Gaudi-Nagy Tamás a Hír Tv-ben Tóta W. Árpád elmarasztalásáról: vége a magyar- és kereszténygyalázásnak

Forrás: hirtv.hu

 

Nagy áttörésnek értékelte azt az ítéletet Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd Magyarország élőben című műsorunk pénteki adásában, hogy Tóta W. Árpádot elmarasztalta a Kúria, amiért gyalázkodó stílusban írt a magyarokról. Tóta W. négyszázezer forintos sérelemdíjjal és bocsánatkéréssel tartozik, ráadásul el kell távolítania a Hvg.hu-n megjelent írásából a magyarságot becsmérlő kifejezéseket.

A történet előzménye, hogy Tóta W. Árpád 2018. november 7-én a Hvg.hu-n „Magyar ember nem lop, csak kalandozik” címmel gyűlöletáriát jelentetett meg, amelyben „büdös magyar migránsokat” és „magyar banditákat” emlegetett.

A magyar nemzet méltóságát sértő cikk miatt két magánszemély nyújtott be keresetet az úgynevezett kollektív személyiségi perlés intézményével élve. A felpereseket a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, Gaudi-Nagy Tamás képviselte.

Az ügyvéd adásunkban elmondta, két derék ember úgy gondolta, az, hogy honfoglaló eleink kapcsán valaki ilyen gyalázkodó, bántó és megengedhetetlen kifejezést használ, az őket, mint magyar embereket sérti, hiszen a múltunkról és a nemzettudatunkról van szó.

A múltunk ilyen szintű gyalázása, azon eleink gyalázása, akik a honbiztosító hadjáratokban és a Kárpát-medence megtartásában közreműködtek, őket nem lehet ilyen jelzőkkel illetni, itt egy határt húzott a Kúria, és ez most egy nagyon komoly hatást kell, hogy gyakoroljon azokra, akik visszaesők, Tóta W. Árpád egy többszörös visszaeső magyargyalázásban – tette hozzá.

Úgy fogalmazott, azt látni, hogy Tóta W.-t nem rázta meg a dolog, hiszen Strasbourgot emleget és Adyhoz hasonlítja magát.

Gaudi-Nagy Tamás kiemelte, a szóban forgó per egy két éve megnyitott akciósorozat része és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat azt szeretné, ha ez gyakorlattá válna.

Kiemelte: honfitársaink figyeljék a közéleti megnyilvánulásokat és, ha ilyen és ehhez hasonló kitételeket találnak, akkor azt jelezzék felénk, mi ha olyannak látjuk, hogy perképes, akkor egy perközösséget hozunk létre.

 

Kúriai precedensítélet: a magyargyalázásért mégis felelni kell !

 

kiadta: Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) nevében dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető, kelt: Budapest, 2021. március 24.

A Kúria mai napon írásbeli közlés útján kihirdetett Pfv.IV.20.199/2020/7. számú precedensértékű ítéletével megállapította, hogy a hvg.hu portál kiadójának felelősségét a Tóta W. Árpád által a HVG online oldalán elkövetett durva magyargyalázásért és - hatályon kívül helyezve a Fővárosi Ítélőtábla ellentétes, keresetet elutasító ítéletét – helybenhagyta a Fővárosi Törvényszék elsőfokú ítéletét, amely a dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője által képviselt, magyarságában megsértett és emiatt személyiségi pert indító két felperes dr. Dégi Zoltán és Rácz Szabó László keresetének helyt adott. A Kúria emellett 434 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte a HVG Kiadó Zrt-t.

2019. május 30-án precedensértékű, elsőfokú ítéletével (részletek: itt) a Fővárosi Törvényszék (dr. Bene Lajos bíró) helyt adott a felperesek keresetének és megállapította, hogy Tóta W. Árpád publicista a hvg.hu oldalon 2018. novemberben közölt, sokak felháborodását kiváltó, honbiztosító hadjáratokat vívó őseinkre a „büdös magyar migráns” és „magyar bandita” gyalázkodó kifejezéseket használó, "Magyar ember nem lop, csak kalandozik” botrányos cikke megsértette a magyar nemzet és ezáltal a nemzethez tartozó két felperes emberi méltóságát. . A jogsértő cikk a hazai nyomozó hatóságokat és a kormányt kritizálta, hazánk EU általi megregulázása iránti vágyat fejezett ki és ennek körében az említett jelzőkkel gyalázta a magyarságot.

Semmilyen nemzettel, így a magyar nemzettel szemben sem elfogadható a sértő, megbélyegző kifejezések ilyen öncélú használata, mondta ki az elsőfokú bíróság. A két felperes javára személyenként 200-200 ezer forint sérelemdíj, valamint 152 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte a HVG kiadóját. Ezen túlmenően kötelezte a liberális porált, hogy távolítsa el a cikkből a magyarságot gyalázó kifejezéseket és kérjen közleményben elnézést a jogsértésért.

2019. október 4-én azonban a Fővárosi Ítélőtábla dr. Kisbán Tamás bíró által vezetett tanácsa (további tagjai: dr. Kovaliczky Ágota és Vojnitsné dr. Kisfaludy Atala Katalin) szakmai berkekben is megütközést keltő döntést hozott a HVG Kiadó Zrt. alperes fellebbezése alapján másodfokon. Megváltoztatta az elsőfokú ítéletet és teljes mértékben elutasította a két felperes kollektív személyiségi peres keresetét és közel 200 ezer forint perköltség megfizetésére kötelezte őket. Az ítélőtábla a liberális német joggyakorlatban alkalmazott ún. átsugárzási elvre hivatkozva azt mondta ki az indokolásában, hogy a sértő jelzők nem érintik a magyar nemzeti közösséget, azok „nem sugároznak át a közösségre, nem az egész közösség ellen irányulnak”, „csupán” a publicisztika eszközeivel támasztják alá a mondanivalót. Ezzel az Ítélőtábla önkényesen átlépett az Alaptörvény IX. cikk (5) bekezdése és a Ptk. 2:54. § (5) bekezdése által minden nemzet, így a magyar nemzet méltóságát védő, vélemény-nyilvánítás szabadságát jogszerűen korlátozó rendelkezéseken és idegen állam egyébként is aggályos joggyakorlatával próbálta legalizálni a magyarellenes gyűlöletkeltést.

Fordult a kocka az Ítélőtáblán, de még nincs vége: írtuk akkor és igazunk lett.

A jogerős ítélet ellen a felperes fordultak felülvizsgálati kérelemmel és kérték jogi képviselőjük útján az elsőfokú ítélet szerinti eldöntését a jogvitának, amelynek a Kúria eleget tett. A felülvizsgálati eljárásban 2021. februrár 24-én tartott tárgyaláson dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd a felperesek képviseletében hivatkozott az Alkotmánybíróság 6/2021 számú határozatára, amely az Alaptörvénynek a nemzeti és keresztény közösség méltóságát védő IX. cikke (4) és (5) bekezdéseinek adott értelmezést és a jelen ügyben is alkalmazandó szempontokat határozott meg. Ebben az abortusztablettával „áldoztató” kereszténygyalázás miatti indult ügyben a taláros testület kimondta, hogy nem biztosítható védelem az olyan véleménynek, amelynek a célja pusztán a megalázás, bántó, sértő kifejezések használata.

A HVG alperes jogi képviselője, dr. Nehéz-Posony Katinka ügyvéd szerint a cikkbeli jelzők az irónia eszközei voltak, nem voltak öncélúak, azok tekintetében magasabb tűrési küszöböt kell alkalmazni, illetve a migrációt mint pozitív demográfiai mozgás jelenségét a kormány helyezte amúgy is negatív értelmezésbe, és erre akart görbe tükröt mutatni a cikk.

Szerinte a szerző napjaink stigmatizáló politikai közbeszédének helytelenségére kívánta felhívni a figyelmet akként, hogy az iróniával élve a honfoglaló magyarokra adaptálta a megbélyegző beszédmódot. Szerinte az a felperesi és elsőfokú bírói érvelés sem megalapozott, hogy a magyar katonákat és vezetőket feltétlen tisztelet kell, hogy övezze, mert a haza érdekében hősi tetteket hajtottak végre. Ez szerinte szintén „olyan leszűkítő értelmezést engedne csak meg, amely egyébként ellentétes volna nem csak a véleménynyilvánítási joggal, de az Alaptörvényben fogalt önkényuralmi rendszerekkel szemben megfogalmazott ellenvetéssel is.” A magyar történelemben ugyanis „voltak olyan katonai alakulatok, vagy akár csak egyéni katonai akciók, amelyek közel sem mondhatók sem jó szándékúnak, sem hősiesnek, vagy tiszteletre méltónak.”

