el Vona Gábor felkérését, hogy párttagság nélkül legyek nemzeti jogvédőként a Jobbik országgyűlési képviselője 2010-ben, majd dolgoztam végig kőkeményen négy évet a a magyarságért a frakció legaktívabb tagjaként a Parlamentben és az Európa Tanácsban. A 2015-ös néppárti és G-napos fordulat óta a csatlakozásra már semmi okom nem lett volna, vállalhatatlanná vált a Jobbik.. Akkor az lett meghirdetve az embereknek és az volt a vonzó is az embereknek, hogy a Jobbiknak csak a nemzet számít. Mostanra az induláshoz képest lényegében  kiürült a párt értéktartalma. Ugyan formailag ugyanaz a neve, de tartalmában már valójában egy inkább balliberális, jellegtelen balközép és EU orientációjú  politikát követő opportunista és destruktív párt lett, amelyet megélhetési politikusok vezetnek. Az elmúlt két évben ugyanakkor az a bosszúszomjas Simicskához való közeledés volt a legdurvább momentum, amivel gyakorlatilag egy oligarcha érdekrendszere alá rendelték, kampányeszközzé téve a Jobbikot, amivel a párt teljesen elveszítette az önrendelkezését és nemzetellenes - mára szerencsére már atomjaira hullott - szivárványkoalíciós balliberális népfront kiszolgálójává és ezáltal hazafias lelkületű emberek számára teljesen hiteltelenné tették.

888.hu: Mi folyik most a pártban? Simicska irányítja még mindig a pártot?

Gaudi Nagy Tamás: Közvetlenül nem látok rá a belső folyamatokra, de vannak elszomorító híreim a sokszor bolsevik jellegű módszerekkel egyre növekvő számban elüldözött, kizárt és kiszorított elvhű nemzeti radikálisokról még volt elnökségi tagként Toroczkai László sem tudta, hogy milyen tanácsadói hálózatok épültek ki. Emlegetnek mindenféle multikonform Tesco-s és más, át nem látható pedigréjű szakértőket, akik befolyása meghatározó volt a Vona-féle túltolt néppárti időszakban. Az új vezetés pedig deklaráltan vállalja a vonai irány folytatását. Mára gyakorlatilag teljesen levált a Jobbik pártvezetése a korábbi jobbikos mozgalmi alapokról. Láthatóan nincs szükségük a hajdani mozgalmi törzsre, pedig a "borzalmas tagság" szíve, lelkesedése és magyarság iránti elkötelezettsége nélkül mit sem ér a pártfelépítmény, amely így csak egy parazita sejtburjánzás. Olyan, mint egy alattomos folyondár, amely egy idő után megfojtja az anyanövényt, amelyen felkapaszkodott.

888.hu: Mi történik most a Jobbikban Vona színpadias, vagy inkább angolos távozása után?

Gaudi Nagy Tamás: Azzal, hogy Vona Gábor lemondott, lényegében  ugyanaz történt, mint amit a „rendszerváltás” idejében tapasztalhattunk: a Kádári-elit összecsomagolt és maradt.  Vona Gábor lenyomata ott van a jelenlegi Jobbik vezetés minden nyilatkozatában, szellemiségében. Semmilyen minőségi változást nem lehet látni. Sneider Tamást ugyan tisztességes embernek tartom, de az ő és Gyöngyösi Márton megnyilatkozásai egyértelműen Vona Gábor vonalának a folytatása, mintha az ő "magyar hangjai" lennének. Vona lelépése közel sem annyira elegáns, mint azt mondják: morálisan, politikailag és pénzügyileg is gyakorlatilag lenullázta a pártot, felelőtlenül eltékozolta több százezer derék magyar ember sokéves nemzeti erőfeszítéseinek eredményét.

888.hu: Mi a gond ezzel a Vona Gábor-féle politikával?

Gaudi Nagy Tamás: Az az egyik legnagyobb bűne a Jobbik vezetésének, hogy a balliberális erők felé nyitott, a totális elutasítás és elszámoltatásuk követelése helyett. Ráadásul a mostani választáson 27 választókerületben  a legesélyesebb ellenzéki jelöltként balliberális pártok embereire  való szavazásra buzdították a jobbikos szavazókat, akik ennek jórészt eleget is tettek:ennek keretében hat helyen nyíltan hazaáruló DK-s jelölt (pl. az EP-ben hazánk megbüntetését évek óta követelő Niedermüller Péter vagy a trianoni diktátumot megérdemeltnek tartó Bauer Tamás) támogatását kérték a támogatóiktól.. Ez pedig Gyurcsányék esetében több egyéni helyet és a parlamenti bejutási küszöb húszezres szavazattöbbséget való megugrását is eredményezte.

A problémás ügyek között ott van a Márki-Zay Péterrel való együttműködés esete is. Hódmezővásárhelyen formálisan ugyan egy jobboldalinak látszó embert támogatott a balliberális pártokkal együtt Jobbik, de mi is történt? Az egyre zavartabbnak tűnő győztes polgármester ezt úgy „hálálta meg”, hogy a parlamenti választáson a baloldalt támogatta, nem jobbikos, hanem szocialista alpolgármestert vett maga mellé és első útja a szocialista Botka Lászlóhoz és a nem a sikeres ásotthalmi polgármesterhez, Toroczkai Lászlóhoz vezetett a polgármesterré választása után. Toroczkaitól biztosan nem a gyarmatosítás szimbólumát jelentő EU zászlót kapott volna, amelyet persze alélt örömmel ki is tűzött a vásárhelyi városházára. Vonáék  tehát azt a Márki-Zay-t támogatták, aki az új „rendszerváltást” az EU iránti feltétlen lojalitás és a liberális demokrácia alapelvei mentén tervezi a bukott ellenzéket leváltani kívánó frusztrált balliberális emberek önjelölt vezetőjeként. A Jobbik pedig ettől az embertől a mai napig nem határolódott el, hanem rá, mint a sikeres Fidesz-ellenes ellenzéki összefogás követendő példájaként tekintenek.

888.hu: A Toroczkai László által meghirdetett visszatérés a párt eredeti értékeihez, az egy hiteles és valódi nemzeti radikális alternatívája a Vona Gábor és utódja, Sneider Tamás által képviselt jobbikos politizálásnak?

Gaudi Nagy Tamás: Toroczkai László most arra vállalkozott, hogy a támogatóival, az elvhű és nemzethű tagsággal együtt megpróbálja visszatéríteni a pártot az elmúlt időben elhagyott alapértékeihez. Egy olyan pártpozíció visszaállítása lehet reális cél, amelynek a természetes helye a régi bal-jobb felosztás mentén mindenképpen  nagy néppárttól, a Fidesztől jobbra van. Az eleve egy tévedés volt Vona Gábor részéről, hogy a Jobbiknak hirtelen mesterségesen "néppárt-szerűen" kell viselkednie. A 2009-es EP választási, majd egy évvel később az országgyűlési választási kampányban hatalmas ellenszélben, minimális erőforrásokkal, de a magukra hagyott embereket megszólítva, problémáikat feltárva, megértve és a programot igényeikre alapozva, velük karöltve értünk el komoly áttörést. Ennél néppártibban – háztól házig és embertől emberig, fórumtól fórumig tartóan – nem lehetett politizálni. Akkor, amikor még megvolt a mozgalmi jellege, akkor a pártok közül a legközvetlenebb kapcsolatot az emberekkel a Jobbik építette ki. Ezt kellett volna folytatni, de a mostani kampányban már lasszóval kellett fogni hallgatóságot az egykor teltházzal zajlott fórumokra, ide vezetett a hitelvesztés. Mostanra viszont a pártvezetés ahol csak tudta levágta ezt a mozgalmi jelleget, mint valami vadhajtást a pártról. Utána meg kitalálta, hogy néppártosodni kellene. De ennek égisze alatt valójában a párt, meg a párt elitje az időközben hatalmas léptekkel eltávolodott az emberektől és a "csak a nemzet"elvtől. Mindent felülírt a görcsös gyűlöletkampány, amely eltaszította a hazafias érzelmű szavazókat, balról meg annyian nem jöttek, amennyi elég lett volna az irreális vágyálomként lebegtetett kormányzó többség eléréséhez

888.hu: Miért nem nyert az elnökválasztáson a Toroczkai-Dúró páros?

Gaudi Nagy Tamás: Egy paraszthajszálon múlott, hogy a Jobbik tisztújításán nem Toroczkai László és Dúró Dóra nyert. Ennek többek között az is az oka lehetett, hogy Toroczkai egyáltalán nem volt elég kritikus az elmúlt két évben elkövetett bűnökkel, hibákkal szemben. Ennek jó példája a nemrég nekem írt nyílt levele, ami leginkább a Fidesztől való elhatárolódás volt és az elmúlt két év tévútjának a totálisan téves felvállalása. Laci  ebben a levélben megalapozatlan érvekkel, ráadásul a választás után teljesen feleslegesen  kezdett el a Fidesszel vitatkozni. Neki inkább arról kellett volna beszélnie, hogy ő az elmúlt két évben ő a belső ellenzék volt a pártban és szeretné elérni a radikális irányváltást vissza a gyökerekhez. Sőt, amikor a Jobbik vezetése a választási bukta után eljutott abba a mélységbe, hogy jogilag és morálisan is megalapozatlanul megpróbálta „bosszúból” visszahívni a messze legnagyobb hatású magyar EP képviselőt, a párttal való megállapodás szerint nemzeti érdekeinket független státusban védő Morvai Krisztinát az EP-ből, akkor ez ellen tudomásom szerint Toroczkai László nem lépett fel, sőt gyakorlatilag kiállt a pártvezetés ezen gyalázatos döntése mellett. Toroczkaiék alulmaradása ezen is múlhatott.Neki írt, alapos helyzetelemzést tartalmazó nyílt válaszlevelemben rámutattam az elmúlt zsákutcás időszak bűneire, hibáira és leírtam, hogy a Jobbiknak minden finomkodás nélkül vissza kéne térnie az eredeti nemzeti radikális politikai irányhoz, mert egyébként nincs jövője.

888.hu: Ha a Toroczkai-féle „Mi magunk” platform júliusban ténylegesen is megalakul, akkor az akár pártszakadáshoz is vezethet?

Gaudi Nagy Tamás: Hogyha ez a platform egy tömbbe tömörül és mint ahogy a jelek erre mutatnak – a jobbikos pártemberek már azonnal árulást, meg kizárást emlegetnek, akkor szinte szükségszerű az eredeti eszmék mellett maradó réteg kiszakadása a Jobbikból. Semmi értelme nincs egy olyan tartalmatlanná vált opportunista irányt tovább szolgálni, amely számára sokkal kívánatosabb a balliberális oldallal való együttműködés, mint az egyébként természetes szövetségesként szóba jövő Fidesszel való kritikus, de mégis alapvetően nemzetépítő jellegű együttműködés.