A Kúria indokolása szerint a felülvizsgálati kérelem alapján érdemben azt kellett megítélnie, hogy a másodfokú bíróság a Ptk. 2:54 § (5) bekezdését megsértve mellőzte-e a személyiségi jogsértés megállapítását és utasította el a keresetet. Ennek megítéléséhez a Ptk. 2:54. § (5) bekezdését kellett értelmeznie összhangban az Alaptörvény II. cikkével, valamint a IX. cikk (1) és (4)-(5) bekezdéseivel, figyelemmel az Alkotmánybíróság által ezeknek az alapjogoknak az értelmezése tárgyában kialakított gyakorlatára és a Ptk. 2:54. § (5) bekezdése szerinti jogsértés megítélésekor figyelembe veendő szempontokra.

A véleménynyilvánítás szabadságának és az emberi méltóság, illetve ezzel összefüggésben a „közösségek méltóságának” védelme ütközése esetén az érdekmérlegelés során a Kúria megítélése szerint – a jogerős ítélet indokolásával szemben – a jogsértés megállapításához nem a sérelmezett közlésnek a közösségről az egyénre sugárzó jellegét kell elsődlegesen vizsgálni, helyette azt szükséges előtérbe helyezni, hogy a cikkben kifogásolt kifejezések a véleménynyilvánítás szabadságának védelme alá tartoznak-e. 

A jogsértés megítélése szempontjából jelentősége van a közlés céljának, hogy annak kifejtésére közéleti vita keretében került sor, továbbá, hogy a véleménynyilvánítót megilleti a stílusválasztás szabadsága. A sérelmezett közlés tartalmának és formájának megítéléséhez szükséges a cikk mondanivalójának és az adott közlés szövegösszefüggésben való vizsgálata.

A Kúria végül a felperesek keresetének helyt adó elsőfokú bíróság azon megállapításával értett egyet, amely szerint a magyar nemzethez tartozókra a „büdös” és a mai közbeszédben pejoratív tartalmú „migráns” jelzők, illetve a „magyar banditák” kifejezés használata a magyar nemzet közösségének méltóságát sérti. Megállapította, hogy a közéleti vitában az elmarasztaló vélemény kifejezése a véleménynyilvánítás szabadsága által védett érték, azonban az ennek kifejezéséhez használt írói eszköz és az irónia műfaji sajátossága sem adhat korlátlan felmentést mások emberi méltósága, vagy a közösségek méltósága megsértésének felelőssége alól.

Az Alaptörvény IX. cikk (5) bekezdése szerint a véleménynyilvánítás szabadságának a gyakorlása nem irányulhat a magyar nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösségek méltóságának a megsértésére. Az ilyen közösséghez tartozó személyek - törvényben meghatározottak szerint - jogosultak a közösséget sértő véleménynyilvánítás ellen, emberi méltóságuk megsértése miatt igényeiket bíróság előtt érvényesíteni. Ezt a jogot biztosítja tételesen a Polgári Törvénykönyv 2:54. § (5) bekezdése, amely szerint a közösség bármely tagja jogosult a személyisége lényeges vonásának minősülő, a magyar nemzethez, illetve valamely nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösséghez tartozásával összefüggésben a közösséget nagy nyilvánosság előtt súlyosan sértő vagy kifejezésmódjában indokolatlanul bántó jogsérelem esetén a jogsértés megtörténtétől számított harmincnapos jogvesztő határidőn belül személyiségi jogát érvényesíteni.

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat 2019-ben indította el a "Tégy a magyargyűlölet ellen!" akciót Ennek lényege, hogy arra kérünk minden felelősen gondolkodó, tettre kész magyar embert, hogy kísérjék figyelemmel a hazai és külföldi sajtó, illetve közélet magyarsággal, kereszténységgel kapcsolatos megnyilvánulásait. Ha pedig a magyar nemzet méltóságát és/vagy kereszténységet súlyosan sértő, gyalázkodó írást, megszólalást észlelnek, jelentsék be haladéktalanul a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak (njsz@nemzetijogvedo.hu) a forrás megjelölésével. Ha úgy ítéljük, hogy az Alaptörvény és a Ptk. alapján un. kollektív személyiségi per eséllyel indítható, akkor a jogsértéstől számított 30 napon belül nagyszámú hazafi felperes bevonásával benyújtjuk a keresetet a jogsértés megállapítása, a jogsértő kitétel eltávolítása, a további jogsértésektől való eltiltás, elégtételi közlemény kiadatása és jelentős összegű sérelemdíj iránt.

Ezzel az üggyel és a mostani precedensértékű kúriai ítélettel hatalmas csapást tudtunk mérni egy többszörös visszaeső magyargyalázóra és az írásainak nyilvánosságot adó liberális portálra, amely ítélet reményeink szerint a joggyakorlatra iránymutató és egyúttal a sajtó és közélet számára visszatartó, korlátozó erővel is bírhat. A HVG kiadójának és minden balliberális sajtóterméknek, közszereplőnek és a hazai bíróságoknak tudomásul kell vennie, hogy a közösségi személyiségi védelem kiterjed a magyar nemzethez tartozók és keresztény hitűek méltóságának védelmére is, ezt a kettős mércés balliberális tényezőknek is el kell fogadnia.

Ne bántsd a magyart ! Védjük meg együtt keresztény és nemzeti értékeinket ! Merítsünk erőt a harcos egyház egykori legendás alakjainak és az áldozatra kész kereszteslovagok kiállásából ! Ennek szellemében folytatjuk honvédő, nemzeti jogvédő küzdelmünket. Számítunk ebben nemzeti elkötelezettségű honfitársaink cselekvő hazafiságára, szolidaritására, együttműködésére és támogatására. Megújított nemzeti jogvédő honlapunkon minden ehhez szükséges tájékoztatás és adat megtalálható.

Honfitársi üdvözlettel:

Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (www.njsz.hu) ügyvezetője

Telegram: t.me/nemzetijogvedok

E-mail: njsz@nemzetijogvedo.hu

Adószám: 19334684-1-05

Telefon: (36)-30-549-4167Bankszámlaszám: 11600006-00000000-29912821

 

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) és Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) törvényességi ellenőrzést kezdeményez a Háttér Társasággal szemben

 

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat (NJSZ) és Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom (HVIM) törvényességi ellenőrzést kezdeményezett a Háttér Társasággal szemben:  az ügyészség ne hagyja magát érzékenyíteni általuk, hanem ellenőrizze működésüket és közkáros jellegük okán fosszák meg őket a közhasznúságtól, sőt ha haladéktalanul nem szüntetik be az Alaptörvényt sértő működésüket oszlassák fel őket !

(NJSZ és HVIM közös közlemény, 2021. március 17.)

Az LMBTQIP-lobbi egyik legfőbb propaganda-befolyásoló szervezetével a Háttér Társasággal szemben ügyészségi törvényességi vizsgálatot kezdeményeztünk idén január végén a Barcsa-Turner Gábor HVIM elnök ellen, a Háttér Társaság által tett feljelentés miatt indult egyébként megalapozatlan büntetőeljárásban a Fejér Megyei Rendőr-főkapitányságon, amelyet most egy részletesen indokolt  beadvánnyal egészítettünk ki – így kezdődik az NJSZ és HVIM közös közleménye, amiből kiderül, hogy a Háttér Társaság miért jelent nemzetbiztonsági kockázatot, miként folytathat társadalomromboló tevékenységet közhasznú jogállással, és hogy a liberális jogvédő Soros-szervezetek hogyan befolyásolják megengedhetetlen módon az ügyészséget.

A beadványunkban kifejtettük, hogy szerintünk törvénytelen, aggályos és felháborító, hogy közhasznú civil szervezetként lehet bírósági nyilvántartásban hazánkban egy olyan egyesület, amely:

-közhasznúságát többek között olyan abszurd tevékenységgel indokolja, hogy küzd a transznemű migránsok tranzitzónáinak létrehozásáért;

-törvényileg is „külföldről finanszírozott” szervezet, ám az ebből fakadó kötelezettségeinek nem tesz eleget, ezt nem tünteti fel a jogilag szabályozott módon;

– komoly nemzetbiztonsági kockázat is felmerül a tevékenysége nyomán;

-kihívóan közösségellenes tevékenysége igazolható módon szembemegy az Alaptörvényben védett értékekkel, ld. szivárványcsaládok kampány, amely során újraértelmeznék a hagyományos család fogalmát;

– törvények kijátszására buzdít (azonos nemű  párok általi gyermek örökbefogadás propagálása).

Elvárjuk az ügyészség hathatós fellépését a társadalmi béke és a törvényes rend fenntartása, illetve a tradicionális értékek és általános együttélési normák védelme érdekében!

Álláspontunk szerint nem közhasznú, hanem inkább közkáros a Háttér Társaság, ezért  közhasznú jogállásának megszüntetése elkerülhetetlen, de indokolt a Civil tv. szerint a feloszlatása is.

Követeljük, hogy a nyomozó hatóságaink  (rendőrség és az ügyészség) és a bíróságok zárkózzanak el attól, hogy az említett Háttér Társaság és más liberális, Soros zsoldos szervezetek a hazai joggyakorlatot a nyomozó hatóságok számára által kidolgozott protokollokkal, „szakmainak” álcázott véleményezésekkel és érzékenyítő előadásokkal az LMBTQIP-lobbi érdekeinek megfelelő módon és egyúttal az Alaptörvénnyel ellentétes módon formálják.

Döbbenetesnek és megengedhetetlennek tartjuk, hogy liberális álcivil jogvédő lobbi el tudta érni azt a Legfőbb Ügyészségnél 2019-ben, hogy NF/1621/2015/3. számú leiratában előírja a megyei főügyészségek számára a gyűlölet-bűncselekmény (közösség tagja elleni erőszak bűntette) felderítése és vizsgálata kapcsán ún. Gyűlölet Elleni Munkacsoport (tagjai: Háttér Társaság, Magyar Helsinki Bizottság, TASZ, Amnesty International) által összeállított egyoldalú, többek között a szexuális deviánsok iránt elfogult és a normalitáspárti többség (heteroszexuálisok, magyarok és keresztények) szempontjait nélkülöző előélet indikátor vizsgálati lista alkalmazását.  Ez azzal a gyakorlatban tapasztalható következménnyel jár, hogy – a helyes bírói gyakorlattal ellentétes módon  – csak egyes kisebbségek, így a szexuális deviánsok sérelmére elkövetett cselekmények tekintetében alkalmazzák a nyomozó hatóságok a közösség tagja elleni erőszak bűntettének törvényi tényállását (sokszor olyankor amikor az nem lenne indokolt), de a normalitáspárti többség jogsértett tagjait támadók cselekményeire nem, amely elfogadhatatlan.  Követeljük a liberális jogvédők által sugalmazott ezen ügyészségi leirat haladéktalan visszavonását és az általunk kezdeményezett törvényességi ellenőrzési eljárás mielőbbi, teljes körű lefolytatását.

Barcsa-Turner Gábor elnök (HVIM, www.hvim.hu) és dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvezető (Nemzeti Jogvédő Szolgálat, www.njsz.hu)

 

Nemzeti sorskérdések nemzeti jogvédő szemmel: Alaptörvény és a történeti alkotmány, nemzeti civil ellenőrzés és társadalmi bíróság, liberális bíró-érzékenyítés, nemzeti ellenállás az LMBTQIP nyomulással szemben -beszélgetés dr. Gaudi-Nagy Tamással

 

Fáber Károly, a 2006 őszi népfelkelés egyik meghatározó személyisége, maga is a rendőrterror egyik áldozata (kártérítési ügye még folyamatban, jelenleg az Alkotmánybíróságon) beszélgetett dr. Gaudi-Nagy Tamással ügyvéddel, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (njsz.hu) ügyvezetőjével, volt országgyűlési képviselővel egyes nemzeti sorskérdéseink nemzeti jogvédő  vetületeiről.

 Bár a mai villódzó, gyors impulzusokkal teli online világ sajnos egyre inkább elszoktatja a mélyebb elemzések megtekintésétől az embereket, mégis bizton állítható, hogy  egy  pártpolitikai szinteken felüli horizontokban gondolkodni képes felelős hazafi nagy eséllyel talál a beszélgetésben megfontolásra, továbbgondolásra érdemes, cselekvő hazafiságra ösztönző felvetéseket.

 Főbb témák:

-Érvényes-e, legitim-e a 2011-es Alaptörvény ?

-Volna-e hazánkban létjogosultsága egy társadalmi bíróságnak, valódi nemzeti civil kontrollnak  a kormány, a pártpolitikai közeg , az ügyészségek, a bíróságok, a rendőrség ellenőrzésére ?

- A magyar igazságszolgáltatást mennyire hatja át a liberál-globalista érzékenyítés hatása ?

-A nemzeti ellenállás és a Nemzeti Jogvédő Szolgálat küzdelme a szexuális devianciákat népszerűsítő, értékromboló LMBTQP szervezetekkel szemben.

 

173 éve, akkor és most is

"Két nemzet van egyesűlve bennünk,

S mily két nemzet! a lengyel s magyar!

Van-e sors, amely hatalmasabb, mint

E két nemzet, ha egy célt akar?"

173 éve, akkor és most is, együtt küzdött és küzd magyar s lengyel a nemzeti szabadságáért. Ebben a küzdelemben ma is mint annak idején áldozatkész nemzetszolgálatra és bátor, okos hazafiakra van szükség. A globalista - patriofób külhoni látható s háttérerőkkel és hazai elvtelen, nemzetre törő kiszolgálóikkal szembeni ellenállás minden hazafi kötelessége. Ebben nincs harmadik út.

A Haza minden előtt !

Az erdélyi hadsereg felszabadító menetelése örök példát mutat.

 

European Patriots Unite: Patrióta Kerekasztal- 2021 március

(forrás: https://europeanpatriotsunite.org/patriota-kerekasztal-harc-az-lmtqp-ellen-nemzeti-regios-polgarikezdemenyezes/)

 A  European Patriots Unite Egyesület (EPUE) vezetőségi tagjainak (Kremser Tamás elnök, Walter Pál Péter ügyvezető, Csíkhelyi Levente és dr. Gaudi-Nagy Tamás elnökségi tag) márciusi eszmecseréje hazafias szempontból fontos és időszerű kérdésekről.

 Témák:

- harc az LMBTQP+ lobbi ellen, bojkott a szivárványcsalád propagáló cégek ellen, felhívás vállalkozásokhoz normalitáspárti kiállás érdekében,

- a  nemzeti régiós polgári kezdeményezés sikere és ehhez nyújtott EPUE segítség,

-  védekezés a világhálón egyre totálisabbá vált liberális-patriofób cenzúra ellen

- "Büszke európai patrióták napja" elnevezésű 2021 őszre tervezett patrióta fesztivál és más tervezett EPUE program

 A videót készítették: Bella Árpád és Kövessy Róbert, EPUE elnökségi tag

 

Abszurd döntés: a rendőrség és ügyészség szerint sem bűncselekmény és nem is vált ki megbotránkozást a szivárványos zászló középületre történő kihelyezése...

 Forrás: magyarjelen.hu

Egyes  balliberális polgármesterek  tavaly nyári önkényes szivárványzászló kihelyezése miatt Attila bátyámmal nemzeti jogvédő célból megteszteltük vajon képesek-e a nyomozóhatóságok megvédeni nemzeti jelképünket, a magyar nemzeti lobogót és megálljt parancsolni a közösségellenes LMBTQIP lobbi provokatív nyomulásának, amely egyes önkormányzatainkba is beférkőzött.

A cikkből kiderül a szomorú eredmény...

https://magyarjelen.hu/az-ugyeszseg-szerint-nem-valt-ki.../

Gondolatok a kommunizmus áldozatainak emléknapján: soha többet vörös- és liberális uralmat Hazánkban !

Adózzunk főhajtással a kommunizmus áldozatainak emléke előtt !

 A világ legpusztítóbb eszméje 100 millió ember életét oltotta ki és további százmilliók vagyonát vette el, életét tette tönkre.

 Vigyázat ! Ha - mint manapság - egy magát demokratának vagy liberálisnak álcázott kommunista/posztkommunista mondja, hogy  "soha többet kommunizmust", akkor hazudik és  valójában kommunizmust akar, amely korunkban a globalista-liberalizmus alakját öltve veszélyezteti, kívánja elpusztítani a szabad nemzeteket, így a magyarságot is !  Soha többet vörös- és liberális uralmat Hazánkban !

 A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából ajánlom megtekintésre a Magyarságkutató Intézet történelemidéző kisfilmjét.

 

"A család nem eladó !" - hazafias szervezetek felhívása a hagyományos család eszméjének támogatására és az LMBTQIP lobbit támogató cégekkel szembeni bojkottra

Számos magyar és multinacionális vállalat fejezte ki támogatását a Háttér Társaság LMBTQP lobbija mellett. A deviánsok nyomulásával szemben nemzeti oldali szervezetek bojkottot és ellenkampányt hirdettek, az alábbiakban a közleményük olvasható:

Negyven cég csatlakozott a homoszexuális kapcsolatban élők ártatlan és védtelen kisgyermekeket veszélyeztető kampányához, melyhez arcátlanul “A család az család” félrevezető jeligéjét társították.