A Fidesz és egy megtisztult Jobbik közötti nemzeti felelősségű pragmatikus együttműködés  lehetett volna, illetve még akár lehetne is Magyarország felemelkedésének reális eszköze, pláne a mostani, nyugatról az EU és Sorosék, itthon zsoldosaik délről pedig az illegális bevándorlók által szorongatott helyzetben. De most úgy tűnik, hogy a Jobbikon belüli tisztújítás után Toroczkait nemhogy nem marasztalják, hanem  bolsevik tempóval árulásra hivatkozva azonnal kizárással fenyegetik, etikai eljárás alá vonják, ami azt jelenti, hogy ebből pártszakadás lesz. A pártszakadás után pedig majd kiderül, hogy milyen arányban is hagyják el a pártot a tagok. Örömmel láttam, hogy az új platformban részt vesz Ferenczi Gábor volt képviselőtársam is, aki jelenleg Devecser város polgármestere és akiben egy nemzethű, elkötelezett hazafit ismertem meg.Várhatóan jórészt már csak azok maradnak majd, akik közvetlenül a pártból élnek.

888.hu: Pártszakadás esetén van akinek a csatlakozására a frakcióból is számíthatnak a kilépők?

Gaudi Nagy Tamás: Szerintem több olyan politikus is van, akik egy pártszakadás esetén a pártból kiválókhoz csatlakoznának, dacára annak, hogy kvázi „hűségesküre” kötelezték őket a platform bejelentése után. Ismerve az érintettek többségét biztos vagyok abban, hogy van köztük olyan, akik nem fognak a legvégsőkig asszisztálni a Vona-féle zsákutcás irányt továbbvivő pártvonal folytatásához. Június 23-a lesz ebben a döntő pillanat, amikor a Mi Magunk platform támogatói Toroczkai Laci hívására megjelennek majd Ásotthalmon.

888.hu: A Fidesz választási győzelme a Jobbikból kiábrándult nemzeti radikális szavazóknak is köszönhető?

Gaudi Nagy Tamás: A kétharmados eredmény mindenképpen, de a győzelemben is nagy része volt ennek a hatalmas, nemzethű választói közösségnek. A mostani kétharmadban éppen ezért döntő szerepe volt  annak a nemzeti radikális közösségnek, amelynek tagjai az elveik és a nemzet mellett maradtak, s most a Fidesz folytatására szavaztak. Teljesen egyértelmű, hogy szükség van a nemzeti radikális  politikára. A Fidesz kormányzása ugyan valóban sok ilyen elemet valósított meg és képvisel, de a kormányzati pozícióból és jellegéből fakadóan nem pótolhatja teljesen egy nemzeti radikális eszmeiség mentén működő szerveződés szerepét. Ugyanis van egy eszmei közösségen alapuló, egy a nemzeti radikális szubkultúrában megerősödött és a gyurcsányi önkény időszak könnygázfelhőiben edződött, egymásra talált több százezres, nemzeti elkötelezettségű hazafias közösség , akik bizonyos szempontól még fenntartásokkal viseltetnek a Fidesz irányában. Ők a „csak a nemzet” elv mentén gondolkodnak és cselekszenek,  a kormány politikáját szimpátiával figyelik,de ha kell jobbról kritizálják, a balliberális oldalt ütik, az EU-t és a Soros-birodalmat elutasítják és készek a magyar szabadságért akár harcolni is,. A mostani választáson a Fidesz-KDNP-t támogatta ez a több százezres hazafias közösség, miután  a Jobbikban csalódtak, és elárultnak érezték magukat és felismerték, hogy a Fidesz az elmúlt években számos olyan fontos nemzeti ügyet, mint a nemzeti önrendelkezés védelme, bevándorlás-ellenesség, nemzetpolitika, a családpolitika vagy a keleti nyitás jól ragadott meg. Ennek a nemzeti radikális közösségnek a léte nem feltétlenül kiállt egy párt iránt, de egyfajta mozgalomért viszont mindenképpen. Erről a kampány idején többen megszólaltuk, beleértve Morvai Krisztinát, Lenhardt Balázst, Borbély Zsoltot, Gonda Lászlót és Budaházy Györgyöt. Azt mondtuk, hogy ha választanunk kell, akkor szerintünk a Fidesz kormányzásának folytatása mellett kell dönteni a hiteltelen és teljesen kiszámíthatatlan ellenzéki „szivárványkoalíció” helyett, azzal, a kitétellel, hogy a kormányzásból mindent ami jó azt meg kell tartani, sőt még radikálisabb nemzeti érdekű megoldásokra van szükség, de ugyanakkor mindent fel kell számolni, ami rossz és a vállalhatatlan embereket el kell távolítani. Az új kormány összetétele és  évtizedekre szóló nemzetépítési és nemzetegyesítési, sőt a közép-európai államokkal közös, EU-n kívüli jövőkép mentén a magyarság létszámbeli, kulturális, gazdasági és katonai erőbeli növekedését célzó program ígéretes minden nemzeti radikális számára.

888.hu: Az EU zászlót az Országgyűlés ablakából kidobó Gaudi Nagy Tamás mit gondolt a Jobbik és az ellenzék közös tüntetéséről?

Gaudi Nagy Tamás: Morvai Krisztinával egyetértve gyomorforgatónak tartom, hogy a gyarmatosítás jelképét jelentő EU zászlót a szabadság jelképeként lobogtató balliberális ultrákkal képes volt a Jobbik vezetése közös nevezőre kerülni. Miközben azt sugallták, hogy nagyobb bűn Gyurcsány futni hagyása 2006 ősze miatt, mint maga a hibbant Néró által vezényelt rendőrterror, addig politikailag egy platformra kerültek a korábbi ősellenséggel és közösen járnak a szemkilövetőkkel destruktív ellenzéki tüntetésekre.

A szemkilövető Gyurcsány és néppárti-cuki Vona egy olyan tüntetésen vonultak békés egyetértésben, amelyet ráadásul a hatalmas legitimációjú, szabad és kétharmados kormánypárti győzelmet hozó választás végeredménye ellen szerveztek hazug módon csalást emlegetve. Ez volt a mélypontok egyik legsötétebb pillanata.

Büszke vagyok egyébként arra, hogy mióta 2014-ben a képviselőségünk utolsó parlamenti ülésnapján Lenhardt Balázzsal az ülésteremből kivittük és kidobtuk az ablakon a kékcsillagos EU zászlókat, azok máig nem kerültek vissza, sőt az Országház homlokzatán jobbikos kezdeményezésre évek óta a székely testvéreink önrendelkezései törekvése melletti szolidaritás jeleként a székely zászlót lobogtatja a szél.

Sajnos mára a  Jobbik támogatóinak ma már legalább a fele már volt baloldali és liberális szavazókból áll. A balliberális, bevándorlás párti nemzetellenes koalíciónak aktív részévé vált a 2018-as választásra a Jobbik és sajnos most is ezt a mélyrepülést folytatják.

888.hu:  Ismerve a szereplőket, mi lehetett a jobbik pálfordulásának a valódi oka?

Gaudi Nagy Tamás: Mára világosság vált a Jobbik vezetői inkább karrierlehetőséget láttak és látnak a politizálásban - ahogy ezt a saját „őszödi beszédben” ki is jelentették („nem az volt az igaz amit 2010 előtt mondtunk”)-  és ennek következtében kialakult bennük egy fajta machiavellista szemlélet, illetve el is szálltak maguktól.  2014-ben elég öntelten azt mondták, hogy az akkori választást el kell engedni, mert az még túl korai úgymond, de aztán majd 2018-ra  már biztosan kormányra kerülnek. Mindenképpen, bármilyen eszközzel hatalomra akartak  kerülni és minél előbb és egyedül, mert ha nem, akkor az egy csőd. Ez egyértelműen egy hibás alapfelfogás volt.Sikerrel követhették volna  inkább az az osztrák Szabadságpárt példáját némi átfazonírozással. A Szabadságpárt (FPÖ) kemény, következetes, EU és bevándorlás-ellenes nemzeti radikális politikát képviselt, aminek hatására az addig igen mérsékelt jobbközép Osztrák Néppárt (ÖVP) is egyre inkább jobbra tolódott. Ennek nyomán végül pedig létrejöhetett köztük a kormánykoalíció is, amelyben Szabadságpárt hat minisztériumot kapott, köztük a kulcsfontosságú belügyet, külügyet és hadügyet. Ezen modell  helyett azonban a Vona vezette Jobbik machiavellista erőlködésében inkább Simicska kicsinyes személyes bosszújának az eszköze lett, elment Canossát járni a liberális viperafészek Spinoza házba, hogy aztán – tagság beleegyezése nélkül - az bevándorláspárti LMP-vel és az olimpiagyilkos, ultraliberális  Momentummal való közös kormányzást is kilátásba helyezze. Ennek a folyamatnak a végén, a baloldalról átjött neojobbikosok számára a határon túli magyarok melletti kiállás már a „szlovákok”, „románok”, „szerbek” és az „ukránok” felesleges pénzügyi segélyezésének minősül.

888.hu: Gaudi Nagy Tamás lett a Jobbik Schiffer Andrása? Végleg szakított a pártpolitikával?

Gaudi Nagy Tamás: Én soha nem voltam a párt tagja, bár kétségkívül a Jobbik  legaktívabb parlamenti  képviselője és egyik meghatározó arca voltam, de parlamenti mandátumom lejárta napján, 2014. május 6-án kiadott, hátba szúrós, tőlem elhatárolódó jobbikos közlemény ta nem vagyok semmilyen hivatalos kapcsolatban a Jobbikkal. Tovább folytatom ügyvédi praxisomat, idén már immár huszadik éve, emellett a már 14 éve működő, hazafias jogvédő szervezet, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjeként a magyarság jogvédelmét szervezem határin innen és túl, illetve európai szinten. Rendkívül büszke vagyok arra, hogy Morvai Krisztina nagy hatású európai parlamenti képviselői munkáját támogathatom jogi és politikai tanácsadójaként, ebből fakadóan közelről látom az EU egyre gátlástalanabb és Soros birodalom érdekeit kiszolgáló, európai nemzetek szétzúzni kívánó törekvéseit. 2014-től  szívesen folytattam volna európai parlamenti képviselőként, mivel az Európa Tanács Parlamenti Közgyűlésében és már az akkor az EP-ben jelentős tapasztalatokat szereztem, amelyet jól tudtam volna kamatoztatni a magyarság érdekében, különösen az elszakított területeinken jogfosztottságban élő honfitársaink javára. A  a Jobbik akkori vezetése azonban nem engedte, hogy a lista negyedik helyén induljak - pedig reális esélyem lett volna - , mert szerintük én nem a pártot építettem volna, nekik helyettem egy pártemberre volt szükségük, nemzeti jogvédőből már Krisztina is túl „sok” volt nekik. Ez valójában azt jelentette, hogy nem tetszett nekik az, hogy azt vallottam, miszerint minden ügyben csak a nemzet az első. Pártpolitikát nem kívánok folytatni, nemzetpolitikát viszont igen, a nemzeti ügyek mentén. Ilyen ügy például a Kárpát-medencei magyar jogvédelem ügyének a szolgálata, illetve nemzeti érdekeink védelme és képviselete az Európai Unióban, akár Európai Parlamenti képviselőként is, ha erre lehetőség adódik. De ha testet ölt egy nemzeti radikális mozgalom, akkor szakértőként számíthat rám. Az ilyen feladatok elől nem ugranék el.