 Ilyenek, mint az HBO, IKEA, Sziget, NetPincér, Cinemacity, Bortársaság, RTL Magyarország, Levi’s, Paramount Network, Comedy Central, Bábel étterem, Kristinus borbirtok, Holland Nagykövetség, Pagony stb.

 Mutassuk meg az LMBTQP lobbinak és a főként külföldi tulajdonú cégek mentális fertőzést terjesztő, magyarországi leányvállalatainak, hogy a család fogalma nem eladó! A család Magyarországon egy férfi, egy nő és az általuk nevelt gyermekek szövetsége, nemzetünk fennmaradásának záloga. Ennek védelmében nem engedjük, hogy nehéz sorsú, árva gyerekek áldozatul essenek a deviánsok vágyainak!

 Várjuk azoknak a magyar cégeknek és vállalkozásoknak a támogató jelentkezését, akik tudják és értik, hogy e kampány mögött nem holmi emberbaráti szeretet vagy elárvult gyermekek egészséges családba fogadásának szándéka áll, hanem ugyanezen gyermekek sorsának további megrontása, és nemzetünk további gyengítése. Itt az idő, hogy megálljt parancsoljunk a szépelgő álarc mögé rejtőző, valójában a természet törvényeit megerőszakolni kívánó, a normalitás rendjét gyökerében támadó és ezért az Alaptörvényt is sértő, közösségellenes gender-propagandának! Ennek híján Magyarországon is tovább erősödik, befolyást szerez, majd kezelhetetlenné válva gyerekeket és pszichológiailag labilis embereket kényszerít testet-lelket nyomorító nemváltó műtétekre és egyéb devianciákra, ahogy az a nemi erkölcseiben is hanyatló Nyugat gender-zsarnokságot “szabadságként” ünneplő társadalmaiban sajnos ma már mindennapos gyakorlat.

 Kérjük, hogy akik csatlakoznak felhívásunkhoz, cégük valamely felületén jelenítsék meg átmenetileg az alábbi logót, vagy bármely más módon nyilvánítsák ki a normalitás melletti kiállásukat. Az erről készült képeket pedig küldjék meg erre az e-mail címre: hozzvilagra@megegymagyart.com.

Törvénytisztelő, magyar állampolgárokként jelezzük, hogy minden öntudatos és normalitáspárti magyar jogszerűen bojkottálhatja az LMBTQP propagandát támogató márkákat, a rendezvényeiknek helyt adó vendéglátóhelyeket, egyéb intézményeket. Helyes és fontos élet- és családvédelmi magatartásként értékeljük, ha a mentális fertőzés terjesztőitől árukat nem vásárolnak, ha efféle helyekre nem lépnek be, és nem veszik igénybe szolgáltatásaikat. Bátorítjuk honfitársainkat, hogy éljenek a vélemény-nyilvánítási szabadság lehetőségével is: kritikus véleményüket juttassák törvényes módon kifejezésre a torz szivárvány-propagandát támogató cégek üzleteiben, világhálós és közösségi oldalain!

 Akik pedig tudnak és akarnak pénzügyi támogatást is adni a normalitáspárti hazafias szervezetek szivárványos felforgatókkal szembeni nemzetvédő küzdelméhez, azok itt tehetik meg: Alfa Szövetség számlaszáma OTP Bank Zrt. 11702036-20642239. A közlemény rovatba írják be: “A család az család!”

 

Várjuk további közszereplők és szervezetek csatlakozását!

 

Barcsa-Turner Gábor (Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom)

Budaházy Edda (Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom)

Budaházy György

dr. Gaudi-Nagy Tamás (Nemzeti Jogvédő Szolgálat)

Kelecsényi Nándor (Nemzeti Filmkészítők Egyesülete)

Nagy Attila (Mi Hazánk Mozgalom)

dr. Téglásy Imre (Alfa Szövetség, Human Life International)

Walter Pál Péter (European Patriots Unite)

 

Az ügyész szerint kihívóan közösségellenes az LMBTQP rongy elégetéséről szóló plakát

Forrás: szentkoronaradio.com

Tovább zajlik Barcsa-Turner Gábor (HVIM) ellen indított eljárás, amelyben az ügyészség szerint megvalósult a közösség tagja elleni erőszak az LMBTQP lobbi rongyának elégetésének szándéka. Érdekes módon az ügyészség rendre elutasítja az LMBTQP lobbi tevékenysége kapcsán tett feljelentéseket a Budapest Pride, az úgynevezett Szivárványcsaládokról szóló propaganda kampány kapcsán, azok nem “közösségellenesek”, de egy politikai véleménynyilvánítás szerintük annak számít. A liberális véleménydiktatúra tovább dübörög Székesfehérváron is, amiből látszik, hogy csak kívülről szép az egykori koronázóváros helyzete, belül azonban vannak gondok, a deep state munkában van, csakúgy mint sok más nagyvárosban. A modern világ mindent felfal, aki ellenáll, azt megpróbálják eltaposni.

Az ügy előzménye, hogy 2019. október 23-ára magánterületre, zártkörűen, ám nyilvánosan rendezvényt hirdetett meg a “gyanúsított”, Barcsa-Turner Gábor. A plakáton szerepelt, hogy az LMBTQP zászlaja is elégetésre kerül, ami meg sem valósult, mert nem volt kéznél éppen ilyen rongy. A nyíltan Soros-szervezet, az ügyészségbe és a törvénykezésbe beépült, “közhasznú”, de a törvény szerint is “külföldről támogatott szervezet”, a Háttér Társaság feljelentése nyomán eljárás indult volna, de a rendőrség helyesen úgy értelmezte a történteket, hogy nem történt bűncselekmény. A nem kizárhatóan túlérzékenyített ügyész, Laki Ádám Botond viszont közösség tagja elleni erőszak előkészülete miatt elrendelte a vármegyés vezető tanúkénti kihallgatását. Ezután a rendőrség ismét lezárta a nyomozást, de ugyanazon ügyész szerint Barcsa-Turner Gábor megvalósította a közösség tagja elleni erőszakot (már nem is csak az előkészületét). A gyanúsítotti kihallgatáson dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a nemzet jogvédője kiváló jogi érveléssel cáfolta a gyanúsítást, Barcsa-Turner Gábor természetesen továbbra sem ismerte el, hogy bűncselekményt követett el, hiszen ő az LMBTQP ideológia ellen cselekedett. A gyanúsítással szemben panasszal éltek. Mivel a Háttér Társaság viszont felveti az alaptörvény-ellenes működést és számos más problémát, ezért kezdeményezték a sorosista szervezet törvényességi ellenőrzését és feloszlatását.

 

A panaszra nemrég érkezett meg Laki Ádám ügyésztől a válasz, miszerint Barcsa-Turner Gábor cselekedete alkalmas volt arra, hogy az LMBTQ emberekben riadalmat és félelmet keltsen. Hogy kik ezek az emberek nem részletezte, talán hivatalból tudja? Érdekes, hogy amikor bennünk kelt félelmet a homoszexuális devianciák hirdetése, az belefér minden esetben a véleménynyilvánítás szabadságába.

 

A túlérzékenyítettnek tűnő és hiperaktív ügyész szerint a vármegyés hazafi kihívóan közösségellenes magatartást tanúsított, ami nem kell, hogy konkrét emberekre vonatkozzon, elég, ha dolog ellen irányul. Ironikusan vagy nem tudni milyen éllel, de úgy fejezi be az ügyész a liberális véleménydiktatúra melletti kiállásként is értelmezhető irományát, hogy a bizonyítékok teljes körének beszerzésével kerül majd a hatóság abba a helyzetbe, hogy megállapítsa Barcsa-Turner Gábor gyanúsított büntetőjogi felelősségéről a végleges álláspontját. Nem tudni, hogy ez mit jelent, hiszen nem a történteken megy a vita, nincs mit nyomozni, hanem egy plakát jogértelmezése a kérdés. Jelen állás szerint tehát, ha az ügyész kitart álláspontja mellett és vádat is emel, akkor a bíróságokon fog eldőlni, hogy a balliberális véleménydiktatúra mennyire itta bele magát a törvényhozásba, és az LMBTQP-lobbi mekkora befolyással bír hazánkban. Úgy látszik Laki Ádám ügyésznél már elérték a sikert. De sajnos nem csak egy ilyen szemléletű bírót és ügyészt ismerhet a hazafias közvélemény.

 

 

A panaszt elutasító ügyészségi határozat:

 

 

 

Dicsőség és tisztelet a 76 évvel ezelőtti budavári kitörés Hőseinek - A Hazáért mindhalálig !

A bolsevizmus ellen küzdő Hősök előtti tisztelgés jegyében osztom meg itt a mai évfordulón is időszerű tavalyi közleményemet: itt

A Vörös Hadsereg bosszú- és hódító hadjárata ellen utolsó percekig küzdő és a bolsevizmus elleni,  a Nyugatot is ismét pajzsként védő harcnak áldozatul esett Hősök teljes körű rehabilitációja és méltó állami elismerése mára már elkerülhetetlen. 

 Ajánlom minden hazafinak ezt a megrendítő dokumentumfilmet a kitörés Hőseiről! 

 

 

 

Gaudi-Nagy Tamás a Karc FM-ben beszélt a Háttér Társaság feloszlatásáról

Dr. Gaudi-Nagy Tamás a Karc FM-ben beszélt a Háttér Társaság nemzetromboló működéséről, a túlérzékenyített magyar “igazságszolgáltatásról”, továbbá Barcsa-Turner Gábor, a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom társelnöke ellen tett két indokolatlan feljelentésről. A szabálysértési ügyet helyben hagyták, a másik ügy, mely megalapozatlanul állít közösség elleni erőszakot, még javában folyik.

https://www.mixcloud.com/karcfm/kezdeményezték-a-háttér-társaság-feloszlatását-hangoló-2021-01-29-1/

A melegeket támogató Háttér Társaság korábban azért jelentette fel Barcsa-Turner Gábort (HVIM), mert LMBTQP zászló elégetését helyezte kilátásba egy interaktív 1956-os megemlékezésen. Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője a rádióban úgy fogalmazott: gyakran tapasztaljuk magunk körül, hogyan igyekszik mindenféle eszközzel beférkőzni mindennapjainkba az LMBTQP-lobbi. Számos polgári kezdeményezés született már ennek a tendenciának a visszaszorításáért, ugyanakkor a gender-ideológia helytartói jelen vannak, mi több, élnek és virulnak Magyarországon.

 Ilyen például a Háttér Társaság, amelynek a feloszlatását kezdeményezte a napokban a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom. Gaudi-Nagy Tamás véleménye szerint manapság a magyar bíróságok a patrióta és a liberális oldal képviselői között felmerülő peres ügyekben gyakran foglalnak állást az utóbbiak mellett, ami felveti a megfelelő szakmai hozzáállás hiányosságait.

 Ami a feloszlatást illeti, az ügyvéd jelezte: a civil szervezetek működését szabályozó törvény lehetővé teszi annak a szervezetnek a feloszlatását, amelynek tevékenysége nincs összhangban az Alaptörvénnyel. Márpedig ez utóbbinak legfrissebb módosítása külön védelmet ad a családoknak, a gyermekek születési neméhez kapcsolódó önazonosságnak, illetve a keresztény értékeknek – magyarázta a szakember, majd kitért arra, hogy a Háttér Társaság az egyik fő szervezője annak a Pride-nak, amelynek keretein belül a közelmúltban számos esetben történt már az alapvető nemzeti és vallási értékek elleni atrocitás.

Forrás: szentkoronaradio.com

Mozgósította európai partnereit a European Patriots Unite

European Patriots Unite: Mozgósítottuk európai patrióta partnereinket a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett európai polgári kezdeményezés sikere érdekében

Minden felelős magyart tettekre kell ösztönözzön, hogy vészesen közeledik a Székely Nemzeti Tanács által kezdeményezett nemzeti régiós európai polgári kezdeményezéshez (signiteurope.com) adott támogató aláírások gyűjtési határidejének lejárta (február 7.) és az eddigi hat ország mellett még egy EU tagállamban össze kell gyűljön a szükséges számú aláírás a kezdeményezés sikere érdekében.

Különösen fontos a nemzeti régiós kezdeményezés sikere azért is, mert az EU Bizottsága a minap felháborító módon elutasította az 1,1 millió aláírással hitelesített Minority Safepack uniós polgári kezdeményezés szerinti jogalkotást a kisebbségi sorban élő őshonos európai nemzeti közösségek érdekében.

Egyesületünk, a European Patriots Unite mindezért – kiaknázva európai patriótákkal kiépített kapcsolatait – széles körben mozgósította nemzetközi szövetségeseit az elcsatolt magyar nemzettestvéreink jogait is védő európai polgári kezdeményezés aláírására és teljes körű támogatására.

A European Patriots Unite fontosnak tartja, hogy megvédjük, megőrizzük a nemzetek Európáját és az őshonos európai nemzetek védelmét szolgáló kezdeményezéseket az európai hazafias erők összefogással támogassák. Erre biztatjuk kereszténységben és nemzetben gondolkodó magyar és európai patrióta partnereinket egyaránt.

Mozgósításunkról az Unser Mitteleuropa már be is számolt: itt

Jelmondatunk: Európa patriótái, egyesítsétek erőiteket!

A European Patriots Unite Vezetősége: Kremser Tamás – elnök, Walter Pál Péter – ügyvezető, Csíkhelyi Levente – elnökségi tag, dr. Gaudi-Nagy Tamás – elnökségi tag, Kövessy Róbert – elnökségi tag

www.europeanpatriotsunite.org

Pénzbírság a magyarellenes rasszizmus elleni hazafias kiállásért és a rendőrséggel való együttműködésért (videóval)

 

Barcsa-Turner Gábort (HVIM) pénzbírsággal sújtotta a bíróság, amiért a tavaly júniusi, “Tüntetés a rasszizmus ellen” című, budapesti tüntetéshez megpróbált csatlakozni a magyarságot és a fehéreket ért rasszizmusra való megemlékezés céljával. A bíróság szerint nem csatlakozni kívánt, hanem ellentüntetést szervezett bejelentés nélkül, ami gyülekezési joggal való visszaélés. Dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője szerint viszont a rendőrség jogellenesen döntött Barcsa-Turner Gábor és társai csatlakozásának elutasításáról úgy, hogy a közelébe se jutottak az eredeti tüntetésnek, azt nem zavarták meg, őket nem szólította fel senki sem a tér elhagyására. A tárgyalásról készült tudósítás ezúttal bemutatja a rendőrség képviselőjének álláspontját is, mivel a jogtanácsos tiltakozása ellenére a bíróság helyesen engedélyezte a róla való felvételkészítést. A film második részében Barcsa-Turner Gábor és dr. Gaudi-Nagy Tamás értékelik a történteket. A pénzbírságra gyűjtést hirdetünk!

Szintén abszurd volt a rendőrség , mint szabálysértési feljelentő jogi képviselőjének indoklása, miszerint Barcsa-Turner Gábor azért tekinthető szervezőnek, mert a rendőrség neki adott utasításait továbbította a többi megjelent felé, szintén a rendőrség kérésére. A vármegyés vezető hiába érvelt azzal, hogy ő csak jogkövető állampolgárként együttműködött és együttműködésre szólította fel a többi megjelentet és ez inkább pozitívumként kellene, hogy megjelenjen az ügyben. A rendőrség ezen érvelése gyakorlatilag öngól, mert ezzel azt érik el, hogy legközelebb senki sem fogja a rendőrség utasításait továbbadni és másokat az utasítások betartására felszólítani, nehogy bármiféle szervezőnek tekintsék őt…

 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás kifejtette, hogy a gyülekezési jog az Alaptörvényben rögzített és törvény által garantált alapjog, aminek két fő eleme van: a gyűlés szervezése és a gyűléshez való csatlakozás joga. Utóbbi sérült, hiszen a szervezők nem mondták ki egyértelműen, hogy a gyűlésükhöz nem csatlakozhat Barcsa-Turner Gábor, ez látszik is a felvételeken, ugyanis közben egy másik csoport, a Légió Hungária tagjai egy másik irányból megjelentek a téren. Gaudi rámutatott, hogy az új gyülekezési törvény egyértelműen kimondja, hogy a gyűlés szervezője dönt a kizárásról és ezt egyértelműen kell közölnie az érintettel, ami elmaradt. Csak a szervező által kizárt, de felszólításra nem távozó személyt távolíthatja el a rendőrség a szervező kérésére. Ezzel szemben a rendőrség kérés nélkül átvette az irányítást a szervezőtől és mintegy önkényesen döntött úgy, hogy a vármegyések és a másik mozgalom tagjai nem csatlakozhatnak a rasszizmus elleni tüntetéshez a magyarellenes rasszizmus áldozataira emlékezve, és élőkordont vont a megjelent hazafiak és a tüntetés közé. A rendőrség sem szólított fel senkit sem a tér elhagyására, sőt, intézkedésbe kezdtek az igazoltatásokkal. A bíróság helybenhagyta végül a szabálysértési eljárásban a rendőrség által megállapított 80.000 Ft-os pénzbírságot.