888.hu: Mennyire  fontos a következő európai parlamenti választás?

Gaudi Nagy Tamás: Történelmi jelentőségű választás lesz a 2019-es. Az EU-t és az Európai Parlamentet jelenleg a néppárt, a szocialisták és a liberálisok meglehetősen perverz nagykoalíciója kormányozza alapvetően ultraliberális szellemben, amelynek egyik fő célja a migráció felpörgetésével a hagyományos európai nemzetek felszámolása és a nemzeti önrendelkezést védeni kívánó tagállamok – különösen hazánk és a lengyelek - ellenállásának megtörése. De ez az ellenállás egyre erősödik.. Földcsuszamlásszerű változások várhatóak a következő EP választáson a 2014-es eredményekhez képest. Az élen harcoló hazánk és a lengyelek mellé egyre több tagállam zárkózik fel  már a nemzeti önvédelem frontján, úgy mint Ausztria, Csehország, Dánia, Horvátország, Olaszország, Szlovákia, a balti államok. Franciaországban már az előző EP választáson is a Nemzeti Front nyert, de, nagyon komolyan erősödik Németországban az AfD, és  öngyilkos liberális ámokfutók gerjesztette káosz felé tartó Svédországban is előretörnek várhatóan idén ősszel a hazafias erők. Nagyon úgy tűnik, hogy az európai bevándorlás-ellenes, patrióta politikai erők megerősödését hozhatja el a 2019-es EP választás. Ez pedig megállíthatja ezt a mostani katasztrofális irányba tartó, európai népek jövőjét komolyan veszélyeztető folyamatot, sőt nem kizárt, hogy a patrióta erők többségbe kerülhetnek és akkor út nyílhat az egyre inkább szovjet típusú szupranacionális irány helyett a Nemzetek Európájának, amelyben élet-, család-, lokalitás- és szuverenitáspárti elvek alapján működnek együtt közös érdekek mentén az egyenjogú európai államok gátat szabva a globális háttérhatalmak romboló törekvéseinek és az egyre fenyegetőbb bevándoroltatásnak. De persze az EU-t most uraló sorosista erők bármire képesek, , de épp ezért nekünk fel kell készülnünk minden lehetőségre. A rövidesen a törvényhozásunk által elfogadandó, Stop, Soros ! törvénycsomag és a bevándoroltatást kizáró Alaptörvény ezért is kulcsfontosságú és támogatandó.

Nemzetépítő kormány alakult- a Jobbik mélyrepülése folytatódik

Miközben a múlt héten évtizedekre szóló nemzetépítési és nemzetegyesítési, sőt kódoltan a közép-európai államokkal közös, EU-n kívüli jövőkép mentén a magyarság létszámbeli, kulturális, gazdasági és katonai erőbeli növekedését célzó programmal (Orbán Viktor miniszterelnök nagyívű beszéde minden nemzetben gondolkodó ember számára tanulságos és ígéretes) megalakult az új kormány, úgy tűnik folytatódik a Jobbik mélyrepülése.

A időközi budapesti VIII. kerületi polgármester választástól álságos pénzügyi okokra hivatkozó távolmaradás lényegében a volt szadeszes jelölt és balliberális támogatóival való kollaborálásnak minősül. A Pesti Srácoknak erről nyilatkoztam az alábbi cikkben a múlt héten.

Eközben meg Toroczkai László által tegnap bejelentett, az eredeti nemzet radikális célokat felkaroló Mi Magunk platform kapcsán a jobbikos pártemberek azonnal bolsevik hangvételben árulást és kizárást emlegetnek. Egy hónap múlva kiderül Ásotthalmon, hogy a pártból élők mellett maradnak-e még egyáltalán olyanok, akiknek a Nemzet az első, és a párt nem öncél, s kifizetőhely, hanem eszköz a Nemzet szolgálatában.

Ma is időszerű gróf Széchenyi István örökbecsűje:

„Nem az a jellemteljes hazafi, ki kormány-tekintet vagy pártérdek alá sorozza a haza javát, de az ki a két elsőt állhatatosan és gyáva félelem nélkül mindig emennek rendeli alá.” (Politikai programmtöredékek, 1847.)

Támogasd az adód 1 %-ával is a nemzeti jogvédőket!

Kérlek, támogasd a magyarok emberi jogaiért küzdő Nemzeti Jogvédő Szolgálatot ( (www.njsz.hu
) személyi jövedelemadód 1%-ával !
Adószám: 19334684-1-05

Számítunk támogatásodra, hogy tovább folytathassuk jogi küzdelmünket a migráció, az EU diktátumai, a SOROS terv végrehajtása és a SOROS zsoldos álcivil, áljogvédők ellen, a normalitáspárti magyarok mellett, a Budaházy-Hunnia ügyben 9 éve szabadságukért küzdő hazafiakért, a 2006 őszi elszámoltatásért, az elcsatolt területeinken élő honfitársaink jogaiért, önrendelkezéséért, a magyarellenes önkény áldozataiért, a multik károsultjaiért és minden igaz magyar ügyért.

Mögöttünk nem állnak magyarellenes, Soros-féle külföldi pénzemberek és gyarmatosító szervezetek, de külföldi államok sem, mivel mi magyar nemzeti érdekeket védünk a jog eszközével.
Itthoni állami támogatást sem kapunk.

Mi csak a magyar szolidaritásra építhetünk, ezért számítunk Rád is !

Kérlek terjesszétek a támogatási felhívásunkat és kisfilmünket szerte a Kárpát-medencében és a nagyvilágban, ahol magyarok élnek!
https://www.youtube.com/watch?v=wS7o6mZUTpE

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat bankszámla-száma:

(HU45) 11600006-00000000-29912821

Mi soha nem adjuk fel és nem engedünk a magyarok jogaiból!

STOP SOROS !
STOP SOROS ZSOLDOS ÁLCIVILEK ÉS ÁLJOGVÉDŐK !
STOP GYARMATOSÍTÓ EU ! STOP MIGRÁCIÓ !
STOP SZEMKILÖVETŐK !
STOP SZEXUÁLIS DEVIÁNSOK ! STOP DROGOK!
STOP KIZSÁKMÁNYOLÓ MULTIK !!
STOP MAGYAROK JOGFOSZTÁSA KÁRPÁTALJÁN, ERDÉLYBEN, FELVIDÉKEN ÉS DÉLVIDÉKEN !

Hálás köszönettel, honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,
a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu
 www.facebook.com/gaudinagytamas

„Inkább légy "vad magyar", mint "szelíd hazafi!” - válasz Toroczkai Lászlónak

Kedves Laci !

Május 3-án hozzám írt nyílt leveledre (https://goo.gl/hQGtWy
) most válaszolok a nemzethűség és a nem ártás, de az öncélú és vak párthűség elutasítása jegyében. Kivártam néhány napot, nem akartam elkapkodni, mivel sokan figyelnek ránk, ráadásul egy hét múlva lesz a tisztújítás a Jobbikban és jövő héten pedig megalakul az új Országgyűlés. Az utóbbi esemény megakadályozására és a migránspárti Soros zsoldosok elleni, jogos nemzeti önvédelmet szolgáló törvénycsomag megfúrására készül a vereségét elfogadni nem tudó nemzetellenes és brüsszelita balliberális népfront.

Leveled alkalmat ad arra, hogy a tisztújításra készülő Jobbikról és egyre erősödő támadásokba lendülő külső, illetve belső ellenségektől szorongatott hazánk sorsáról eszmét cseréljünk a tények és észérvek mentén, személyeskedéstől mentesen és nemzetstratégiai szempontoktól vezérelve. Nem lesz könnyű és rövid olvasmány, de bízom benne, hogy elolvasod és megszívleled és mások is ezt teszik, akiket illet.

Előrebocsátom, hogy osztom a közösségi oldaladon az egyik rólad szóló kritikát is tartalmazó olvasói véleményt: „Szurkolok, mert kedvelhető nemzeti karakter és hazafi.”

Bár nem voltam és nem vagyok a párt tagja, nemzeti jogvédőként és nemzeti radikális magyarként a Jobbik meghatározó arca, 2010 és 2014 között a frakció legaktívabb országgyűlési képviselője voltam a Parlamentben és az Európa Tanácsban egyaránt. Mivel a képviselői mandátumom megszűnése napján a Jobbik által kiadott elhatárolódó közlemény formájában okiratom van arról, hogy az utam a párttól elvált, így teljes szabadsággal emelhetem fel most szavamat a nemzethűség és hazám iránt érzett felelősség jegyében.

A Jobbik helyes irányba fordításában, megtisztulásában felelőssége van mindenkinek, aki annak törpepárti létből való kiemelkedéséhez hozzájárult, de különös felelőssége van a tagoknak, a megválasztott képviselőknek és természetesen a vezető-jelölteknek, így neked is.

Ráadásul a nemzeti ellenállási mozgalmi közös múltunk sok szállal köt össze minket és mindazokat, akik velünk együtt (pl. Budaházy Gyuri és a hunniások, Kossuth tériek, gárdisták, jobbikosok, vármegyések, nemzeti jogvédő bajtársaim) annak idején sikeresen szálltak szembe a népünkre rendőrterrorral támadó, gyarmatosítókat kiszolgáló és hazánkat eladósító Gyurcsány rendszerrel. Ahogy Gyurit is, téged is képviseltelek ellened indított koncepciós perben: édesapáddal együtt elértük, hogy a Szabadság téri MTV ostrom milliós költségeit nem tudták a nyakadba varrni. És persze ennek a mozgalomnak is köszönhető a magyarellenes, szemkilövető rezsim bukása és Jobbik nemzeti ellenállás hullámain történt felemelkedése, ezért is van kiemelkedő felelősségünk a mostani, Európa és hazánk számára is sorsfordító időszakban.

Ez a nemzeti ellenállási mozgalom mostanra azonban megosztottá vált. Ezt Te is elismered, amikor azt írod, hogy „a Jobbikból kiábrándult régi bajtársak egy része átpártolt a Fideszhez”. A megfogalmazás azonban úgy lenne pontos, hogy a vonaizmus vállalhatatlan lépéseinek sorozata miatt magát elárultnak és elárvultnak érző, de nemzeti elkötelezettséget feladni nem kívánó bajtársak nem kívánták támogatni a magyarellenes erőkkel való összejátszást, szövetkezést és ezért inkább a nemzeti önrendelkezés stafétabotját a Jobbiktól egyre inkább átvevő Fideszre adták voksukat több százezres számban. Ez eredményezte a mostani kétharmadot.

A szavazat leadása természetesen nem jelent kritikátlanságot, de jelentette az Orbán Viktor vezette kormányzás eddigi nemzetpolitikai, családpolitikai, külpolitikai és gazdaságpolitikai eredményeinek elismerését és a balra fordult Jobbik megbüntetését.

2015 körül ugyanis a Jobbik rátelepedett a nemzetellenes „szakértő” korifeusok és lopott pénzből gazdálkodó oligarcha- és liberális média által felkorbácsolt gyűlölethullámra, a „zorbánfóbiára” sokszor túllicitálva az egykori ősellenségek uszításait, velük ezzel vállalhatatlanul egy platformra kerülve. Ez egy totálisan destruktív és anarchikus vállalkozás volt és ezért eleve kudarcra volt ítélve, ráadásul egy - ugyan hibáktól nem mentes, de mégis - nemzeti érdekű kormányzattal szemben és mindezt nyugati (EU, ENSZ, Soros) és déli (illegális bevándorlás) külső támadások pergőtüzében.

Az elpártolt nemzeti radikálisok helyébe jöttek a kiábrándult, egykori balos-libsi szavazók… Radikális ez a változás Laci, csak éppen nem a minőség irányába, a mennyiség meg lényegében stagnált: az elnyert mandátumok száma ugyan hárommal nőtt (ebből egy hely a közel ötezer határon túli magyar szavazatot érvénytelenítő Kúria justizmordjának köszönhető), de a listás szavazati arány csökkent. Megérte ? Nem, nagyon nem.

Jogásznyelven szólva könnyen eredményre vezető bizonyítást lehet felvenni a Jobbikban lezajlott, néppártiság mezébe bujtatott, simicskás körítésű balos irányváltásról és annak ártalmairól. Bizonyítható, hogy nem stílusbeli csiszolás, finomhangolás, nem politikai taktikázás, hanem a nemzeti radikális értékek és elvek kőkemény feladása történt.

Sajnálatos tény, hogy az annak idején hatalmas ellenszélben, szívvel, lélekkel és minimális pénzügyi-nyilvánossági eszközökkel hazai és európai parlamenti képviselethez juttatott nemzeti ellenállásnak a balliberálisok és az EU felé záró-ütő, önrendelkezést védeni hivatott irányát Vona Gábor radikális balkanyarral ellentétes irányba megváltoztatta részben látható, részben nem látható „tanácsadóinak” és illuzórikus hatalmi ábrándokat kergető egyes vezetőségi társainak segítségével, ezzel a hitelességet tönkretette.

Az irányváltás keretében lényegében a Vona féle vezetés mintegy lopakodva a balliberálisokkal közös eszmei-politikai platformot épített számos vállalhatatlan lépéssel, amelyekről a téged válaszra ihlető levelemben írtam és amelyek kritikáját határozottan fenntartom, sőt ezt a listát tovább pontosítom az alábbiak szerint, de a teljesség igénye nélkül, a listázás többi részét remélem te és változást akaró bajtársaid elvégzitek:

1. EU lojális irányváltás az eddigi EU kritikus és kilépéspárti irány helyett.

2. Kiállás az euró mielőbbi bevezetése, a nemzeti szuverenitásunkat fenyegető Európai Ügyészség, a CEU és Soros civiljei mellett.

3. A 2010 előtti jobbikos időszak megtagadása, a Mirkóczki féle „öszödi beszéd” („az amit akkor mondtunk az volt a nem igaz; nem azok voltunk, akiknek látszódtunk” stb.).

4. Novák Előd és a nemzeti radikális elvekhez, értékekhez hű tagok kizárása, háttérbe szorítása, az ilyen eszmeiségű tagszervezetek feloszlatása, bizonytalan hátterű és célzatú karrieristák pozíciókba juttatása.

5. A bevándorlás-ellenes Alaptörvény-módosítás meg nem szavazása és a betelepítési kvóta-ellenes népszavazáshoz való félszívű hozzáállás, dacára annak, hogy mindkét nemzetpolitikailag fontos aktust a Jobbik kezdeményezte.

6. A Soros-terv és a vele járó, nemzetünkre leselkedő veszélyek bagatellizálása és ezen veszélyek társadalmi tudatosítását célzó kormányzati tájékoztatás támadása, ahelyett, hogy örültek volna annak, hogy az évekkel korábban csak a Magyar Fórumban, az általad szerkesztett egykori Magyar Jelenben és a hazafias portálokon olvasható háttérhatalmi tervekre és tettekre ráirányították a társadalmi figyelmet.

7.Az egész térség legalacsonyabb mértékű és egyre csökkenő mértékű kivándorlásának irreális felnagyítása valódi javaslatok helyett.

8. Az elmúlt 8 év kormányzási eredményeinek (pl. családi adókedvezmény, családi otthonteremtési kedvezmény, diplomás GYED, GYED extra, nők 40, a beruházások, az építőipar, mezőgazdaság, a háztartások fogyasztásának, a jövedelmek és a foglalkoztatás növelése, gazdasági növekedés, az infláció, az államadósság, az alapkamat és az államháztartási hiány csökkentése, közbiztonság javulása, rablóprivatizált nemzetstratégiai kulcságazatok, bankok és közüzemi szolgáltatók egy jelentős részének hazai kézbe juttatása, hazai vállalkozásokkal megvalósított infrastrukturális fejlesztések, jelentős hitelkihelyezés hazai kis-és középvállalkozásoknak, elcsatolt magyar közösségek felkarolása és a nekik jutó források megtöbbszörözése, kőkemény kiállás a kárpátaljai magyarok jogaiért és ütközés emiatt Ukrajnával, a nemzeti önrendelkezés védelme az EU-val szemben, visegrádi együttműködés kiépítése, keleti nyitás végrehajtása stb.) öncélú elhallgatása, tagadása jórészt balliberális mantrák használatával. Természetesen az építő kritikának helye van, például az, hogy az elcsatolt magyarok és egyenjogúságot követelő és önrendelkezési törekvéseinek teljesítésének megkövetelését kérjük a kormányzattól a szerb, román és szlovák viszonylatban.

9. Szégyenletes Canossa-járás a Spinoza Házban és balliberális műhelyekben, sajtóban, könyvíratás Havassal stb.

10. A bevándorláspárti LMP-vel és olimpiagyilkos, ultraliberális Momentummal közös kormányzás kilátásba helyezése.

11. 27 választókerületben „legesélyesebb ellenzékiként” balliberális jelöltek (közte 6 gyurcsányista) melletti taktikai szavazás propagálása, amely végül a DK Parlamentbe jutásához vezetett.

12. A korábban joggal bírált Alföldi Róbert munkásságának dicsőítése ("egyenesen feltétele egy normális országnak").

13. Lázár János migráció árnyoldalait bemutató bécsi videóüzenetének elkapkodott elítélése.

14. Vona behódoló, gratuláló levele a Kalergi-Soros tervet végrehajtó francia elnöknek, Macronnak.

15. Önrendelkezést feladó együttműködés a bosszúszomjas tervei érdekében a Jobbikban hasznosítható eszközt látó bukott oligarchával, amely 660 millió forintos bírsághoz és erkölcsi amortizációhoz vezetett.

16. A bizonytalan hátterű és motivációjú Márki-Zay Péter felfuttatása, támogatása, akinek első dolga volt a jelentős részben jobbikos verejtékkel elért győzelme után a szoci Botkától kapott EU zászlót a vásárhelyi városházára vinni és nem jobbikos, hanem szocialista alpolgármester maga mellé kinevezni; aki a kampányban sokszor balliberális jelöltek mellett állt ki jobbikos ellenében és többek között az EU iránti lojalitás közös nevezőjén szeretne most új „rendszerváltást” és az ellenzékváltó mozgalom önjelölt vezéreként tetszeleg.

17. Gyöngyösi Márton káros és kétes, „Segítenünk kell a menekülteknek, harcolni a populizmus ellen, és együtt kell működni az EU-val” c. interjúja a European Security Journal nevű biztonságpolitikai lapnak, ahol kifejtette többek között, hogy „Orbán leegyszerűsítette a kommunikációját és politikáját, és ez a bolsevik időkre emlékeztet” és „Magyarországnak nincs más választása, mint a NATO-tagság”. Szerinte a menekülteken a genfi konvenció szerint igenis segíteni kell. „Abszolút. Ez nem kérdés. Ez az álláspontom, ami nem egyezik a kormányával. A kormány szerint mindegy, honnan jössz, nem fogadhatunk be téged. Van egy kerítés, maradj távol és megvédem az országot tőlük.” No comment…

Meglep, hogy ennyire érzékenyen érintett a kritikámból a kudarcos és eleve rossz koncepcióval meghirdetett béruniós európai polgári kezdeményezés, amely bizony a gazdasági összefüggésekhez minimális szinten értő emberek számára egyértelműen demagóg és a helyeselhető célra alkalmatlan volt, ezért nem kapott elég támogatást. Értem én, hogy a cél az volt, hogy ezzel legyen kommunikálható a Jobbik törekvése a hazai bérek növelése érdekében és az, hogy szeretné a valóban vérlázító kelet-nyugati bérkülönbségek csökkentését elérni. Ezt akarja minden józan magyar. De.

A kezdeményezés azonban csak akkor lehetett volna sikeres, ha kellő konkrétsággal azt irányozta volna elő, hogy az EU egyik alapnormájának számító egyenlő munkáért egyenlő bér elvét a következő módon kelljen alkalmazni: a több EU tagállamban működési helyekkel rendelkező társaság vagy cégcsoport a különböző tagállamokban található telephelyein azonos munkakörben munkát végző hasonló képzettségű, tapasztalatú munkavállalóknak azonos vagy meghatározott, ésszerű mértéknél nem nagyobb különbözetű bért köteles fizetni. Ez a megoldás közvetetten előmozdította volna a bérkiegyenlítődést. Az egyenlő bérezés nyakló nélküli kiterjesztése a munkát végzők minden körére viszont tönkre zúzta volna a külföldi cégekhez képest szerényebb tőkeerejű hazai kis- és középvállalkozásokat.

A most megválasztott frakcióvezető és elnökhelyettes-jelölt, Gyöngyösi Márton, a béruniós akció arca tudtommal még nem állt ki a nyilvánosság elé azzal, hogy hány aláírás gyűlt össze, mi lett azok sorsa és mennyiben került ez a szenzációs ötlet és mi a további terv ezen a téren. Bízom benne, hogy elnökké választásod esetén az egyik első intézkedésed lesz egy ilyen beszámoló bekérése és a fenti javaslatomat felkarolva nem ejtitek a témát most, hogy már nincs kampányhaszna.