A pénzbírság befizetésére gyűjtést indít a HVIM

 

Barcsa-Turner Gábor

10402908-86767152-53531009 (KH bank)

Közlemény: pénzbírság

 

Figyelem: Természetesen bármekkora, egy-két száz forintos adományt is szívesen veszünk! Kérjük, hogy e-mailben, a toborzoiroda@hvim.hu-ra küldje el nevét és postacímét azon támogatónk, aki minimum 2.000 Ft-tal támogatja a harcunkat, hogy viszonozhassuk a támogatását egy vármegyés kiadvánnyal – ha még nem iratkozott fel, akkor a DuoGladii havilap aktuális számát elpostázzuk!  Ha esetlegesen nagyobb összeg gyűlne fel, akkor automatikusan a Nemzeti Jogvédő Szolgálatnak utaljuk tovább a támogatásokat. Köszönjük!

Forrás: szentkoronaradio.com

A Háttér Társaság feloszlatását kezdeményezte a Nemzeti Jogvédő Szolgálat és a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom

 

Már nem is csak előkészülete, hanem megvalósult közösség tagja elleni erőszak a gyanú Barcsa-Turner Gáborral (HVIM társelnök) szemben, amiért egy vármegyés szervezésű, ’56-os hagyományőrző, interaktív rendezvény plakátján szerepelt többek között az LMBTQP zászló elégetésének szándéka. A kikért iratokból egyértelmű, hogy az ügyészség rendelte el kétszer is a nyomozás folytatását, majd a meggyanúsítást is, illetve, hogy titkosszolgálati módszerekkel (!) is nyomoztak egy ’56-os rendezvény kapcsán, amivel hozzájárulnak az autentikus, ’50-es évek hangulatának megidézéséhez. Dr. Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat vezetője, az ügyben az igazságot képviselő ügyvéd, illetve Barcsa-Turner Gábor kezdeményezték a feljelentő szervezet, a Háttér Társaság törvényességi ellenőrzését, végső soron a feloszlatását.

Teljesen abszurd fordulatokat vesz a 2019-es, Vármegyés, ’56-os témájú megemlékezés ügye. Olyan, mintha Magyarországon is működne egy “deep state”, ami szembemegy a regnáló kormánypárt azon szándékával, hogy az LMBTQP-lobbit visszaszorítsák: hiába a hagyományos családmodell védelme, hiába a transzneműség adminisztratív tiltása, hiába az örökbefogadásnak álcázott gyermekmegrontás lehetőségeinek szűkítése, az alsóbb eljáró szervek, helyi hivatalok még a véleménynyilvánítás szabadságának alapjogával is szembeszállnak a lobbi védelme érdekében. Egyértelmű, hogy akkor sem lenne bűncselekmény, sem szabálysértés az LMBTQP-lobbi zászlójának elégetése, ha mellesleg az Alaptörvény szellemisége, tehát a jogalkotó szándéka támogató is lenne az LMBTQP-ideológiával. Azonban jelenleg a Fidesz-kormány felismerve a veszélyt, még az Alaptörvényt is módosította a lobbi egyes aspektusainak visszaszorítása érdekében. A jog tényleges alkalmazói, tehát a végrehajtók úgy viselkednek, mintha a Háttér Társaság jogértelmezését (utasításait?!) fogadnák el, mint ebben az ügyben is. Az is vérlázító, hogy az orbáni “hagyják békén a gyermekeinket” kijelentést figyelmen kívül hagyva folytathatnak úgynevezett “érzékenyítéseket” a felsőoktatásban, sőt, középiskolákban is.

 

Az LMBTQP ideológia egyenes folytatása a kommunizmusnak, hiszen ugyanúgy az ateista materializmus talaján áll és tagadja a magasabb identitásokat. A bolsevik diktatúrában a “munkásosztályra” való hivatkozással egyenlősítettek erőszakkal mindent és mindenkit, most az “ugyanolyan emberek” jelszava alatt tagadják meg Istent és a hazát, tehát a vallási és nemzeti identitást, sőt, a nemi identitást is semmibe veszik. Így kerültek rá egy ’56-os plakátra, mint a jelenkor kialakuló véleménydiktatúrájának az uralkodó ideológiája. Az LMBTQP lobbi és ideológia képviselői politikai szereplők, akik a homoszexuális embereket használják pajzsként, az ő állítólagos jogvédelmüket látják el, de valódi céljuk a társadalomrombolás. Mint politikai szereplők, politikai aktorok tűrni kötelesek, ha találkoznak egy ellentétes véleménnyel. Sajnos azt tapasztaljuk, hogy minden platformon üldözik a normalitáspártiak véleményét, tehát az igazán elnyomottak és védelemre szorulók a tradicionális értékeket képviselők.

 

Barcsa-Turner Gábor ellen zajló ezen eljárás is már messziről sántít, kezdve azzal, hogy az iratokból az is kiderül, hogy a konkrét helyszín meghirdetése ismeretének hiányában, nyilván titkosszolgálati módszerekkel és felsőbb utasításra előzetes terepszemlét tartottak a helyszínen, illetve az eseményt közben megfigyelhették. Egyébként elismerve, hogy a nyilvánosság elől elzárt magánterületen lett megtartva az esemény, ahova belátni se nagyon lehet. De mégis kinek jut eszébe egy ilyen intézkedés egy politikai esemény, egy törvényesen bejegyzett civil szervezettel szemben, ráadásul ’56 kapcsán? A hagyományőrző esemény olyan jól sikerült, hogy a rendőrség is megidézte azokat a bizonyos ’50-es éveket. Vajon honnan érkezett és milyen információ, ha nem a lakosságtól? És milyen intézkedést foganatosítottak, aminek során megállapították, hogy mi történt?!

 

(Részlet az eljárást megszüntető, rendőrségi határozatból)

 

Szintén nem szokványos, hogy míg a rendőrség kétszer is lezárta az ügyet, addig az ügyészség ragaszkodott a nyomozás lefolytatásához és ennek során Barcsa-Turner Gábor tanúként történt kihallgatáshoz, majd a nyomozást megszüntető rendőrségi határozat ellenére is az ügyészség elrendelte a vármegyés vezető meggyanúsítását, amelyre sor is került.

 

A tanúkihallgatáson és a gyanúsítotti kihallgatáson is felháborodásának adott hangot Barcsa-Turner Gábor, illetve kifejtette részletesen a normalitáspárti álláspontját. Dr. Gaudi-Nagy Tamás kiváló jogi érvekkel, panasszal élt a gyanúsítással szemben.

 

Mind a ketten kezdeményezték a Háttér Társaság törvényességi ellenőrzését és a feloszlatását, hiszen Alaptörvény-ellenes tevékenységet folytatnak, külföldről finanszírozva és támogatva, ezért a hatóságoknak az ő tevékenységüket kellene megvizsgálnia a hazafiak zaklatása helyett.

A kihallgatás jegyzőkönyvének érdemi része alább olvasható:

 

 

Forrás: szentkoronaradio.com

Az árulás újabb bizonyítéka a Jobbik kereszténygyalázó képmontázsa -interjúm a vasarnap.hu hírportálon (2021.01.16.)

Idézet a cikkből: "A történtek kiválóan illusztrálják, hogy egy abszolút elvtelen, köpönyegforgató, önérdekű csapattá silányultak, amely a korábbi értékekkel, elvekkel és a nemzeti érdekekkel szemben politizál."

 

Saját hívei szedik szét a kapkodó és populista Momentumot, Gyurcsány mézesmadzagjára cserélte a lelkiismeretét a Jobbik – Dr. Gaudi-Nagy Tamás a Karanténvlogban (2020.01.15.)

 

Dr. Gaudi-Nagy Tamás volt a péntek esti Karanténvlog vendége, akivel Szabó Gergő, Dezse Balázs és Szalai Szilárd kendőzetlenül beszélt nem csak a Jobbikról, hanem az ellenzék legújabb kreténségeiról. Volt muníció, hiszen például momentumos demagógiavonat indult Fegyőrék állomásáról, a lila párt vezetője ugyanis bejelentette, hogy százezer forintot fizetne minden beoltottnak, erre pedig még a saját hívei is leoltották. A srácok a műsorban megemlékeztek a doni katasztrófáról is, a 2. magyar hadsereg tragédiája ugyanis ma is aktuális, ezen kívül a kommunista történetírás hazugságait érdemes minden lehetséges alkalommal cáfolni, és tiszteletet adni a hősöknek. Gaudi-Nagy Tamás 2010 és 2014 között a Jobbik országgyűlési képviselője volt, kiábrándult a pártból, az úgynevezett néppártosodás számára is meghökkentő volt, így részletesen beszélt a műsorban a Jobbik meghasonlásáról és lejtmenetéről, melyhez Szabó Gergő, Dezse Balázs és Szalai Szilárd is hozzátette a magáét. Végül a szombaton műsorra kerülő Pesti Riporter adásából is idézett Szabó Gergő, aki Józsefvárosban forgatott, a szebb napokat látott kerületben ugyanis óriási a káosz, melyet Pikó és társasága bő egy év alatt hozott össze. Romló közbiztonság és köztisztaság jellemzi Józsefvárost, miközben Pikó András legnagyobb gondja, hogy a drogos balhéiről is híres szélsőbaloldali szórakozóhely, az Aurora továbbra is nyitva lehessen. Már a korábban a kampányt támogató baloldaliak is elfordulnak a kerület vezetésétől, azonban Erőss Gábornak, a Párbeszéd alpolgármesterének így is csak a visszamutogatásra és demagóg szólamokra futja, melyet a srácok ugyancsak keresetlen szavakkal tárgyaltak ki. Nézzétek meg a mostani adásunkat is, nem bánjátok meg, mert pörgős, sok témát felölelő és szókimondó Karanténvlogot láthattok!