Nagy vonalakban tehát a fenti súlyos és vállalhatatlan bűnök, hibák (és bizony nem „kommunikációs bakik”, ahogy írod) okozták a nemzeti radikális megosztottságot és a Jobbik választási kudarcát.

A fenti jelenségekre Budaházy György, Borbély Zsolt, Gonda László, Lenhardt Balázs és Morvai Krisztina mellett, nemcsak én hívtam fel a hazafias közösség figyelmét, de az elnöki ambícióidat támogató és alelnökségre bejelentkezett Novák Előd is, sokszor még keményebb hangvételben is (pl. „lopott közpénznek nem pártkasszában, hanem az államkasszában a helye”). Sőt tőle tudtuk meg nemrég azt is, hogy a Jobbik elnöksége 2015-ben az általad akkor helyesen felvetett déli határkerítés ötletét nem támogatta. Előd keményen fogalmazott ezúttal is:„Pártvezetésünk elvetette az ötletet, a "tűzparancs" szintjén kezelve a kerítés javaslatát, mondván: abszurd egy újabb vasfüggöny, ilyet az EU-ban nem lehet. E kishitűséggel szemben pedig a kormány megcsinálta.”

De ez történt - a nemrég szerencsére hatályon kívül helyezett drákói elsőfokú verdikttel 13 év fegyházra ítélt - Budaházy Gyuri és 16 társa ügyében is, akik a gyurcsányi boszorkánykonyhában gyártott koholt bizonyítékok alapján együtt összesen 125 év fegyházat kaptak az ellenük alaptalanul terrorizmus címén 9 éve zajló koncepciós eljárásban. A 2016. augusztus 30-i justizmord után a Jobbik rendelkezésére bocsátottam a közkegyelmi törvénytervezetemet, amelyet több hetes lobbizásod ellenére csak kiherélt formában támogatott a Jobbik elnöksége. Négy jobbikos képviselő (és nem a frakció egésze) végül csak egy országgyűlési határozati javaslatot nyújtott be, amely nem amnesztiát célzott, hanem csupán azt, hogy egy, a kormány által majdan előterjesztendő törvény alapján enyhítő körülményként lehessen figyelembe venni a politikai motivációt. Ez a koncepció finoman szólva biztos, gyors és szabadságot hozó megoldást nem, legjobb esetben is csak legfeljebb 1-2 év csökkentést eredményezhetett volna, de azt is csak évek múlva, az ügyet pedig hibásan meghagyva az ügyészség és bíróság kezében.

Aztán egy második, későbbi futamban már jobbikos képviselői magánakcióként (Sneider Tamás-Gyüre Csaba) bement a javaslatom, amit a jogerős ítélet hiányára hivatkozással miatt sajnos nem vettek tárgysorozatba.

Hála Istennek azóta megsemmisítették a törvénytelen elsőfokú ítéletet,új eljárás lesz, de a közkegyelem még erősen időszerű, ezért az amnesztiát a mostani kormánytól a neki bizalmat szavazó nemzeti radikálisok joggal várjál el mielőbb.

Ebben a témában egyébként tavaly év végén nyílt levelet írtam (https://goo.gl/kufnxF
) hozzád, amire nem kaptam máig választ. Engedd meg, hogy felidézzem belőle a legfontosabb és most is időszerű felvetést: „Nemzeti ügy a közkegyelem mielőbbi elfogadása, ezáltal a Gyuriék elleni jogerős ítélet megakadályozása.” Ezt ráadásul össze kellene kötni február elején az Országgyűlés választások előtti utolsó ülésszakán a 2006 őszi rendőrterror és megtorlások rendőri-ügyészi-bírói felelősségrevonását elévülésre tekintet nélkül lehetővé tevő Alaptörvény módosítással, amelyet tavaly ősszel Lázár János támogatásáról biztosított. Folyamatosan lobbizok mindennek érdekében a kormánypártoknál, mivel a megoldás kulcsa az ő kezükben van. Ehhez azonban bölcsesség és fokozott felelősség szükséges, kérlek Te is lépjél ennek érdekében.”
Igen tedd ezt, de kiemelten fontos, hogy ne pártügyként, hanem nemzeti ügyként kezeld az amnesztiát.

A déli határkerítéshez és a Budaházy közkegyelemhez tanúsított hozzáálláshoz hasonló hány csontváz lehet még vajon a szekrényben ?

Mindezeket Te is nagyon jól kell tudjad, lévén, hogy 2016 óta az elnökség tagja voltál, bár nyilvánvalóan ellenzékben (lásd Budaházy amnesztia ügy) és vélelmezem: nem támogattad ezt az önfeladó és kudarcos irányt.

Sőt – bár a választás után, amikor elvtelen módon már téged is célba vettek, Budaházy Gyuri melletti helyeselhető kiállásodat lejáratási eszközként használva - Te is joggal kritizáltad nemrég ezeket a tisztázatlan hátterű „tanácsadókat, például a Zsúrpubi nevű internetes újság főszerkesztőjét, Béres Ferenc Attilát, akiről – mint írod – „az interneten számos információ fellelhető, ám a jobbikosok zöme semmit sem tud róla, pedig ő volt az egyik személy azok közül, akik a Jobbik stratégiáját meghatározták és irányították a háttérből az elmúlt két évben”. Jogosan írtad (https://goo.gl/qRtfgo
) ennek kapcsán nemrég hogy “mélységesen szomorú vagyok amiatt, hogy habonyi eszközökkel próbálnak beavatkozni a Jobbik elnökválasztási kampányába azok, akik ezt a mozgalmat foglyul ejtették és bezárták a budapesti pártszékházba.”

Közben persze nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy olyan időszakban vagyunk, amikor különös fontos a nemzethű erők véderejének felállítása és hadoszlopainak megerősítése: minden téren egyre jobban felpörög a háttérhatalmak útjában álló, nemzeti önállóság útját járó és a bevándoroltatást erőltető Kalergi-Soros tervvel szemben küzdő hazánk és a hasonló utat követő Lengyelország elleni támadássorozat. Az eddig hiába erőltetett 7. cikkelyes „atombomba” eljárás mellett („Sargentini jelentés”) a múlt héten az Európai Parlamentben Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke az európai nemzetek felszámolásának újabb eszközét, a pénzügyi terror bevetését hirdette meg (https://goo.gl/Sfwrpd
).

A jogállamiság liberális értelmezésű gumifogalmának önkényes alkalmazásával Soros kottája szerint kívánják a következő EU költségvetési ciklusban (2021-2027) megfosztani a nyugati gyarmatosításból kitörni szándékozó és a tömeges migrációt ellenző visegrádi tagállamokat felzárkóztatási forrásoktól. „Nem hagyjuk zsarolni magunkat!” vágott vissza (https://goo.gl/nWgQdU
, a felszólalásának jelenlegi nézettsége: közel 82 ezer fő) keményen Morvai Krisztina Brüsszelben.

Tudod ő az az EP képviselő, aki esküjéhez hűen, és választáson kapott felhatalmazás irányának megfelelően bírálja évek óta egyre növekvő hatékonysággal és népszerűséggel az EU nemzetállamok elleni működését és védi hazánkat, példát mutatva minden képviselőnek.

És egyúttal ő az, aki elsők között ment le hívó szavadra bajtársként a déli végekre hozzád és tárta filmjeivel, felszólalásaival ország-világ nyilvánossága elé a 2015 elején megindult tömeges illegális migrációt, amellyel szembeni küzdelemben Te is keményen kivetted részedet.

Viszont ő az, akit nemzetpolitikailag értékes munkássága, Jobbik felemelkedésében játszott kulcsszerepe, és elvhűsége ellenére a választás másnapján tény, jogalap és ebből eredően eredmény nélkül „visszahívott” a Jobbik elnöksége. Ha jól tudom a Te szavazatoddal is.

Azért legalább tőled, már csak az említett bajtársias kiállás okán elvárható lett volna, hogy ezen önmagát minősítő és Jobbik megítélését tovább rontó lépés helyett a kudarc valódi okaival szembesítsd a vezetést és figyelmeztesd őket arra, hogy az esküjéhez hű és a sorozatos támadásokkal szemben hazánkat sziklaszilárdan védő Krisztina bűnbakká minősítése helyett - akinek köszönettel és tisztelettel tartoznak elévülhetetlen érdemeiért az őt minősíthetetlen hangvételben árulózó, biztos politikai állással részben neki is köszönhetően rendelkezők - jöjjön el az önvizsgálat és önkritika ideje és a visszatérés az eredeti, értékes nemzeti radikális célokhoz, elvekhez.

Petőfi sorai jutottak azonban eszembe leveled kapcsán:„Ne fogjon senki könnyelműen húrok pengetésihez, nagy munkát vállal az magára, Ki most kezébe lantot vesz.”

Ugyanis azt értem, hogy a Vona féle vezetés által balra fordított, elárult, identitásválságba került Jobbik irányítási jogáért most kampány zajlik. De Te ennek a vezetésnek a belső ellenzéke voltál, aki tudtommal nem támogattad azon lépések sorozatát, amelyeket most eufemisztikusan és feleslegesen „kommunikációs bakinak” nevezel. Te is nagyon jól tudod, hogy ezek nem azok voltak, hanem annál sokkal súlyosabb lépésekről van szó, amely a Jobbik hitelességét és politikai jövőjét drámaian aláásták.

Szerintem a kampányodban most egy alkalmatlan eszközt választottál, amikor engem szólítottál meg és egyúttal Krisztinát, ráadásul úgy, hogy a Jobbik mostani válságos helyzetét előidéző Vona-Simicska időszak általam tételesen kritizált, vállalhatatlan lépéseit sokunk számára érthetetlen, sőt saját kampányod szempontjából is előnytelen módon megvéded. Vagy egy kötelezően megteendő körnek érezted, hogy elhatárolódj tőlünk, akiket még mindig széles körben becsül és tisztel a hazafias közösség ?

De nincs gond: ezzel a levéllel segíteni kívánom a törekvéseidet és egyúttal a tisztánlátásodat, a hozzád hasonlóan gondolkodókéval együtt.

Veled és Dúró Dórival szemben ugyanis nem mi indulunk a Jobbik elnöki-elnökhelyettesi tisztségért, hanem Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton. Velük kellene megütköztetni az érveiteket. A legjobb az lenne, ha hazafias közösség szélesebb körei is megismerhetnék az elnökjelöltek programját. Minapi közleményedben azt írod: „már olvasható az elnökjelölti szándéknyilatkozatom a kizárólag jobbikosok számára elérhető oldalon.” Mivel ez sajnálatosan nem nyilvános, ezért a nyilvánosságnak szánt üzeneteidből és eddigi munkásságodból tudjuk csak összerakni, hogy mi a programod, mik a céljaid és azt milyen eszközökkel szeretnéd elérni.

A már kissé elfáradni látszó, de egykor nagyon izmos Hatvannégy Vármegye Mozgalom és Ásotthalom község élén már sokszor bizonyítottad, hogy tudsz a cselekvő hazafiság mezején mozogni.

Most a nyílt, őszinte beszédnek és a nemzetvédő cselekvő hazafiságnak egyszerre van helye. Mert – ahogy Illyés írja - „Növeli ki elfödi a bajt”. Ne fedd el a bajt, mert ezzel bizony növeled.

Kedves Laci !

A leveledben írtak nyomán úgy vagyok kénytelen konstruktív bírálatot megfogalmazni, hogy közben annak drukkolok, hogy sikerüljön Neked és társaidnak a nemzeti radikalizmus vizére visszakormányozni a megbukott Vona és tanácsadói, tettestársai által meglékelt Jobbik-hajót.

A nyílt leveled apropóját képező közleményem egyik kulcsgondolata most időszerű igazán és az opportunista vonallal szemben általad is jól használható, ezért a figyelmedbe ajánlom: "Ha a még nemzetben gondolkodni képes jobbikos honfitársaink nem kényszerítik ki az önvizsgálatot és önkritikát, akkor a Jobbik esküszegő vezetés által meglékelt hajója menthetetlenül elsüllyed.”

Vedd azonban észre, hogy az országgyűlési választási kampány véget ért ! A FIDESZ-KDNP kétharmados többséget szerzett, kormányalakításra készül, elsők között tervezi elfogadni a Soros zsoldosok szükséges és arányos megregulázását, kiebrudalását célzó a STOP SOROS ! törvénycsomagot és a hazánk a betelepítési tervvel szemben védelmét szolgáló Alaptörvény módosítást. Nemzethű hazafi számára fel sem merülhet ezen javaslatok megszavazásának bármilyen okból történő elmaradása, ez alapvető elvárás.

De akkor mi szükség van arra Laci, hogy a Jobbikon belüli önkritika, önvizsgálat, megtisztulás és elszámoltatás követelése helyett a megbukott, balliberális hangszerelésű “zorbánozós” , “kivándorlós” kampánylózungokat puffogtatva a Fidesz-KDNP állítólagos „nemzetellenes lépéseit” bizonygasd, elhallgatva- mentegetve-minimalizálva a Vona féle vezetés kapitális bűneit, hibáit ? Ráadásul semmit sem tudtunk meg tőled arról, hogy mit és hogyan tervezel a Jobbik élén a nemzet érdekében. Ez bizony mellényúlás a javából.

Különösen a nemrég általad írtak fényében (https://goo.gl/iBmR39
): „És ehhez nem kellett szembeköpnöm sem magam azzal, hogy "amit 2010 előtt mondtam, az nem volt igaz". Az is igaz volt, akkor is a népem iránti szeretet vezérelt, és most is. Akkor is a hazámat szolgáltam, ahogy most is.”

A közösségi oldaladon tanulságos olvasói vélemények sora is ezt kifogásolja joggal, néhány ízelítő:

- „Hát Toroczkai Úr, ha ugyanazokat a szólamokat fújja, mint a bukott liberális pártok, - akkor oda is tartozik! Ezt végtelenül szomorúan konstatálom....!”

- „A kampánynak vége. Előre kellene tekinteni. A Jobbik tetszik-nem tetszik elárulta a szavazói jó részét. Helyettük a bukott baloldalról érkező szavazók s….t nyalják. Ideje lenne eldönteni, hogy jobbra, vagy balra.”

- „Amíg Laci nemzeti ügyekben képes együttműködni a Fidesszel is akár, addig szimpi lesz, de amint csupán habonyozni fog, süllyedni fog a népszerűsége. Amíg dolgozik népszerű lesz, amint a marketing fontosabb lesz neki, mint a munka, akkor bukni fog.”

Az említett bűnök és hibák Vona lemondása óta is újabbakkal tetéződtek, ízelítőnek néhány:

1. „Demokrácia követelő” közös tüntetések a választási eredmények ellen a balliberális pártokkal és „civilekkel”. Te is rész vettél az elsőn, pedig már akkor látszódott, hogy ez ősi ellenségeink, a szemkilövetők és szadesz utódok, illetve a Soros hadsereg projektje. A téged emiatt kritizáló egyik követődnek azt írtad nemrég, hogy „egyszer mentem ki, amikor civilek szervezték. Most azt látom, hogy egy formálódó új politikai párt kezd rátelepedni, így már nem mentem.” Reméljük sokan, hogy ez így is marad, elég volt ebből a „szörnyű, rettenetes” élményből egy is, ugye ?

2. Egyeztetés parlamenti ellenzéki összefogásról az Országgyűlésbe jutott EU párti, szemkilövető és migránssimogató balliberális törmelékpártokkal, pártocskákkal. Hová jutott a Jobbik ?

3. Az alakuló Országgyűlés holnapi ülésezését megakadályozni kívánó anarchista-sorosista akciókkal szembeni védelmet szolgáló azon kordon lebontásának meghirdetése, amely a népképviseleti szerv működése szempontjából térben és időben korlátozottan szükséges, és amely nem vethető össze a Gergényi féle, 2006-2007 közötti, hosszú hónapokon át alkalmazott „műveleti területi” térlezárással. Nem kell jóstehetség ahhoz, hogy ha ehhez a Soros gyülevész társasághoz csatlakozik ismét a Jobbik, az a remélt eredeti nemzeti radikális irányba való fordulás helyett tovább viszi a szakadék széle felé ezt a jobb sorsra érdemes, de mára politikailag és pénzügyileg tönkretett és mozgalmi bázisától megfosztott, lelkét vesztett formációt, tovább zajlik az agónia és a mélyrepülés. Azt azért megnézem, hogy élősoros kordon esetén mihez kezd a „hős” frakció az utóbbi 8 évben egyébként egyetlen kormányellenes tüntetést sem feloszlató rendőri kötelékkel, szemben a megelőző 8 évvel, amikor ez Gyurcsányék utasítására a nemzeti radikálisokkal szemben napirenden volt. Sokat szívtuk emiatt akkor együtt a könnygázt, nemde ?
-
- 4. A EU-ből való kimozdulás irányának bírálata: Balczó Zoltán jobbikos EP képviselő az Európai Ügyészséget támogatni nem kívánó Morvai Krisztinát azzal bírálta teljesen megalapozatlanul minapi közleményében, hogy „mára már az Európai Unióból kifelé lépdelő Fidesszel együtt szavaz az elszámoltatás ellen.” Amiből az következik, hogy az egyre diktatórikusabb és nemzetellenesebb EU-ból való, túlélést szolgáló kilépés gondolata is elítélendő ezek szerint már a jelenkori Jobbik részéről, dacára annak, hogy 2014-es választási program erről még ezt írja: „Amennyiben az Unió továbbra is a brüsszeli központú birodalomépítés irányba halad (saját megj.: keményen erről van szó), hazánknak meg kell fontolnia, hogy saját megmaradása, érdekérvényesítése és gyarapodása céljából kilépjen ebből a közösségből, és újragondolja nemzetközi viszonyrendszerét. Ezt a lépést természetesen egy népszavazás következményként lehetséges megtenni.”

Utóbbi pont kapcsán fontos rögzíteni a múlt heti EP ülésen szavazásra került szóban forgó javaslat (https://goo.gl/rJH5U6
) azért nem volt támogatható a visszaélések, csalások elleni fellépéssel egyetértő hazafias képviselők számára, mert annak 10. pontja „felhívja a részt vevő tagállamokat és az Európai Bizottságot, hogy kezdjék meg az előkészítő munkát az Európai Ügyészség lehető legrövidebb időn belüli elindításához”. Márpedig ezen szerv egy veszélyes trójai faló, amely a nemzeti önrendelkezés uniós korlátozásának egy ravasz és lopakodó eszköze, amely a közösségi pénzügyi források büntetőjogi védelmének álságos leple alatt a nemzetállamokat felszámolni kívánó háttérhatalmi erők becsempészett ökleként is működhet rövidesen egyre bővülő hatáskörökkel. Percek alatt az EU kritikus vélemények gyűlöletbeszédként való üldözésének és ezáltal a renitens tagállamok megtörésének kemény eszközévé válhat.

Hazafias megközelítésben egy ilyen föderális intézmény, mint az Európai Ügyészség hazai szervek felé emelése a nemzet érdekeivel ellentétes. Még akkor is, ha vannak egyébként elítélendő visszaélések a közpénzek és EU pénzek terén, mint sajnos mindenhol az EU tagállamaiban. Ugyanakkor fontos, hogy a korrupciós bűncselekmények elévülési idejét tavaly 12 évre növelte a magyar Btk., ezért ciklusokon átívelő bűncselekmények miatti utólagos felelősségre vonás feltétele megteremtődött, tehát hiába védi az ellenzék szerint aktuális kormányt a hozzá lojális ügyészség, előbb-utóbb a felelősségre vonás elkerülhetetlen lesz.

2013. október 14-én az Országgyűlésben az Európai Ügyészségről szóló uniós rendelet-tervezetet ellen érvelt a Jobbik is helyesen, azt a nemzeti szuverenitást veszélyeztető, ezért elutasítandó szupranacionális intézménynek minősítve. Nem véletlen, hogy a sorosista ellenzéki alakulatok Európai Ügyészséget követelő táblákkal vonulnak mostani tüntetéseiken.

A frakciónk vezérszónoka Balczó Zoltán volt, aki akkor még egyetértett velünk az EU Ügyészség elutasításában: „Természetesen a Jobbik is egyetért a fő céllal, azzal, hogy az európai uniós pénzek felhasználásának szigorú ellenőrzésére van szükség. Csak meggyőződésünk szerint a jelenleg rendelkezésre álló intézmények, tagállamok szorosabb együttműködésével ez megvalósítható.”

Ma már a Jobbik, az összes balliberális párthoz hasonlóan azt követeli döbbenetes módon, hogy hazánk csatlakozzon ehhez a birodalmi érdekeket szolgáló szervezethez, amelyből a kormány helyes döntése alapján Dániához, Lengyelországhoz, Egyesült Királysághoz és önrendelkezésüket szolgáló más tagállamokhoz hasonlóan nem csatlakoztunk.

Ebben a vitában mondtam el a következőket:

„Tehát a nemzeti szuverenitás védelme mellett mindaddig, amíg megvédhető Magyarország érdeke az Unió keretén belül, védjük meg maximálisan. Ha viszont már nem védhető meg, akkor egyetlenegy megoldás marad: elő kell készíteni, meg kell tervezni és végre kell hajtani az Európai Unióból való kilépést.”