Videó itt tekinthető meg!

 

Gaudi-Nagy Tamás ismét a Kalergi tervről, az EU ezt szolgáló cselekvési terveiről és a fedőszervekről a d1 TV "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2021.01.14)

 

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. mostani műsorában (2021.01.14.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője ismét a Kalergi tervről és  az EU testületei programjainak, működésének ezt  veszélyesen és ártalmasan szolgáló jellegéről konkrét példákkal.

A Kalergi tervről szóló korábbi adást a "Ne lgyen áldozat" csatornáról a youtube letiltotta, de egy másik csatornán az most is megnézhető, illetve erről a tiltásról  a Pesti Srácok c. patrióta híportál is beszámolt, itt.

Miért lehetetlen az EU területén már  - utóbbi öt évben csaknem kétszeresere - 34 milliósra duzzasztott, idegen kultúrájú, többsegében iszlám bevándorlótömeg integrációja ? Az EU Bizottsága ezt célzó cselekvési tervének melyek a döbbenetes, európai népeket fenyegető részletei ? Miért fontos a gyermekek egészséges nemi és nemzeti identitását védő Alaptörvény 9. módosítása ? Miként kellene még további jogalkotással és annak szigorú végrehajtásával fellépni  a társadalmi szöveteket, a nemzeti kereteket és hagyományos, születésen alapuló nemi identitást szétzúzni kívánó, szexuális devianciákat népszerűsítő genderpropaganda ártalmai ellen ?

Miként érhető tetten a Kalergi terv fedőszerveinek jelenléte az Európai Néppártban ? Meg lehet-e egyáltalán őrizni a nemzeti és keresztény alapú, normalitáspárti, bevándorlástól mentes magyar életet az EU-n belül vagy más, regionális együttműködési kereteket kell létrehozni Közép-Európában ?

Ezekre a kérdesekre is kerestem a választ a műsorban.

Köszönöm a lehetőséget a műsorvezetőnek, Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft. tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat.

 

 "Semmi sem állhat ellen hosszan az igazságnak: lehet támadni, de sohasem lehet legyőzni."

Loyolai Szent Ignác

 

Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (njsz.hu) ügyvezetője,

a Lovas István Társaság alapító tagja és a European Patriots Unite Egyesület elnökségi tagja

 

Gaudi-Nagy Tamás a Facebookról: a totális balliberális véleménydiktatúra kapujában vagyunk

(Megjelent a pestisracok.hu oldalon 2021. január 12-án)

A Facebookon már nem lehet a közügyeket szabadon megvitatni, eszmét cserélni, közösségeket építeni. Azokat az alapelveket tiporják sárba, amelyeket egykor meghirdettek, amelyek mentén létrejöttek — mondta a közösségi platformról portálunknak Gaudi-Nagy Tamás, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője, aki szerint a nemzeti szuverenitás, a véleménynyilvánítás és a normalitás védelmének jegyében meg kell regulázni az önálló rezsimmel, szabályzati rendszerrel teljesen önkényesen működő Facebook-csoportot, melyet a mobiltelefon szolgáltatókra vonatkozó szabályokból merítve kellene keretek közé szorítani hazánkban. Megjegyezzük, éppen tegnap írtunk arról, hogy a Facebook az évek óta nagyon sikeres oldalunkat egy ostorcsapással likvidálta: december 15-én gyakorlatilag elérhetetlenné tettek minket a Facebook-felhasználók számára, az érdeklődők kilencven százalékát kizárva.

Egyre erőteljesebb balliberális cenzúra érvényesül a Facebookon, ahonnan gyakran egyik pillanatról a másikra eltűnnek népszerű patrióta posztok, vagy hosszú évek óta működő rengeteg követővel rendelkező oldalakat hatástalanítanak a Nagy Testvér rejtélyes algoritmusai. A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetőjét arról kérdeztük, mit lehet tenni azokban az esetekben mikor sérülnek a felhasználók jogai.

FOGYASZTÓVÉDELMI KÉRDÉS IS

Gaudi-Nagy Tamás a PestiSrácok.hu-nak kifejtette, fogyasztóvédelmi oldalról is megközelíthető és megközelítendő a kérdés, hiszen a felhasználók lényegében fogyasztói pozíciót foglalnak el, szolgáltatást vesznek igénybe. Rámutatott, hogy a szolgáltatókra és a fogyasztók védelmére vonatkozóan az Európai Unióban is harmonizált, viszonylag egységes szabályok vonatkoznak, tehát a jogszabályi háttér már létezik.

A FACEBOOK SZEMBEMEGY A JOGI ELŐÍRÁSOKKAL

Gaudi-Nagy Tamás szerint a mobiltelefon szolgáltatókhoz némiképpen hasonló helyzetben van a közösségi oldal szolgáltatója. Példaként említette, ha a vállalat önkényes döntéssel, pusztán a beszélgetés tartalma miatt valakiket a szolgáltatásból kizárna vagy jogosultságait korlátozná, akkor széles körben és hatékonyan tudna vele szemben fellépni az előfizető: írásban benyújthatná panaszát vagy bemehetne a kötelezően működő ügyfélszolgálatra, de fordulhatna a versenyhivatalhoz, fogyasztóvédelmi hatósághoz vagy az előfizetői szerződés megszegése miatt a magyar bíróságon perelhetné a céget, tehát kompakt, modern, hatékony, a fogyasztókat védő szabályozási rendszerről van szó. A jogász szerint elfogadhatatlan és fenntarthatatlan, hogy a Facebook viszont a jól működő jogi keretrendszeren kívül teljesen önálló rezsimmel, szabályzati rendszerrel, önkényesen működik szembemenve a vélemény-nyilvánítási szabadságot garantáló és a világnézeti alapú hátrányos megkülönböztetést tiltó nemzetközi és hazai jogi előírásokkal.

IDEOLÓGIAI DISZKRIMINÁCIÓ

A Facebook-csoport deklaráltan és bizonyíthatóan a virtuális globális új világrend egyik zászlóshajója, ezért a patrióta, értékvédő, hagyományőrző, keresztény és nemzeti alapokon álló szellemiség, a normalitás, a konzervatív eszmék esetében negatív diszkrimináció, a balliberális üzenetek tekintetében pedig pozitív diszkrimináció érvényesül ezen a felületen

— magyarázta portálunk érdeklődésére Gaudi-Nagy Tamás, aki szerint minden államtól, de különösen a nemzeti identitást védő szellemiségben működőktől elvárható, hogy éljen a jogalkotási monopóliumával és találja meg azt a megoldást, amellyel a Facebook ideológiailag elfogult, kártékony, önkényes gyakorlatával szemben meg lehet védeni a polgárokat, akiknek ugyanazokat a jogvédelmi és jogérvényesítési lehetőségeket kellene biztosítani, mint a mobiltelefon előfizetőknek.

A nemzeti jogvédő úgy véli, a Facebook esetében is szükség lenne magyarországi fióktelepre, illetve könnyen elérhető ügyfélszolgálati hálózatra.

NEMZETKÖZI PÉLDÁK

A Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője rámutatott, hogy világszerte kihívást jelent az önkényesen működő Facebook jogi keretek közé terelése. Oroszország, Törökország, Kína és az Amerikai Egyesült Államok is komoly csatát vív ezekkel a csoportokkal.

Az USA-ban nagyon komoly eljárások folynak a Facebook konglomerátummal szemben. Csaknem ötven amerikai tagállam legfőbb ügyésze indított összehangolt versenyjogi pert a Facebook ellen, mert tisztességtelen módon teszik tönkre versenytársaikat és a versenyjogi törvény szabályait megsértve növekednek. Franciaország pedig némi sikert ért el, mikor az adózás oldaláról közelítette meg a problémát, Oroszország a saját adatvédelmi szabályainak megszegése miatt próbálja megszorongatni az óriáscéget– sorolta a nemzetközi kísérleteket.