Ezt az irányt várja a hazafias közvélemény a Jobbiktól, de a kormányerőktől is. Ez és a nemzeti elkötelezettség egy igen masszív összekötő kapocs, de emellett még van tucatnyi közös nevező az első és második jelenlegi magyar politikai erő között. Sokkal több ilyen van, mint ami jelenleg elválasztja a két erőt, és tengernyivel több köti össze őket, mint a Jobbikot és a balliberális pártokat. Az előbbi egy kézenfekvő, természetes szövetség, az utóbbi természetellenes, működésképtelen és kudarcra ítélt a Jobbik és a nemzet szempontjából is. A választási eredmény szerencsére kizárta, hogy élesben teszteljék Vonáék ezt torz, új-baloldali szövetséget.

A Fidesz melletti szavazásra sok hazafit ennek jogos réme inspirált, akik sokkal inkább az Ausztriában azóta már meg is valósult olyan együttműködést várták volna, amelyben a radikálisabb nemzeti párt rendpárti vonalú, ellenőrző, kritikusan támogató, biztosítékot adó szerepet játszik akár egy koalíciós kormányban is. A nyugati szomszédoknál a nemrég a néppárttal közös koalíciós kormányban a második helyezést elérő Szabadság Párt kezében került hat minisztérium, közte a nemzetvédelem szempontjából kiemelkedő külügyi, belügyi és honvédelmi tárca.

Ne légy részese több ilyennek ballépésnek (milyen beszédes a nyelvünk...) és akadályozd meg az újabbakat, ellenkező esetben hitelességed forog kockán !

A Fideszt illető kritikád tekintetében nem tisztem annak tételes elemzése, egyes elemeinek vitatása, hiszen az elmúlt időszakban is, meg korábban is többször elmondtam, leírtam (sőt képviselőként 2010-2014 között is), hogy az elmúlt nyolc évben voltak vállalhatatlan tettek és vannak vállalhatatlan arcok. A mostani kormányalakítási tervek már a tisztulás irányába mutatnak: sok csere várható, egyre inkább jönnek olyanok, köztük patrióta fiatalok, akikhez semmilyen kétes vagy vitatott ügy nem kapcsolható és központi elemként jelölték meg a magyarság gyarapodását, a demográfia ügyét.

Azért néhány dolgot tegyünk tisztába, követve az általad felvetettek sorrendjét:

1. „Elszámoltatást ígértek, de Gyurcsányékat futni hagyták.”

Erről tudnék sokat mesélni, milyen módon léptem fel magam is a 2006 őszi rendőrterror miatti teljes körű felelősségre vonás érdekében. Azonban ne felejtsd el, hogy a rendőri vezetők ellen Gulyás Gergely a közösen végzett országgyűlési vizsgálatok alapján feljelentést tett. Sajnálatos, hogy az ügyészség és bíróság koprodukcióban hozta össze a végül igen szánalmasra sikerült jogerős, zömében felmentő ítéletet a rendőrvezetők elleni perben, amelyben végül Gergényit az MTV székház nem megfelelő védelme miatt minimális pénzbüntetésre ítélték. A szemkilövetések, a tömeges verések, kínzások, embervadászatok, viperázások, könnygázsortüzek, lovasrohamok miatti felelősségből kimosták. A Gyurcsány elleni feljelentéseinket pedig nem követte sem gyanúsítás, sem vádemelés, az ügyészség sem jól állt hozzá.

De a végeredményben annak a bíróságnak is meghatározó szerepe volt, amelynek soraiban máig ott feszít és előrelépésének elmaradása miatt magát jogaiban sértve érző 2006 őszi vérbíró, aki mellett az MSZP-vel együtt állt ki a Jobbik nemrég az Országgyűlésben.

Azt is érdemes tudni, hogy George Soros emberei nem csak az Európai Unió vezető testületeiben, számos tagállam kormányában, és hazai nemzetellenes pártokban, álliberális-álcivil-áljogvédő szervezetekben vannak jelen, de keserű nemzeti jogvédői tapasztalataink szerint beszivárogtak a magyar államszervezet számos ágába, így az ügyészségbe és bíróságba is és ott együttműködve a régi rendszer embereivel és a rejtőzködő liberálisokkal rombolják a bírói függetlenség leple mögé bújva jogállamiságot, illetve hoznak sorozatosan nemzeti szervezetekkel és személyiségekkel szemben, szakmai szabályokat sértő és világnézetileg elfogult döntéseket. Ezért is kell rendet tenni a bíróságok és ügyészségek háza táján, remélem erre mielőbb sor kerül.

2. „Minősíthetetlen pártpropaganda-eszközzé züllesztették a közmédiát, ahol a legerősebb ellenzéki párt, a Jobbik 2-3% műsoridőt kap.”

A közmédiában számtalan, nemzeti tudatot, nemzeti összetartozást és keresztény hitet erősítő, ismeret-terjesztő hasznos és fontos műsort (pl. Határok nélkül stb.) sugároznak nap, mint nap, ilyen sommás vélemény súlyos arányérzékbeli tévedésre utal. Természetesen a politikai tartalmú műsorok tekintetében a kiegyensúlyozottság növelésének igénye jogos, de pusztán ezen mérni a közszolgálati sajtószerveket hiba és pártcsőlátásra utal.

3. „Orbán Viktor fő szövetségese a korrupt és háborúkat generáló, és ezáltal a migráció felgyorsulásáért is felelős Benjámin Netanjahu. A Fidesz a még csak nem is európai Izraelt ötödik államként bevonta az Európai Unió egyik utolsó reménységét jelentő Visegrádi Együttműködésbe (V4), tálcán kínálva ezeket az országokat annak az Izraelnek, amelynek korábbi elnöke arról beszélt, hogy Izrael - modern gyarmatosítóként - felvásárolja Lengyelországot és Magyarországot.”

Először is nem értem miért lenne az EU utolsó reménye a visegrádi együttműködés: ez a szövetség éppen az EU gyarmatosító diktátumai ellenében és egy nemzetállami alternatív együttműködés szellemében jött létre, és indokolt regionális további bővítése (pl. horvátok, bolgárok, megfelelő feltételek esetén románok). Bár a nemzeti identitás védelme és a Soros birodalom elleni harc terén lehetnek közös pontok, nekem sincs ínyemre ez a szoros partnerkedés a palesztinokat máig karanténban és terror alatt tartó, számos ENSZ határozatot sértő állammal szemben. Azonban ha ez a kooperáció nem a gyarmatosítást kiszolgáló szervilis önfeladás és a „merjünk kicsik lenni” elv mentén, hanem kölcsönös előnyök és érdekek mentén zajlik, kontrollált és átlátható keretben az már nem kockázatos. Sőt a nyugatról állandóan irányunkban szajkózott antiszemitizmus vádja ellen is immunitást ad. De nincs és nem lehet szó V4-be való bevonásról, csupán Kínához hasonló, keleti nyitásba illeszkedő kapcsolatról. Súlyos csúsztatás azt állítani, hogy Orbán Viktor fő szövetségese Netanjahu, tehát a lengyelekhez képest is szorosabb Izraellel a kapcsolat. Ha ezt alátámasztó tényeket mégis ismersz, azt viszont mielőbb hozd nyilvánosságra.

4. „Tisztességes, a politikától távoli magyar vállalkozások már el sem mernek indulni a nagyobb közbeszerzéseken.”

Ha a közbeszerzési tájékoztatókat elolvasod nyomban meggyőződhetsz arról, hogy erről nincs szó, azonban arról a nemzetgazdaságilag üdvös trendről igen, amelynek keretében végre döntően hazai cégek és nem a külföldi vállalatok és hazai fiókvállalataik, illetve a rablóprivatizátor balos tőkéscsoportok tarolnak mindent az állami beruházások során. Ez minden patrióta szemléletű államban így van. Nem az a baj, ha egy közbeszerzési tenderen egy kormányközeli cég nyer, hanem az, ha nem az ő pályázata a legjobb ár, minőség és szakmai referencia szempontjából. Az ilyen gyakorlattal viszont szakítani kell.

5. „Az előjogokkal és állami pénzekkel kitömött Andy Vajna, Mészáros Lőrinc és a többiek luxushóbortjaikkal provokálják a gyorsuló ütemben kivándorló magyarokat.”

A bulvársajtó szintjén elsütött mondatod kapcsán jelzem, hogy Vajnánál nem a „hóbortjai” az igazán problémásak, hanem az, hogy nem tudunk arról, hogy az idei Hunyadi Mátyás emlékévre nagyívű történelmi film készülne egyik legjelesebb királyunkról és az elmúlt 8 évben sem sok jelentős, magyar szempontból értékes film készült állami részvétellel, pedig jól aktualizálható téma lenne bőven (pl. Hunyadi János élete). Ezen változtatni kell és persze azon is, hogy kiváltságosok előjogokat élvezzenek.

A kivándorlás azonban szerencsére csökkenő ütemű, sőt megindult egyre növekvő ütemben a visszavándorlás. Ebben is nagyot lehet alkotnia a Jobbiknak, mivel a fiatalok nyelvén jobban ért: de nem ráerősítenie kellene a kivándorlási kártyát puszta kormányszívató eszközként használó balliberálisok üzeneteire, hanem megvalósítható, vonzó és állam által felvállalható programjavaslat-csomagot kellene kidolgoznia és működtetnie családalapítás és nemzetépítés érdekében történő a külföldön dolgozó hazacsábításról.

6. „A Fidesz eddig semmilyen hatékony intézkedéssel nem tudta csökkenteni a kivándorlást.”

Az előző pontban már utaltam rá, hogy csökken a kivándorlás üteme, amely ebben a régióban így is a legalacsonyabb és megindult egyre növekvő mértékben a visszaáramlás. Ehhez számos – levelemben korábban már említett - kormányzati intézkedés járult hozzá, de különösen a jövedelem-növekedés minden téren, különösen az egészségügyben, építőiparban, a gazdasági stabilitás és növekedés, a külső és belső biztonság, számtalan otthonteremtési és családpolitikai intézkedés, adócsökkentések stb.

7. „A Fidesz a letelepedési kötvény-programmal, a tranzitzónákon keresztül beengedett "oltalmazottakkal" és a simán befogadottakkal az elmúlt évek során több tízezer migránst engedett be Magyarországra, miközben a migráció megállításáról beszél.”

A letelepedési kötvény ötletét és gyakorlatát magam sem tartottam 2013-as bevezetésekor helyesnek és most sem tartom annak. Megszüntetése indokolt (tavaly márciusban felfüggesztésre került), mivel már gazdaságilag sem előnyös hazánknak, a kezdeti időszakkal ellentetében és teret adott átláthatatlan közvetítő cégek extraprofitszerzésének. Ezzel együtt azonban szó sincs beengedett több tízezernyi migránsról: a letelepedési kötvények alapján családtagjaikkal együtt 19 885 fő kapott EU szintű letelepedési engedélyt, zömük az EU más tagállamaiban ténylegesen letelepedő háromszoros nemzetbiztonsági szűrésen átesett kínai és orosz, akik tehát–szemben a Vörös Hadsereggel – 300 ezer eurós államkötvény jegyzése, azaz fizetés ellenében bejöttek, de tovább is mentek.

Emellett pedig az EU tagállamaiban a legalacsonyabb arányú a menekültügyi státus megadása hazánkban, köszönhetően a 2015. évben megalkotott szigorító jogszabályoknak, tehát szó nincs fű alatt beengedett tízezrekről. A valóságban a tranzitzónába belépő és menedékjogi kérelmet benyújtók közül 2017-ben csak 1216-an kaptak "oltalmazotti" státuszt ami – szemben az ellenzék állításaival – egyáltalán nem jelent letelepedési engedélyt és a magyar állampolgárság megadását sem. Ezt az olcsó demagógiát engedd át a hazafiatlan ballib ellenzéknek.

Erről a “drámai beengedési hullámról” a sorosista Helsinki Bizottság egyik szakértője így panaszkodik, ami azért más megvilágításba helyezi az ügyet: „Tavaly egyébként összesen 3397 menedékkérelmet adtak be Magyarországon. Azért ennyire keveset, mert a magyar állam önkényesen csak napi tíz kérelmezőt enged be a röszkei és tompai tranzitzónába. A tranzitzónás menekültügyi eljárás után ezért azok a családok, amelyeket nem fogadunk be, idegenrendészeti szállásra kerülnek, ahol egy hónapig tartózkodhatnak. Utána szabadulva továbbállnak Nyugatra. Az 1216 védelmet kapott emberrel gyakorlatilag ugyanez történt: egy hónapot kaptak arra, hogy nyílt menekülttáborban legyenek Vámosszabadin. Ez alatt az idő alatt meg kellene tanulniuk magyarul, munkát és szállást kellene találniuk. Ezután még néhány hónapig jár nekik egészségügyi ellátás, de utána minden állami segítség megszűnik. Ezért ők ugyanúgy továbbállnak, mint akiket nem fogadtunk be.”

8. „A Fidesz valamennyi európai parlamenti képviselője megszavazta annak a menekültügyi, migrációs és integrációs alapnak a 2019-re vonatkozó finanszírozását, amely tulajdonképpen a bevándorlók letelepedését segíti az Európai Unió valamennyi tagállamában.”

Nem igaz amit írsz: szó nincs tételes pénzügyi döntésről, hanem csak az történt, hogy az Európai Parlament (EP) minden évben elfogad egy ajánlást arról, hogy milyen forrásokkal kapcsolatos szempontok, irányok jelenjenek meg legyen a következő évre vonatkozó uniós költségvetésben és ezt támogatták a Fidesz képviselői, Krisztina radikálisabb volt: ő nemmel szavazott. De ez a szavazás nem döntött el semmit, illetve enélkül is átment volna a javaslat.

A költségvetési javaslatot az Európai Bizottság nyújtja majd be, és az EP és az Európai Tanács (állam- és kormányfők testülete) együtt fogadja majd el.

Az idén március 15-én elfogadott EP állásfoglalásnak sok eleme támogatható volt így például a kohéziós pénzek növelése, az ifjúsági munkanélküliség kezelését célzó források emelése, különösen a gazdaságilag elmaradott uniós régiókban, a kis- és középvállalatok kiemelkedő szerepének hangsúlyozása és forrásainak emelése.

Az ajánlás a Menekültügyi, Migrációs és Integrációs Alappal foglalkozó 18. pontja többek között azt mondja ki, hogy az uniós költségvetésnek megfelelően kell finanszíroznia a migránsok származási országában, valamint a menekülteket befogadó országokban végrehajtott intézkedéseket, ideértve többek között a szegénység, a munkanélküliség, az oktatási és a gazdasági kihívások, valamint az instabilitás kezelésére irányuló intézkedéseket és egyúttal az irreguláris migráció kezelését, tisztességes visszaküldési stratégiákat. Ezek magyar szempontból támogathatók, ugyanakkor kétségkívül ebben a pontban szerepelnek sunyi árukapcsolt elemként az áttelepítési programok, legális migrációs politikák és a harmadik országbeli állampolgárok hatékony integrációjának előmozdítása is.

Az európai parlamenti szavazások kapcsán Morvai Krisztina részére készített szavazati ajánlásokkal évek foglalkozó szakértőként nagyon jól tudom, hogy a szavazások során sokszorosan összetett szempontokat kell mérlegelni és nem könnyű egy ilyen döntés, főleg ha a napi politika faék egyszerűségű mérlegére teszik.

Egyrészt teljesen tipikus elem, hogy a Bizottság és EU lojális EP képviselők előterjesztései a legritkább esetben „tiszták”. Rendszeres szövegezési gyakorlatuk, hogy a patrióta megfontolás szerint támogatható elemek mellé belecsempésznek az EU fősodratú liberális politikájának megfelelő fordulatokat. Így sokszor a legevidensebben is támogatható előterjesztéseket is telerakják migránspárti, LGBT párti, abortuszpárti, ultra-genderista és szuverenitás-ellenes elemekkel, így a szavazásoknál különös gonddal kell eljárni.

Ilyen volt legutóbb az őshonos európai nemzeti közösségek érdekében történő EU norma-alkotást sürgető, emiatt támogatható – végül elfogadást nyer - állásfoglalás, amelyet rendesen megszórtak csomagkapcsolt elemként a homoszexuálisok jogainak védő rendelkezésekkel. Ezek miatt sokszor az egész előterjesztést elutasítják a patrióta képviselők, de ha a javaslat olyan, hazafias megközelítéssel is jó szívvel támogatható és különösen pénzügyi vonatkozású, forrásnövelő részt is tartalmaz, akkor nem ördögtől való a támogatás a fenntartások hangoztatása mellett kisebbik rosszként. Erre szolgál a szavazatmagyarázat intézménye, amit szóban és írásban is meg lehet tenni. De a legjobb döntés kétségkívül a tartózkodás vagy elutasítás lett volna.

Az eset kapcsán nyilván elgondolkodtak a Fidesz képviselői, és lám egy friss, idei áprilisi, hazánk számára egyébként kedvező irányú kohéziós előterjesztés kapcsán („A gazdasági, társadalmi és területi kohézió Unión belüli megerősítése”) már tartózkodtak, sőt írásbeli szavazatmagyarázatban tették egyértelművé ennek okát, utalva arra, hogy „a dokumentumban megjelenik a menekültek és bevándorlók társadalmi befogadása támogatásának gondolata, és ezzel összefüggésben a kohéziós források használata…” és „Európa népesedési problémáira nem a bevándorlás a megfelelő válasz, és a bevándorlóknak, menekülteknek is az a legjobb, ha származási országaikban segítjük őket, és nem Európába hozzuk a problémáikat.”

A fentiekből következik, hogy ebben a Fideszt érintő kritikád körében alapvető tévedésben vagy: a jogosan kritikával illethető jelenségek nem egy rendszerszintű nemzetellenes politika részei, hanem a kormányzati működés felszámolandó és korrigálandó hibái, ezt joggal várja mindenki.

Tudom igen hosszú lett e levél, de remélem nem gyürkőztem neki hiába és átmegy az üzenet.

A Jobbik közelgő tisztújítása kapcsán villant be az emlékezetes atlantiszi jelenet (https://goo.gl/fa5eg7
) az „Erik, a viking” c. filmből. A süllyedő sziget vezetője elmerülése utolsó pillanatáig is azt bizonygatja nevetséges módon, hogy: „Javaslom ragaszkodjunk a tényekhez: Atlantiszunk nem fog elsüllyedni.” Diadalittasan szónokolja a betörő víztől egyre rémültebb népnek: „Nincs semmi baj, ezt mondom én is, ne hallgassatok a vészmadarakra. Tudom, hogy egyesek mit mondanak most. Hogy eljött az a bizonyos nap és a sziget elsüllyed. Ne hallgassatok a vészmadarakra minden a legnagyobb rendben.” Az egyre növekvő vízszint miatt aggódó népnek szánt figyelmeztető mondatra a süllyedéssel kapcsolatban pedig az uralkodó megjegyzi: „ez a tények tudatos hamisítása, remélem hamar leleplezzük a rémhírterjesztőket…” Végül a hajóra szállt józanok unszolása ellenére is a süllyedő sziget egyik épülete tetején a „Nem süllyedünk !” rigmust ismételgető uralkodó a mellette kitartó lakájokkal együtt „Nyugalom minden rendben, nem süllyedünk.” utolsó szavakkal az ajkán bugyborékolva elmerül a mindent elborító tengerben.

A fenti történet szerinti süllyedő vezérkar szerepét hagyd meg azoknak, akik tovább kívánják vinni a már eddig is hatalmas károkat okozó vonaista irányt, Te pedig szabadítsd ki a foglyul ejtett mozgalmat a budapesti pártszékházból és és kormányozd el a hajót a zátonyok közül a nemzeti radikalizmus nyílt vizére bajtársaiddal együtt. Magad írtad, hogy „ha egy olyan kiváló emberekből álló párt, amely három egymást követő választáson sem jut a kormányzás közelébe, az végleg elveszíti esélyét, hogy valaha is győzzön, hacsak nem iktatja ki azt az akadályt, amely a növekedését meggátolja…”. Nos akkor hajrá ! Gondolom nem szorulsz egykori vezetőkből tanácsadóvá avanzsált megmondóemberekre és oligarchapénzekre sem.

Múltad és gyökereid is arra köteleznek, hogy hajtsd végre e mentőakciót és kemény kézzel tegyél rendet, legyen elszámoltatás is és rehabilitáció a megalázottaknak, meghurcoltaknak, kitaszítottaknak !

A Hatvannégy Vármegye Mozgalom indulójában (https://www.youtube.com/watch?v=I2oO84f5uq4
) általad írt sorok most világos utat szabnak Neked és támogatóidnak:

„Az ellenállás mi magunk vagyunk!
A cél előttünk! Meg nem alkuszunk!
Rombolunk falat! Építünk várat!
Ős Istenünkkel védjük Hazánkat.”

Legvégül bajtársi üdvözlettel ajánlom figyelmedbe Benedek Elek nagyon időszerű intelmét, különösen annak harmadik és negyedik mondatát, mivel az első két mondat tekintetében nem szorulsz intelemre:

„Ne félj, ne szégyelld szeretni a hazát! Ma a világpolgárság a divat, de te ne hódolj e divatnak. Inkább légy "vad magyar", mint "szelíd hazafi". Mennél jobban szaporodnak a szelíd hazafiak, annál inkább lesz szükség a vad magyarokra.

Mert a „HAZA MINDEN ELŐTT” !

Budapest, 2018. május 7.

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd
a NEMZETI JOGVÉDŐ SZOLGÁLAT (www.njsz.hu
) ügyvezetője
www.gaudinagytamas.hu

www.facebook/gaudinagytamas

https://www.facebook.com/laszlotoroczkai/posts/955614054619888