Csak orosz szerveren lehet tárolni orosz állampolgárok adatait, így próbálják rákényszeríteni a határokon átívelő szolgáltatásokat végző cégeket, hogy mindenképpen legyen orosz szerverük, ami egyfajta kontroll és tettenérési lehetőséget biztosítana, hiszen térben és időben behatárolható szolgáltatásról van szó– magyarázta a jogász, aki a közösségi portál hatalmas profitjára is rámutatott, mikor megjegyezte, hogy a Facebook egyéves árbevétele nagyjából annyi, mint Hollandia egy éves GDP-je.

PRÓBAPERT FONTOLGAT A JOGVÉDŐ

Hazánk megvédése érdekében kormányzati stratégiát kell működtetni e téren is

– szögezte le Gaudi-Nagy Tamás, aki szerint olyan vehemenciával kellene fellépni a közösségi oldalon zajló jogtiprások ellen, ahogy a migráció kérdésében teszi azt Magyarország.

Új szakaszába lépett a világhálón zajló ideológiai háború

– jelentette ki a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője annak kapcsán, hogy hirtelen megszaporodtak a jobboldali értékeket képviselő felületeket ért korlátozások.

A FACEBOOK ELFOJTJA A PATRIÓTA HANGOKAT

2019-ben az európai parlamenti választási kampány idején a Toroczkai László a csaknem kétszázezer követővel bíró oldalát törölték, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke pert indított, de az eljárás még az elején tart. Megdöbbentő módon törölte a Facebook az európai patrióta összefogás elősegítését célul tűző magyar European Patriots Unite Egyesület – amelyben magam is elnökségi tag vagyok – profilját is egy olyan karitatív tartalmú karácsonyi poszt miatt, amely arról szólt, hogy az egyesület adományt ad át Böjte Csaba ferences szerzetes csodás eredményekkel működő keresztény szellemiségű erdélyi gyermekintézmény-hálózatának. De éppen most vált totálissá a vélemény-cenzúra

– hangsúlyozta Gaudi Nagy Tamás, utalva arra, hogy Donald Trumpot, a még hivatalban levő amerikai elnököt az egész világ szeme láttára hallgattatják el a balliberálisokkal szövetkező óriásvállalatok.

VIRTUÁLIS KARANTÉN

A PestiSrácok.hu már beszámolt róla, hogy többek között Varga Judit igazságügyi miniszter, Novák Előd, a Mi Hazánk Mozgalom alelnöke és a portálunk hivatalos oldalát is igyekszik hatástalanítani a Facebook.

Tegnap megírtuk, a Facebook az évek óta nagyon sikeres oldalunkat egy ostorcsapással likvidálta: december 15-én gyakorlatilag elérhetetlenné tettek minket a Facebook-felhasználók számára, az érdeklődők kilencven százalékát kizárva. Gaudi-Nagy Tamás szerint az ilyen esetekben jelenleg kérdéses egy esetleges hazai jogi eljárás sikere.

A biztos jogalapok hiánya és az érzékenyített bírói kar miatt jelenleg egy perindítás bizonytalan kimenetelű lenne

– hangsúlyozta a jogvédő, aki ennek ellenére fontolgatja, hogy próbapert indít a Facebook túlkapásai és az ideológiai cenzúra miatt.

ALTERNATÍV KÖZÖSSÉGI OLDALAK

Úgy tűnik érdemes más platformokat keresni a közügyek szabad megvitatását kedvelőinek, mert a Facebook felületein ezt már nem lehet szabadon megtenni. Nem lehet szabadon eszmét cserélni, nem lehet szabadon közösségeket építeni. Mindez a demokrácia lényegét ássa alá, mert a liberális elfogultságú cenzúra öncenzúrázó hatást vált ki, amely a vélemény-nyilvánítási szabadságra korlátozó nyomást helyez. Ezt nevezi az emberi jogi szaknyelv lehűtő hatásnak – chilling effect –, ami káros. Éppen erre hivatkozva támadják a balliberális politikai tényezők egyébként előszeretettel hazánkat a médiaviszonyok kormányzati befolyásolását túldimenzionálva. „Természetesen” az alapvető jogok szószólóit nem zavarja a patrióta-jobboldali vélemények Facebook-cenzúra általi elnyomása. Azokat az alapelveket tiporja sárba a Facebook, amelyeket anno meghirdettek a létrehozáskor

– ecsetelte Gaudi-Nagy Tamás, aki arra is kitért, hogy nemzetközi és hazai színtéren is létezik már több olyan új közösségi platform, ahol nem sérül a szólásszabadság, így teret kaphatnak azok a patrióta szellemiségű véleményformálók is, akiket a Facebook rendszeresen töröl vagy virtuális karanténnal zár el a nyilvánosság elől.

NEMZETI SZUVERENITÁSUNK A TÉT

A szuverenitásunk védelmének a szempontjából elengedhetetlenül fontos, hogy szabadon tudjon a kormányzat és minden patrióta keresztény ember kommunikálni arról, hogyan szeretnék megélni a saját magyarságukat és közösségeket építeni, szervezni annak érdekében, hogy ezekkel a globális, liberális, világkormányzati törekvésekkel szembe szállhassunk. Nem lehet sikeres az uniós diktátumokkal, a migrációs nyomással szembeni védekezés, ha nem teremt jogi eszközöket mielőbb az Országgyűlés annak érdekében, hogy ezek az óriáscégek megregulázhatók legyenek

– hangsúlyozta a jogvédő, aki úgy véli, érdemes alternatív platformokhoz is csatlakozni.

Gaudi-Nagy Tamás a gyermeket és jogaikat súlyosan fenyegető szexuális devianciákat népszerűsíteni kívánó genderpropaganda ártalmairól d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. műsorában (2020.12.18.)

A d1 Tv "Ne legyen áldozat" c. mostani műsorában (2020.12.18.) dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd, a Nemzeti Jogvédő Szolgálat ügyvezetője folytatta a társadalmi szöveteket, a nemzeti kereteket és hagyományos, születésen alapuló nemi identitást szétzúzni kívánó, szexuális devianciákat népszerűsíteni kívánó genderpropaganda ártalmairól, különös tekintettel nem hagyományos szexuális kapcsolatokat népszerűsítő agymosásnak a gyermekeket és jogaikat védő nemzetközi jogi és hazai jogi normák értékvédő rendelkezéseit fenyegető jellegéről.

 

Miért nyomják ezt az ártalmas ideológiát a balliberális felületek ? Mi a céljuk ezzel? Milyen nemzetközi és hazai jogi normák (pl. Alaptörvény, családok és gyermekek védelméről szóló törvények) védik a gyermekek egészséges testi, értelmi és érzelmi fejlődését, amelynek része az is, hogy a gyermekeknek joga van a születési nemüknek és nemzeti közösségüknek megfelelő értékrendszerű oktatásához, neveléséhez?

Milyen eszközökkel segíti elő ezen romboló propagandának a terjesztését az EU, az Európa Tanács és az Emberi Jogok Európai Bírósága ? Qui prodest ? Miért érdeke a hazai balliberális ellenzéknek a szexuális devianciák támogatása és miként írnák át a jogszabályokat a hagyományos értékek aláásása érdekében ?

Ennek kapcsán a nemzeti jogvédő felidézte, hogy a nemátalakításon átesett személyek (transzneműek) milyen zsákutcás, deprimált életet élet élnek, mennyire kitettek az öngyilkosságnak és korai halálnak.

Arra is keresi a nemzeti jogvédő a műsorban a választ, hogy miként lehetne megvédeni a társadalom és azon belül a legsérülékenyebb csoport a gyermekek egészségét és születési nemének megfelelő életét a deviáns ideológiáktól, amelyek célja az európai hagyományos nemzeti és keresztény nemzeti közösségek felszámolása.

Köszönöm a lehetőséget a műsorvezetőnek, Tímár Lászlónak (a Pajzs Kft. tulajdonosának), hogy kifejthettem műsorában gondolataimat. Legközelebb a Kalergi terv ártalmainak boncolását folytatjuk.

 

 "Semmi sem állhat ellen hosszan az igazságnak: lehet támadni, de sohasem lehet legyőzni."

Loyolai Szent Ignác

 

 Honfitársi üdvözlettel:

dr. Gaudi-Nagy Tamás ügyvéd,

a Nemzeti Jogvédő Szolgálat (njsz.hu) ügyvezetője,

a Lovas István Társaság alapító tagja és a European Patriots Unite Egyesület elnökségi tagja